+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl
l

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Muzyka

FORMY PRACY PODLEGAJĄCE OCENIE

 • Śpiewanie
 • Granie na fletach prostych.
 • Sprawdziany pisemne (kartkówki)
 • Prace dodatkowe

SPOSOBY OCENIANIA

Sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo (odpowiednia ilość punktów wskaże ocenę cyfrową):

ocena celująca – 95%- 100 %
ocena bardzo dobra – 85%- 94%
ocena dobra – 70% -84%
ocena dostateczna – 50% – 69%
ocena dopuszczająca -30% -49%
ocena niedostateczna – 0% – 29%

KRYTERIA OCEN ZE ŚPIEWU

Ocena celująca:
uczeń bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym, rytmicznym, dykcyjnym, artykulacyjnym, dynamicznym, we właściwym tempie i z prawidłową interpretacją słów i melodii;

Ocena bardzo dobra:
uczeń bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym;

Ocena dobra:
uczeń śpiewa dobrze śpiewa rytmicznie, ale z błędami intonacyjnymi;

Ocena dostateczna
uczeń popełnia dużo błędów intonacyjnych i rytmicznych podczas śpiewania

Ocena dopuszczająca:
uczeń  potrafi zaśpiewać piosenkę tylko przy pomocy nauczyciela

Ocena niedostateczna:
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w sytuacji, gdy mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do śpiewania

KRYTERIA OCENY Z GRY NA FLECIE PROSTYM

Ocena celująca:
uczeń posiada umiejętność swobodnej gry na flecie bez błędów, nie tylko w obrębie oktawy razkreślnej,zna także chwyty ze znakami chromatycznymi.

Ocena bardzo dobra:
uczeń potrafi bezbłędnie zagrać na flecie  całe melodie grane w czasie lekcji muzyki;

Ocena dobra:
uczeń potrafi zagrać na flecie całe melodie grane na lekcji popełniając jedynie drobne błędy rytmiczne i intonacyjne;

Ocena dostateczna:
uczeń próbuje grać na flecie proste melodie przy pomocy nauczyciela, w grze robi błędy, gra nierytmicznie;

Ocena dopuszczająca:
uczeń gra na flecie jedynie pojedyncze dźwięki;

Ocena niedostateczna:
uczeń nie opanował chwytów na flet prosty.

PRACE DODATKOWE

Ocena obejmuje prace wykonywane przez uczniów mające na celu poszerzenie wiadomości.  np. informacje o życiu i twórczości kompozytorów, historii tańców towarzyskich, budowie instrumentów.

SYSTEM NOTOWANIA BIEŻĄCYCH POSTĘPÓW UCZNIA.

Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymanej ocenie. Stopień zostaje wpisany do dziennika elektronicznego. Rodzice mogą sprawdzić oceny ucznia na zebraniu klasowym, w dzienniku elektronicznym lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.
Decydujący wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny cząstkowe z gry na flecie prostym, sprawdzianów, kartkówek.
Oceny za  prace dodatkowe i śpiew mogą podnieść ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień. W sytuacji, gdy oceny te będą rażąco niskie mogą obniżyć ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień.
Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia.

ZASADY POPRAWIANIA OCEN
Nieobecność na sprawdzianie lub chęć poprawy oceny należy zgłosić nauczycielowi w celu ustalenia terminu.
Poprawa oceny następuje w formie ustnej lub w formie pisemnej w obecności klasy.
Poprawie podlega ocena dostateczna i niższe.
Uczeń może tylko raz podejść do poprawy danego materiału.

W CIĄGU PÓŁROCZA UCZEŃ MOZE BYĆ RAZ NIEPRZYGOTOWANY DO ZAJĘĆ.

 

