+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ADMINISTRACJA

Księgowość

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
tel. 58 669 03 64


Kierownik administracyjny: Sylwia Nowicka
s.nowicka@sp20gdynia.pl

Główna księgowa: Estera Świerk
e.swierk@sp20gdynia.pl

Referent administracyjny: Kamila Mąka
k.maka@sp20gdynia.pl

Referent do spraw płac: Agnieszka Boszat
a.boszat@sp20gdynia.pl

Intendent: Emilia Blankenburg
e.blankenburg@sp20gdynia.pl

Inspektor Ochrony Danych: Aleksandra Nodzyńska
iod.edu@gdynia.pl

 

Sekretariat
Agnieszka Nowicka
dwudziestka@sp20gdynia.pl

tel. +48 58 629 39 30
fax. +48 58 669 03 19

Godziny pracy:
Poniedziałek – Środa 8:00-16:00
Czwartek – Piątek 7:30-15:30

Sekretariat przyjmuje interesantów w:
Poniedziałek – Środa w godz. 10.00-15.00
Czwartek – Piątek w godz. 7.30-13.30
w czasie wakacji w godz. 9.00-15.00

 

Pielęgniarka

mgr Justyna Gardynik

tel. +48 58 629 39 30 wew. 36

Godziny pracy:

poniedziałek 8.00-15.30
wtorek 8.00-15.30
środa 8.00-15.30
czwartek 10.00-14.30
piątek 10.00-14.30

Administrator eDziennika
Piotr Milewski
p.milewski@sp20gdynia.pl
RODO w Szkole

Już od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO – chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i wyjaśnić jak przetwarzamy Państwa dane. W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje, które znajdują się poniżej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Kto jest administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 20?

Administratorem danych osobowych jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni

Dane kontaktowe Administratora:

 • adres korespondencyjny: ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia
 • adres poczty elektronicznej: dwudziestka@sp20gdynia.pl
 • numer telefonu: 058 629-39-30

W Szkole Podstawowej nr 20 został powołany Inspektor Ochrony Danych Aleksandra Nodzyńska, z  którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod.edu@gdynia.pl

 1. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 20?

Dane osobowe uzyskane od rodziców / prawnych opiekunów oraz od kandydatów do szkoły w procesie rekrutacji i w trakcie trwania edukacji wykorzystujemy w następujących celach :

 • do procesu rekrutacji,
 • do procesu edukacyjnego ( ocenianie klasyfikowanie, promowanie do klasy programowo wyższej),
 • ubezpieczenia ( w sytuacji pisemnej zgody rodziców / prawnych opiekunów),
 • przechowywania danych do celów archiwizacyjnych,
 • do celów sprawozdawczości, które nakładają na nas przepisy ustawy Prawo Oświatowe.

Dane osobowe uzyskane od kandydatów do pracy w procesie rekrutacji i przy zawieraniu umów oraz od pracowników w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 • do procesu rekrutacji,
 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy o pracę w czasie trwania zatrudnienia,
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem pracy,
 • przechowywania danych osobowych dla celów archiwizacyjnych,
 • do celów sprawozdawczości wynikających z przepisów prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są czynności związane z wykonywaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikające z przepisów Kodeksu Prawa, o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela oraz może być nią zgoda osoby, której dane dotyczą.

 1. Czy jest konieczność podawania nam swoich danych?

Podanie danych osobowych w celu zapisania dziecka do szkoły jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r., Dz.U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650)

Podanie danych osobowych w celu zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów:

 • Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Dz.U. z 2018r. poz.917),
 • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Ustawa z dnia 13 października 1998r. Dz.U.1998 nr 137 poz. 887 z późn.zm.),
 • Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2017r. poz.1189 i 2203),
 • Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Dz.U. z 2017r. poz. 459).

Konsekwencją niepodania danych wskazanych w Kodeksie Pracy jest wstrzymanie postępowania rekrutacyjnego.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Dane związane ze stosunkiem pracy są przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach Kodeksu Pracy i archiwizowane przez okres 50 lat od daty ustania zatrudnienia.

Dane przetwarzane w celach marketingowych są przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą , w zależności, co nastąpi pierwsze.

 1. Jakie są prawa wobec Szkoły Podstawowej nr 20 w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie – nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Komu udostępniamy dane osobowe?
 • Dane osobowe udostępniamy podmiotom zewnętrznym wykonującym obowiązek prawny wynikający z Ustawy Prawo Oświatowe (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Dz.U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650), Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Ustawa z dnia 13 października 1998r. Dz.U.1998 nr 137 poz. 887 z późn.zm.), Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2017r. poz.1189 i 2203 z późn. zmianami), Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Dz.U. z 2018r. poz.917) oraz aktów wykonawczych, partnerom Szkoły Podstawowej nr 20 wykonującym na jej rzecz zadania na podstawie osobnych umów i upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może się zwrócić do Inspektora Danych Osobowych Szkoły Podstawowej nr 20 z prośbą o udzielenie informacji.