Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców
81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 36
środa, 1 października 2014
Nasze Menu
Strona główna
Ciekawe strony
Szkoła
Historia Szkoły
Dyrekcja Szkoły
Nauczyciele
Pedagog szkolny
Na gorąco
Projekt UE
Informacje
Życie Szkoły
Sukcesy Szkoły
Plan Zajęć
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Świetlica
Rada Rodziców
Dokumenty Szkoły
WSO
Publikacje
Twórczość Uczniowska
A to ciekawe
Kontakt
e-Dziennik
Nasze zdjęcia
Trochę humoru
Nick: Admin
------:
- Jasiu,czy twój tata ciągle odrabia za ciebie lekcje?
- Nie proszę pani! Ta ostatnia dwója go załamała.
Sprawozdania-pedagogSPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA ZA I PÓŁROCZE
ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


FORMY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
a/ badania psychologiczno-pedagogiczne – diagnozowanie zaburzeń oraz trudności w nauce
b/ badania logopedyczne – diagnoza zaburzeń w klasach 0 - I
c/ terapia logopedyczna
d/ badania przesiewowe programem „Widzę” w kl. IV
e/ warsztaty psychologiczne – temat :”Skuteczna nauka” – kl. V
f/ konsultacje psychologiczne dla uczniów i rodziców

2. Policja

Współpraca ma charakter prewencyjny – spotkania z Policją w klasach:
I – II – realizacja programu „Bezpieczna szkoła”

Klasy I
a/ „Bezpieczna droga do szkoły” – wszystkie kl. I
b/ realizacja programu profilaktycznego „Foczka” – cały rok szkolny

Klasy II
„Powiedz NIE obcemu. Jak zachować się w sytuacjach trudnych i konfliktowych” – wszystkie klasy II – 09.01.2014

3.Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej
Opieka nad uczniami z rodzin w trudnej sytuacji materialno-bytowej:
- bezpłatne obiady
- wyprawki szkolne
- współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi

4.Sąd, kuratorzy zawodowi i społeczni
- współpraca dotyczy opieki nad uczniami i rodzicami, którzy objęci są nadzorem kuratora (1 rodzina)

5. Badania diagnostyczne w Stowarzyszeniu Pomocy dla Rodzin i Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową „POMOST”
- diagnoza zaburzeń
- konsultacja psychologiczna dla rodziców i uczniów
- warsztaty terapeutyczne dla uczniów i rodziców

6. Współpraca z Centrum Zdrowia Psychicznego
- konsultacje neurologiczne
- konsultacje psychiatryczne

7. Gdyńska Grupa Trenerów i Terapeutów
1/ warsztaty przeprowadzone przez psychologa dla rodziców – temat „Jak reagować na trudne emocje oraz zachowania agresywne dzieci , wyrabianie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi. Komputer w rozwoju dziecka „

2/ warsztaty przeprowadzone przez psychologów dla uczniów
a/ klasy VI – „Odpowiedzialność. Jak reagować na zachowania agresywne. Lista emocji, sposoby rozwiązywania konfliktów”
b/ klasy IVb, Va – „Trening zastępowania agresji”


8.Warsztaty przeprowadzone przez pedagoga Annę Bandurę w ramach realizacji programu „Bezpieczna szkoła”
a/ Klasa I – „Integracja klasy”
klasa I C – 27.09.2013
klasa I B – 09.10.2013
klasa I A – 10.10.2013
klasa I D – 11.10.2013
b/ Klasa II – „Szanuj siebie i innych”
klasa II A – 31.10.2013
klasa II D – 04.11.2013
klasa II B – 06.11.2013
klasa II C – 07.11.2013
c/ Klasa III – „Moje silne i słabe strony”
klasa III a – 12.11.2013
klasa III b – 13.11.2013
klasa III d – 14.11.2013
klasa III c – 15.11.2013
d/ Klasa IV – „Lubię siebie i innych”
klasa IV b – 24.10.2013
klasa IV a – 20.11.2013
klasa IV d – 21.11.2013
klasa IV c – 21.11.2013
e/ Klasa V – „Sukces i porażka – jak sobie radzić”
klasa V a – 04.12.2013
klasa V c – 11.12.2013
klasa V b – 08.01.2014
f/ Klasa VI – „Odpowiedzialność, Jak reagować na sytuacje agresywne”
klasa VI d – 22.10.2013
klasa VI c – 25.10.2013
klasa VI a – 29.10.2013
klasa VI b – 30.10.2013

WNIOSKI, EFEKTY WW. DZIAŁAŃ

- lepsze komunikowanie się w grupie
- zintegrowanie uczniów
- kształtowanie wśród uczniów zdolności komunikacyjnych
- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
- znajomość zagrożeń oraz mechanizmów obronnych
- kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń oraz unikania ich
- pogłębianie wiedzy na temat własnego terytorium psychologicznego
- ćwiczenie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych osób
- poznanie emocji i uczuć
- stosowanie postawy tolerancji , życzliwości
- ćwiczenia umiejętności wyrażania swoich emocji i panowania nad nimi
- poznanie podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa.


FORMY POMOCY DLA RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ

1. Dożywianie
– bezpłatne obiady MOPS – 1 uczniów
- budżetowe – 18 uczniów
Razem – 19 uczniów

2. Pomoc rzeczowa
Akcja „Zima" - zebrano 2551,19 zł., które przeznaczono na zakup nowej odzieży i paczek świątecznych. Odzież, paczki świąteczne przekazano 29 uczniom.

3. Dofinansowanie podręczników – 26 uczniów

4. Stypendium szkolne – 9 uczniów

5. Przekazanie tornistrów wraz z wyposażeniem – 12 uczniów

6. Dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, wyjścia do kina, teatru – 11 uczniów

7. Zestaw szkolny z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – TPD – 10 uczniów


POMOC DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH


1. Terapia pedagogiczna
klasy I – III – 3 uczniów
klasy IV – VI – 46 uczniów
na terenie PPP nr 1 - 2 uczniów
Razem 51 uczniów

2. Zajęcia wyrównawcze

3. Terapia logopedyczna
a/ na terenie szkoły - klasy I –III - 13 uczniów
b/ na terenie Poradni Psychol.-Pedagogicznej - 10 uczniów
Razem 23 uczniów

4. Liczba uczniów skierowanych na badania psych.-pedag. w PPP nr 1 w Gdyni – 29 uczniów

5. Liczba uczniów ze stwierdzonymi deficytami :
- dysleksja – 18 uczniów
- ryzyko dysleksji – 7 uczniów
- deficyty – 56 uczniów
- ADHD - 2 uczniów
- nadpobudliwość psychoruchowa – 2
- Zespół Williamsa - 1 uczeń
Razem – 86 uczniów

6. Realizacja programu „Czytamy razem” propagowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji – indywidualne zajęcia dla 7 uczniów prowadzone przez 6 nauczycieli wolontariuszy

7. Terapia indywidualna prowadzona przez pedagoga – 2 uczniów

8. Orzeczenie do indywidualnego nauczania – 1 uczeń

zamieszczono: styczeń 2014

Agnieszka

© 2005 SP 20 Gdynia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
engine powered by jPORTAL 2