Informatyka
 1. formy podlegające ocenie:
  – umiejętność posługiwania się komputerem z elementami wiedzy (dopuszcza się sprawdzanie elementów wiedzy w formie pisemnej)
 2. zasady oceniania:
  – 
  ocena za formy pracy ucznia wyrażona jest stopniem w skali od 1 do 6 (celujący, bdb, db, dst, dop, ndst)
  – ocena śródroczna i roczna wyrażona jest stopniem w skali 1 do 6 (celujący, bdb, db, dst, dop, ndst)
  – na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.
 3. wymagania na poszczególne oceny, czyli techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:
  – umiejętność posługiwania się komputerem z elementami wiedzy:
  celujący: Zadanie wykonane w całości, zgodnie z poleceniem, samodzielnie, bezbłędnie, w wyznaczonym czasie. Bezbłędna znajomość i zastosowanie słownictwa z zakresu przedmiotu i bezbłędna wiedza z zakresu omówionych na lekcjach treści lub wiedza i umiejętności wykraczające ponad zakres omówiony na lekcji.
  bdb: Zadanie wykonane w całości, zgodnie z poleceniem, samodzielnie, z pojedynczymi, drobnymi błędami, w wyznaczonym czasie. Pojedyncze błędy w znajomości i zastosowaniu słownictwa z zakresu przedmiotu i pojedyncze braki w wiedzy z zakresu omówionych na lekcjach treści.
  db: Zadanie wykonane w całości, zgodnie z poleceniem, samodzielnie lub ze sporadyczną pomocą, z nielicznymi błędami, w wyznaczonym czasie lub z opóźnieniem. Nieliczne błędy w znajomości i zastosowaniu słownictwa z zakresu przedmiotu i nieliczne braki w wiedzy z zakresu omówionych na lekcji treści.
  dst: Zadanie wykonane w całości lub części, samodzielnie lub z pomocą, z błędami, w wyznaczonym czasie lub z opóźnieniem. Znaczące błędy w znajomości i zastosowaniu słownictwa z zakresu przedmiotu i znaczące braki w wiedzy z zakresu omówionych na lekcji treści.
  dop: Zadanie wykonane w całości lub części, samodzielnie lub ze znaczną pomocą, z licznymi błędami, w wyznaczonym czasie lub z opóźnieniem. Liczne błędy w znajomości i zastosowaniu słownictwa z zakresu przedmiotu i duże braki w wiedzy z zakresu omówionych na lekcjach treści.
  ndst: Zadanie wykonane w części, samodzielnie lub z dużą pomocą, z bardzo licznymi błędami, w wyznaczonym czasie lub z opóźnieniem lub zadanie niewykonane. Bardzo liczne błędy w znajomości i zastosowaniu słownictwa z zakresu przedmiotu i bardzo duże braki w wiedzy z zakresu omówionych na lekcjach treści lub uczeń nie podejmuje pracy
  elementy wiedzy – forma pisemna:
  cel – 100%-95%
  bdb – 94%-85%
  db – 84%-70%
  dst – 69%-50%
  dop – 49%-30%
  ndst – 29%-0%
  – ocenę uczeń może poprawić po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy poprawy. Poprawić można ocenę dst, dop i ndst. Uczeń poprawia ocenę tylko raz.
  – nieobecny uczeń wykonuje zadanie/pisze pracę pisemną w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, możliwie jak najszybciej po powrocie do szkoły.
 1. Sposoby notowania bieżących postępów ucznia
  – ocena wpisana jest do dziennika, uczeń jest poinformowany o otrzymanej ocenie.

 

Biologia
 1. Uczeń oceniany jest według skali ocen 1 – 6.
 2. Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
  A/ sprawdziany (prace klasowe, testy) – prace klasowe przewiduje się po każdym dziale programowym; są one zapowiadane tydzień wcześniej;
  B/ kartkówki – kartkówek i testów diagnostycznych nauczyciel nie zapowiada. Kartkówki obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów;
  C/ zadania dodatkowe – prace dodatkowe do wykonania w domu, projekty, prace plastyczne, prowadzenie zeszytu ćwiczeń, inna aktywność ucznia;
  D/ praca na lekcjach – zaangażowanie w realizację zadań, samodzielność, wyczerpanie tematu, estetyka wykonanych prac, współpraca w grupie, wypowiedzi ustne długie (obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów) lub krótkie wypowiedzi podczas lekcji, przygotowanie do lekcji.
 1. Obowiązujące progi procentowe przy ocenianiu pracy pisemnych:

Progi procentowe

Ocena

95 – 100% celujący
85 – 94% bardzo dobry
70 – 84% dobry
50 – 69% dostateczny
30 – 49% dopuszczający
0 – 29% niedostateczny

