+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Rok szkolny 2018/2019

W tym miejscu przedstawiamy informacje dotyczące egzaminu klas VIII. Prosimy o zapoznanie się.  W razie potrzeby, pytania kierować do opiekunów (wychowawców) klas VIII

Terminy egzaminu klas VIII
Próbne egzaminy uczniów klas VIII w naszej szkole odbędą się w dniach: 19-21.11.2018 r.
Dla uczniów klas I-VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Egzaminy klas VIII odbędą się w dniach: 15-17.04.2019 r.

 • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00, czas trwania 100 minut
 • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa), godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Dodatkowe terminy egzaminów:

 • język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 11:00, czas trwania 120 minut
 • matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 11:00, czas trwania 100 minut
 • język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa), godz. 11:00, czas trwania 90 minut

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 • do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

Informacje o egzaminie klas VIII
Próbne egzaminy uczniów klas VIII w naszej szkole odbędą się w dniach: 19-21.11.2018 r. Dla uczniów klas I-VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Egzaminy klas VIII odbędą się w dniach: 15-17.04.2019 r.

 • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00, czas trwania 100 minut
 • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa), godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Dodatkowe terminy egzaminów:

 • język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 11:00, czas trwania 120 minut
 • matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 11:00, czas trwania 100 minut
 • język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa), godz. 11:00, czas trwania 90 minut

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 • do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

ZWOLNIENIA Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 • Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Wydłużenie czasu egzaminu:

Pracę z arkuszem można przedłużyć w przypadku egzaminu ósmoklasisty (dyslektycy, dysortograficy, cudzoziemcy):

 • z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
 • z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
 • z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

 

Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu ósmoklasisty:

 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • chory lub niesprawny czasowo
 • posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • którzy w roku szkolnym 2018/2019 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
  – trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
  – zaburzenia komunikacji językowej
  – sytuację kryzysową lub traumatyczną

o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Dodatkowe informacje:

 • zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi czarnym długopisem
 • dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie jest wliczany do czasu pracy z arkuszem)
 • zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
 • przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej to: czarny długopis, linijka na egzamin z matematyki (rysunki uczeń wykonuje długopisem, a nie ołówkiem), słownik dwujęzyczny dla cudzoziemca, komputer dla dysgrafików
 • konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
 • możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Najważniejsze terminy przed egzaminem ósmoklasisty:

 • do 1 października 2018 r. – wskazanie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
 • do 15 października 2018 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • do 23 listopada 2018 r. – złożenie, przez rodziców ucznia, pisemnego oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji;
 • do 15 stycznia 2019 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracji dotyczącej języka obcego nowożytnego;
 • do 1 kwietnia 2019 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych (językowych).

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Uprawnieni do dostosowania

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

Sposoby dostosowania:

 1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
 2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 – „Jeżeli w niniejszym Komunikacie jest mowa o przedłużeniu czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego, oznacza to, że pracę z arkuszem można przedłużyć: a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty:
  – z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
  – z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
  – z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut”
 1. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej)
 2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń (słuchacz) w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem). Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony w porozumieniu z dyrektorem właściwej komisji egzaminacyjnej do 30 listopada 2018 r. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego przyznanie tego dostosowania oznacza obligatoryjne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie). Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania określonego w pkt X.2. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o 45 minut, a egzaminu gimnazjalnego o – odpowiednio – 20 minut (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).
 3. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 4. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.
OKE - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, jako administrator danych osobowych przekazuję informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych oraz analizy ich wyników.
W odniesieniu do wszystkich ww. egzaminów niniejsza informacja dotyczy odpowiednio przetwarzania danych osobowych niepełnoletnich uczniów i kierowana jest zarówno do uczniów, jak i ich przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49.
II. Inspektor Ochrony Danych
W OKE w Gdańsku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw drogą mailową: iod@oke.gda.pl lub pisemnie na adres siedziby OKE, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), tj. w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych oraz analizy ich wyników.
IV. Źródło pochodzenia danych
Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest deklaracja przystąpienia do egzaminu oraz inne dokumenty złożone w szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu.
V. Odbiorcy danych
Dane osobowe gromadzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku mogą zostać przekazane:
1. podmiotom uprawnionym na podstawie:
a. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1457);
b. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.);
c. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017, poz. 60);
d. ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 2169 ze zm.);
2. współpracownikom OKE w Gdańsku;
3. podmiotom na podstawie zawartych umów/porozumień o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a w szczególności:
a. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa;
b. podmiotom świadczącym usługi na rzecz statutowych działań OKE w Gdańsku;
c. podmiotom zapewniającym utrzymanie systemów informatycznych.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
VII. Okres przechowywania danych
Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji przez państwowe jednostki budżetowe.
VIII. Prawa
Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) ograniczenia przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu wykonania swoich praw, należy pisemne żądanie skierować pod adres email: komisja@oke.gda.pl, przesłać je pocztą na adres siedziby OKE lub złożyć osobiście w siedzibie OKE. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
VIII. Przetwarzanie w systemie informatycznym i profilowanie
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany w dedykowanym systemie elektronicznym, o którym mowa:
1. w odniesieniu do egzaminu ósmoklasisty – w § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.)
2. w odniesieniu do egzaminu gimnazjalnego – w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.)
3. w odniesieniu do egzaminu maturalnego – w § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
2223, ze zm.)
4. w odniesieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz. 673, ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1663),
wydanych na podstawie art. 44zzza (rozporządzenia wymienione w pkt. VIII 1–3) oraz art. 44zzzv (rozporządzenie wymienione w pkt VIII 4) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457).

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

Uwaga ósmoklasiści, rodzice
Kuratorium oświaty w Gdańsku dało kandydatom
dodatkowy dzień na zmianę wyboru preferencji – 19 czerwca w godz. 8.00-15.00
szczegóły pod linkiem:
https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/nabor-elektroniczny-szczegolowe-informacje,537314

_____________________________________________________________________________________________________

Niezbędnik absolwenta:

http://edukacja.gdynia.pl/rekrutacja-do-szkol-srednich-niezbednik-absolwenta/

 _______________________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szk. 2019/2020. Zachecamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej oraz z infografikami przygotowanymi przez MEN

 

Wyniki egzaminów

 

Uwaga!
Uczniowie klas ósmych otrzymali (13.06.2019 r.) dane logowania umożliwiające sprawdzenie wyników egzaminów. Poniżej link, oraz indtrukcja do pobrania.

https://wyniki.edu.pl/login

Instrukcja, jak sprawdzić wyniki egzaminów