 1. Uczeń ma prawo do jednokrotnego nieprzygotowania do lekcji w semestrze.
 2. Uczeń ma prawo do poprawy oceny sprawdzianu/pracy klasowej w terminie
  i trybie ustalonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników pracy klasowej. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną. Uczeń traci prawo do poprawy oceny, gdy w trakcie pisania korzystał ze ściąg i innych niedozwolonych pomocy lub nie zgłosił się na poprawę w wyznaczonym terminie (obecność nieusprawiedliwiona).
 3. Uczeń złapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.
 4. Warunkiem umożliwiającym uzyskanie wyższej niż przewidywana okresowa, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z biologii jest:
  a) proporcjonalnie niższa liczba ocen w porównaniu z pozostałymi uczniami w klasie spowodowana długotrwałą chorobą (nieobecność usprawiedliwiona)
  b) uzyskanie przynajmniej 50% ocen cząstkowych wartości oceny, o którą uczeń się ubiega (w tym obowiązkowo ze sprawdzianów).
 1. Wyższej oceny niż przewidywana nie może uzyskać uczeń, jeżeli nie napisał zaległej pracy kontrolnej w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.
 1. Ocena śródroczna, roczna lub końcowa ucznia jest obliczana na podstawie średniej ważonej. Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:
 • Praca klasowa, sprawdzian (1 godzina lekcyjna), a także sukcesy w konkursach międzyszkolnych (1, 2, 3 miejsce oraz wyróżnienia) – 40%
 • Krótkie formy sprawdzania wiedzy (kartkówki, odpowiedzi ustne) – 30%
 • Praca na lekcji, aktywność – 20%
 • Prace dodatkowe (prace domowe, referaty, projekty, prace długoterminowe, diagnozy) – 10%

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.

Fizyka

Uczeń jest oceniany w skali 1-6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:

– prace klasowe,
– kartkówki,
– testy,
– przygotowanie ucznia do lekcji (w tym zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe, referaty, wykonywanie doświadczeń, praca indywidualna i grupowa, aktywność, odpowiedzi ustne), regularne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz prace dla chętnych (max dwie w semestrze, w I oddane do końca listopada, a w II do końca kwietnia)

Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:

prace klasowych, krótkie sprawdziany, odpowiedzi ustne i testy:
ocena niedostateczna – 0 – 29%
ocena dopuszczająca – 30 – 49%
ocena dostateczna – 50 – 69%
ocena dobra – 70 – 84%
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena celująca – 95 – 100%

– prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
– krótkie sprawdziany i testy nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane,
– po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany na pierwszej lekcji po powrocie,
– nieobecność na pracy pisemnej nie zwalnia ucznia z obowiązku jej napisania w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu powrotu do szkoły.
– Uczeń nieprzygotowanie do lekcji (tj. brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak pomocy potrzebnych do lekcji) zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.
– Za każde nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje minus, trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną i każde następne nieprzygotowanie również oznacza ocenę niedostateczną.
– za pracę na lekcji i osiągnięcia cząstkowe uczeń może być nagrodzony plusem zapisywanym przez nauczyciela w zeszycie (sześć  plusów jest równoważne ocenie celującej).
– zaległa praca domowa musi być wykonana na następną lekcję, a adnotacja o jej braku musi być podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
– praca długoterminowa powinna być oddana w określonym terminie, za każdy dzień spóźnienia ocena obniżana jest o jeden stopień, a praca oddana po 5-ciu dniach roboczych oznacza ocenę niedostateczną i nie można tej oceny poprawić.
– Uczeń, który nie prowadzi lub nie posiada zeszytu lub zeszytu ćwiczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
– Uczeń złapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.

Zasady poprawiania ocen:

– ocenę niedostateczna z pracy klasowej/sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić,
– poprawiać można tylko oceny z prac klasowych,
– prace klasowe poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników pracy klasowej i brana jest pod uwagę ocena z poprawy,

 Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia:

prace klasowe stanowią 40% oceny,
kartkówki 30% oceny,
niezapowiedziane testy stanowią 15% oceny,
przygotowanie ucznia do lekcji oraz prace domowe stanowi 15% oceny.

 Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.

 

Historia

Uczeń jest oceniany w skali 1-6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:

– prace klasowe
– kartkówki
– testy diagnozujące
– prace domowe
– odpowiedź ustna
– zeszyt (klasa 4)

Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne i testy:
ocena niedostateczna – 0 – 29%
ocena dopuszczająca – 30 – 49%
ocena dostateczna – 50 – 69%
ocena dobra – 70 – 84%
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena celująca – 95 -100%

– Sprawdziany są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki i testy nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane, po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany na pierwszej lekcji po powrocie (o takiej nieobecności powinien poinformować nauczyciela).

– Nieobecność na pracy pisemnej nie zwalnia ucznia z obowiązku jej napisania w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż 2  tygodnie od momentu powrotu do szkoły, jeżeli uczeń w ciągu tych dwóch tygodni nie napisze sprawdzianu to otrzymuje ocenę niedostateczną.

ocena pracy domowej:

celujący: praca kompletna (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie i ocena), bardzo staranne pismo, brak błędów ortograficznych i merytorycznych oraz językowych
bardzo dobry: praca kompletna (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie i ocena), staranne pismo, pojedyncze błędy ortograficzne i językowe, brak błędów merytorycznych
dobry: pojedyncze braki w zapisie , nie zawsze staranne pismo, pojedyncze błędy ortograficzne, językowe i merytoryczne
dostateczny: liczne braki, niestaranny zapis, liczne błędy ortograficzne, językowe i merytoryczne
dopuszczający: bardzo liczne braki, bardzo niestaranne pismo, bardzo liczne błędy ortograficzne, językowe i merytoryczne

 – zaległa praca domowa musi być wykonana na następną lekcję, a adnotacja o jej braku musi być podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

– praca długoterminowa powinna być oddana w określonym terminie, praca oddana z opóźnieniem obniża ocenę o jeden stopień, a nieoddana w ciągu tygodnia oznacza ocenę niedostateczną i nie można tej oceny poprawić.

– Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.

Zasady poprawiania ocen:

Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić, poprawiać można tylko raz ocenę ze sprawdzianu. Sprawdziany poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników sprawdzianu i brana jest pod uwagę ocena z poprawy.

Sposoby notowania bieżących postępów ucznia:

– uczeń jest informowany ustnie o każdej otrzymanej ocenie,
– rodzice (prawni opiekunowie) zawsze mają prawo do wglądu w prace ucznia na wywiadówkach lub w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.

Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia:

– prace klasowe stanowią 40% oceny,
– kartkówki stanowią 30% oceny,
– testy stanowią 10% oceny,
– prace domowe stanowią 10% oceny
– odpowiedź ustna stanowi 10% oceny.

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Wiedza o społeczeństwie

Uczeń jest oceniany w skali 1-6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:

– prace klasowe
– kartkówki,
– prace domowe,
– odpowiedź ustna

Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne i testy:

ocena niedostateczna – 0 – 29%
ocena dopuszczająca – 30 – 49%
ocena dostateczna – 50 – 69%
ocena dobra – 70 – 84%
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena celująca – 95 -100%

– sprawdziany są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
– kartkówki i testy nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane,
– po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany na pierwszej lekcji po powrocie (o takiej nieobecności powinien poinformować nauczyciela).
– nieobecność na pracy pisemnej nie zwalnia ucznia z obowiązku jej napisania w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu powrotu do szkoły, jeżeli uczeń w ciągu tych dwóch tygodni nie napisze sprawdzianu to otrzymuje ocenę niedostateczną

ocena pracy domowej:

– zaległa praca domowa musi być wykonana na następną lekcję, a adnotacja o jej braku musi być podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
– praca długoterminowa powinna być oddana w określonym terminie, praca oddana z opóźnieniem obniża ocenę o jeden stopień, a nieoddana w ciągu tygodnia oznacza ocenę niedostateczną i nie można tej oceny poprawić.
– Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.

Zasady poprawiania ocen:

– ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić,
– poprawiać można tylko raz ocenę ze sprawdzianu,
– sprawdziany poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników sprawdzianu i brana jest pod uwagę ocena z poprawy

Sposoby notowania bieżących postępów ucznia:

– uczeń jest informowany ustnie o każdej otrzymanej ocenie,
– rodzice (prawni opiekunowie) zawsze mają prawo do wglądu w prace ucznia na wywiadówkach lub w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.

Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia:

– prace klasowe stanowią 40% oceny,
– kartkówki stanowią 30% oceny,
– prace domowe stanowią  15% oceny
– odpowiedź ustna stanowi 15% oceny.

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza .Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowychego i drugiego półrocza. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Język polski kl. 4-6

Oceniane formy:

– czytanie (technika) – 5%

– zeszyt- 10%

– wypowiedzi ustne – 10%
– na zadany temat
– nauka o języku
– recytacje

– prace domowe – 10%
– stylistyczne
– inne

kartkówki – 25%
– bieżące
– dyktanda
– lektura
– czytanie ze zrozumieniem

prace klasowe – 40%
– praca stylistyczna
– sprawdzian gramatyczny
– testy międzyprzedmiotowe

Wymienione wyżej formy pracy ucznia oceniane będą w skali 1-6

Uczniowie nie są uprzedzani jedynie o testach badających umiejętność czytania ze zrozumieniem. O pozostałych sprawdzianach winni uzyskać informacje w tygodniu poprzedzającym sprawdzian.
Ocena końcoworoczna jest oceną za cały rok pracy ucznia.

Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:

– praca stylistyczna

Zrozumienie tematu -1 pkt
Właściwa forma -1 pkt
Kompozycja pracy -1 pkt
Tekst logiczny i uporządkowany -1 pkt
Styl, poprawność językowa – 2 pkt
Zgodność z zasadami ortografii – 2 pkt
Zgodność z zasadami interpunkcji -1 pkt
Estetyka pracy- 1 pkt
Razem = 10 pkt

10 pkt – cel
9 pkt – bdb
7-8 pkt – db
5-6 pkt – dst
3-4 pkt – dop
0-2 pkt – ndst

Testy gramatyczne i badające umiejętność czytania ze zrozumieniem:

Powyżej 95 %– cel
powyżej 85% – bdb
powyżej 70% – db
powyżej 50% – dst
powyżej 30% – dop

Dyktanda i wypowiedzi ustne z nauki o języku

0 bł. – cel
1 bł. – bd
2 – 3 bł. – db
4 – 5 bł. – dst
6 bł. – dop
7 bł. i więcej – ndst.

Trzy błędy interpunkcyjne liczone są jako jeden błąd ortograficzny.
Powyższe kryteria nie obowiązują w przypadku powtórnego pisania dyktanda.

Technika czytania:

cel – Uczeń czyta płynnie z odpowiednią intonacją i ekspresją odpowiednią do treści.
bdb – Uczeń czyta płynnie, w dobrym tempie z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych,  brak ekspresji emocjonalnej.
db – Uczeń czyta w tempie wolniejszym, bo popełnia nieliczne pomyłki w wyrazach nieznanych, wielosylabowych, uwzględnia znaki interpunkcyjne, brak ekspresji emocjonalnej.
dst – Uczeń popełnia liczne pomyłki, najczęściej przez siebie korygowane i sporadycznie nie uwzględnia znaków interpunkcyjnych, co spowalnia znacznie tempo czytania, brak ekspresji emocjonalnej.
dop – Uczeń czyta bardzo wolno, często myli się, nie zawsze poprawia pomyłki, nie uwzględnia znaków interpunkcyjnych, potrzebuje pomocy nauczyciela.
ndst – Uczeń czyta sylabizując, nie poprawia pomyłek, wyrazy nieznane czyta z pomocą nauczyciela .

Recytacje

Uczeń:

Opanowany tekst recytuje z właściwą intonacją i ekspresją emocjonalną – cel;
Opanowany tekst recytuje z właściwą intonacją, bez ekspresji emocjonalnej – bdb;
Opanował tekst pamięciowo – db;
W opanowanym tekście popełnia nieliczne pomyłki – dst;
W opanowanym tekście popełnia liczne pomyłki, korzysta ze wsparcia nauczyciela – dop;
Nie opanował tekstu pamięciowo – ndst.

Zeszyt

cel – Zeszyt prowadzony estetycznie, pismo czytelne, graficznie uporządkowane, brak błędów ortograficznych, nie ma braków w zapisach tematów;
bdb – Zeszyt prowadzony starannie, pismo czytelne, graficznie uporządkowane, pojedyncze błędy ortograficzne, sporadyczne braki w zapisach tematów;
db – Zeszyt prowadzony starannie, czytelny i uporządkowany zapis, nieliczne błędy ortograficzne, brak kilku zapisów tematów;
dst – Zeszyt niestaranny pod względem estetyki pisma i grafiki, częste błędy ortograficzne, częste braki w zapisach tematów;
dop – Zeszyt niestaranny, pismo miejscami nieczytelne i graficznie nieuporządkowane, liczne i powtarzające się błędy ortograficzne, nagminne braki w zapisach tematów;
ndst – Zeszyt prowadzony wybiórczo i niestarannie.

Wypowiedzi ustne na wcześniej zadany temat:

cel – Wypowiedź wyczerpująca temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Brak powtórzeń. Przewaga zdań złożonych. Bogate, oryginalne słownictwo. W pełni wykorzystany zasób słów opracowanych na lekcji. Brak pomocy nauczyciela.
bdb – Wypowiedź wyczerpująca temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Brak powtórzeń. Przewaga zdań złożonych. Bogactwo słownictwa wynika z materiału opracowanego na lekcji. Brak pomocy nauczyciela.
db – Wypowiedź na temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Występują nieliczne powtórzenia. Przewaga zdań pojedynczych rozwiniętych. Głównie słownictwo dawno utrwalone, nieliczne przypadki wykorzystania słownictwa opracowanego na lekcji. Niewielka pomoc nauczyciela.
dst – Wypowiedź na temat. Brak jakiegoś elementu budowy, częściowo zachwiana logika międzyzdaniowa. Występują liczne powtórzenia. Przewaga zdań pojedynczych słabo rozwiniętych. Brak słownictwa opracowanego na lekcji, oparcie się na słownictwie dawno utrwalonym. Niewielka pomoc nauczyciela.
dop – Wypowiedź  tematycznie chaotyczna. Budowa zachwiana. Częsty brak logiki międzyzdaniowej. Liczne powtórzenia. Zdania krótkie. Słownictwo ubogie, dawno utrwalone. Duże wsparcie nauczyciela.
ndst – Wypowiedź nie na temat mimo pomocy nauczyciela. Brak odpowiedzi.

Zasady poprawiania ocen:

– Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
– Zaległą prace domową można poprawić poprzez jej odrobienie na następną lekcję.
– Nieobecność na stylistycznej pracy klasowej i teście podsumowującym nie zwalnia ucznia z obowiązku ich napisania w przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, chyba że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Ocen z tych prac nie poprawia się.
– Jeżeli uczeń nie napisze w/w prac we wskazanym przez nauczyciela terminie, otrzymuje ocenę ndst.
– Wszystkie prace klasowe uczniowie otrzymują do wglądu w klasie, wpisują ocenę do zeszytu, a rodzice mogą zapoznać się z nimi na indywidualnych spotkaniach z nauczycielem. Ocenione kartkówki uczniowie wklejają do zeszytu, a rodzice po zapoznaniu się z pracą dziecka, potwierdzają to własnoręcznym podpisem.
– W sytuacjach wyjątkowych decyzje będą ustalane indywidualnie z uwzględnieniem interesu ucznia.

Nie poprawia się kartkówek z wyjątkiem dyktanda.
Uczeń może poprawiać tylko ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną.

 

Matematyka

Uczeń jest oceniany w skali 1-6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
– prace klasowe,
– kartkówki,
– testy,
– przygotowanie ucznia do lekcji (w tym zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe), regularne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.

Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:
– prace klasowych, krótkie sprawdziany, odpowiedzi ustne i testy:
ocena niedostateczna – 0 – 29%
ocena dopuszczająca – 30 – 49%
ocena dostateczna – 50 – 69%
ocena dobra – 70 – 84%
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena celująca – 95 – 100%

– prace klasowe, sprawdziany  są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
– krótkie sprawdziany i testy  nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane,
– po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany na pierwszej lekcji po powrocie,
– nieobecność na pracy pisemnej nie zwalnia ucznia z obowiązku jej napisania w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż  2  tygodnie od momentu powrotu do szkoły.
– uczeń nieprzygotowanie do lekcji (tj. brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak pomocy potrzebnych do lekcji – ołówek, gumka, linijka, długopis) zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Za każe nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje minus, trzy  minusy oznaczają ocenę niedostateczną i każde następne nieprzygotowanie również oznacza ocenę niedostateczną.
– za pracę na lekcji i osiągnięcia cząstkowe uczeń może być nagrodzony plusem zapisywanym przez nauczyciela w zeszycie (pięć plusów jest równoważne ocenie bardzo dobrej, uczeń który chce zdobyć ocenę celującą musi wykonać dodatkowe zadanie na lekcji).
– zaległa praca domowa musi być wykonana na następną lekcję, a adnotacja o jej braku musi być podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
– praca długoterminowa powinna być oddana w określonym terminie, za każdy dzień spóźnienia ocena obniżana jest o jeden stopień, a praca oddana po 5-ciu dniach roboczych oznacza ocenę niedostateczną i nie można tej oceny poprawić.
– uczeń, który nie prowadzi lub nie posiada zeszytu lub zeszytu ćwiczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
– uczeń złapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.

Zasady poprawiania ocen:
– ocenę niedostateczna z pracy klasowej/sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić,
– poprawiać można tylko oceny z prac klasowych,
– prace klasowe poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników pracy klasowej i brana jest pod uwagę ocena z poprawy.

 Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia:
– prace klasowe stanowią 40% oceny,
– kartkówki 30% oceny,
– niezapowiedziane testy stanowią 15% oceny,
– przygotowanie ucznia do lekcji oraz prace domowe stanowi 15% oceny.

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.

 

Przyroda
 1. Uczeń oceniany jest według skali ocen 1 – 6.
 2. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:
  – praca na lekcjach – zaangażowanie w realizację zadań, samodzielność, wyczerpanie tematu, estetyka wykonanych prac, współpraca w grupie, wypowiedzi ustne długie (obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów) lub krótkie wypowiedzi podczas lekcji, przygotowanie do lekcji.
  – sprawdziany (prace klasowe, testy) – prace klasowe przewiduje się po każdym bloku tematycznym; są one zapowiadane tydzień wcześniej.
  – kartkówki – kartkówek i testów diagnostycznych nauczyciel nie zapowiada. Kartkówki obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów.
  – zadania dodatkowe – prace dodatkowe do wykonania w domu, projekty, prace plastyczne, diagnozy, inna aktywność ucznia.
 3. Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:

Sprawdziany i kartkówki:

 • ocena celująca – 100 – 95%
 • ocena bardzo dobra – 94- 85 %
 • ocena dobra –  84- 70 %
 • ocena dostateczna – 69 – 50 %
 • ocena dopuszczająca –  49- 30 %
 • ocena niedostateczna – 29 % i poniżej  punktów możliwych do zdobycia.

Praca na lekcji i zadania dodatkowe:

 • ocena celująca – temat wyczerpany, oryginalne ujęcie tematu, współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela. Wysoka estetyka, spójność, logiczność.
 • ocena bardzo dobra – temat wyczerpany, dobra współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela; praca spójna, logiczna, estetyka prawidłowa
 • ocena dobra –  niewielkie braki, prawidłowa współpraca w grupie, niewielka pomoc nauczyciela; praca nieco chaotyczna
 • ocena dostateczna – brak istotnego elementu, problemy ze współpracą w grupie, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, niedociągnięcia estetyczne
 • ocena dopuszczająca –  braki w pracy, brak współpracy z grupą, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, często nielogiczna, nieestetyczna
 • ocena niedostateczna – brak wykonania pracy; rażące braki w pracy, brak współpracy z grupą, brak współpracy z nauczycielem nauczyciela; praca niespójna, nielogiczna, nieestetyczna

Uczeń może poprawić wynik pracy klasowej (podsumowującej dany dział) i jest on ostateczny. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub niezadowalającą go ma prawo poprawić ocenę z tej pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Nieobecność na pracy klasowej nie zwalnia ucznia od obowiązku napisania jej w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia powrotu do szkoły, chyba, że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Jeśli uczeń nie zaliczy materiału w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.

To uczeń zgłasza do nauczyciela chęć poprawy oceny lub napisania zaległej pracy.

 1. Kryteria ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotu przyroda:

Decydujący wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny cząstkowe z pracy na lekcji i sprawdzianów.
Oceny za zadania i kartkówki mogą podnieść ocenę półroczną  i ocenę roczną o jeden stopień. W sytuacji, gdy oceny  te będą rażąco niskie  mogą obniżyć ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień.
Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia oraz jego możliwości i starania.
Ocena roczna uwzględnia oba półrocza.

 

Język angielski i Język hiszpański

Oceny śródroczne i ocena końcowa z języka angielskiego i hiszpańskiego uwzględniają postępy ucznia w zakresie zdobywanej wiedzy oraz rozwijanych umiejętności jej zastosowania, obejmujących: gramatykę, słownictwo, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie oraz pisanie.

Ocenie podlegają następujące obszary:

 1. Testy językowe: sprawdzają słownictwo, gramatykę i inne funkcje językowe prezentowane w każdym cyklu podręcznika; są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem;
 1. Testy sprawdzające sprawności językowe: sprawdzają sprawność rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, znajomość funkcji i środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej; mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane przez nauczyciela;
 1. Kartkówki: obejmują wiadomości z 1-2 ostatnich lekcji; mogą być zapowiedziane, niezapowiedziane przez nauczyciela lub dotyczyć bieżącej lekcji, co ma na celu sprawdzenie pracy ucznia;
 1. Prace domowe: oceniane są kilka razy w półroczu i mogą mieć różne formy (np. praca projektowa, przygotowanie wypowiedzi ustnej, prezentacji, plakatu, karta pracy, zeszyt ćwiczeń itp.); pod uwagę brana jest poprawność merytoryczna i estetyka pracy;
 2. Aktywność i praca na lekcji oraz aktywność pozalekcyjna: oceniana jest aktywność, wkład i efekt pracy, stopień zaangażowania i umiejętność prezentacji; oceniane są sukcesy w konkursach językowych i udział w akcjach tematycznych.

Kryteria oceniania poszczególnych umiejętności:

Kryteria oceniania testów językowych, testów sprawdzających sprawności językowe oraz kartkówek:

95 – 100% – celujący

85 – 94% – bardzo dobry

70 – 84% – dobry

50 – 69% – dostateczny

30 – 49% – dopuszczający

0 – 29% – niedostateczny

Oceny z poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów mają różną wagę (wartość). Na ocenę śródroczną i roczną mają wpływ oceny cząstkowe w następującym stopniu:

– testy 40%
– testy umiejętności 20%
– kartkówki 20%
– aktywność i praca na lekcji 20%
– prace domowe 10%

Kryteria oceniania pracy pisemnej:

Treść 4 pkt
Spójność i logika wypowiedzi 2 pkt
Zakres środków językowych 2 pkt
Poprawność środków językowych 2 pkt
Razem 10 pkt

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej:

Zgodność wypowiedzi z tematem 2 pkt
Poprawność językowa wypowiedzi 2 pkt (2 pkt poprawna i komunikatywna, 1 pkt komunikatywna)
Wymowa 2 pkt
Płynność wypowiedzi 2 pkt (z pomocą nauczyciela 1 pkt, bez pomocy 2 pkt)
Wykorzystanie struktur i słownictwa poznanego na lekcji 2 pkt
Razem 10 pkt

Osoba, która podczas jakiejkolwiek z form sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie korzystała z niedozwolonej pomocy (ściąganie) otrzyma ocenę niedostateczną (1) bez możliwości poprawy. Zabrania się kopiowania prac z Internetu. Konsekwencją jest otrzymanie oceny niedostatecznej (1) bez możliwości poprawy.

Zasady poprawiania ocen oraz trybu zgłaszania nieprzygotowań:

Obowiązkiem ucznia jest być przygotowanym do zajęć. Uczeń ma możliwość dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w czasie półrocza. Trzecie nieprzygotowanie do zajęć skutkuje oceną niedostateczną (1). Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji. Za nieprzygotowanie rozumie się: brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, pracy domowej, materiałów dodatkowych na zajęcia. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych  testów, kartkówek i testów umiejętności.

Uczeń może poprawić tylko wynik testu i jest on ostateczny. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej (1), dopuszczającej (2) oraz dostatecznej (3) przez 2 tygodnie od momentu oddania prac przez nauczyciela.

Uczeń nieobecny na teście zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność, napisać test w przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, chyba, że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne.

Jeżeli uczeń nie napisze testu we wskazanym przez nauczyciela terminie otrzymuje ocenę niedostateczną (1) bez możliwości poprawy.
W sytuacjach wyjątkowych decyzje ustalane będą indywidualnie z uwzględnieniem interesu ucznia.
Uczeń ma obowiązek uzupełniać wszelkie braki wynikające z jego nieobecności.

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego:

CELUJĄCA

kryteria oceniania jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wiedza i umiejętności ucznia wykraczające poza program nauczania; ocenę celującą otrzymują laureaci konkursów wojewódzkich i olimpiad językowych.

BARDZO DOBRA

ocenę otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w programie nauczania, wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym, inicjuje proces samokształcenia.

Uczeń:
– płynnie czyta;
– płynnie mówi:
formułuje wypowiedzi na tematy z życia codziennego, udziela odpowiedzi, stawia pytania, sprawnie posługuje się słownictwem;
– rozumie i odtwarza usłyszane wiadomości;
– bezbłędnie formułuje wypowiedzi pisemne, zgodne z tematem, stosując bogate słownictwo;
– estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

DOBRA

ocenę otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wiadomości zawarte w programie nauczania, ale nie będzie to miało wpływu na poznanie dalszych treści kształcenia.

Uczeń:
– poprawne czyta i rozumie tekst;
– mówi z zastosowaniem prawidłowych zasad wymowy: formułuje proste wypowiedzi, podtrzymuje i kończy rozmowy na tematy z życia codziennego; rozumie sens prostych wypowiedzi;
– potrafi napisać krótki tekst, dyktando, stosując prawidłową pisownię i interpunkcję;
– estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

DOSTATECZNA

uczeń opanował treść i umiejętności ujęte w podstawie programowej, z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy.

Uczeń:
– poprawnie odczytuje tekst;
– poprawnie mówi z uwzględnieniem zasad wymowy, zapewniających właściwe zrozumienie (dopuszczalne błędy gramatyczne nie zakłócające rozumienia);
– właściwie reaguje językowo na prostą wypowiedź rozmówcy;
– potrafi odtworzyć wyuczone odpowiedzi posługując się częściowo poprawnym językiem;
– potrafi zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne;
– potrafi napisać krótki tekst, dyktando, popełniając błędy;
– estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

DOPUSZCZAJĄCA

uczeń opanował treści i umiejętności ujęte w podstawie programowej w stopniu minimalnym, z pomocą n-la rozwiązuje proste zadania.

Uczeń:
– czyta z pomocą n-la proste teksty;
– z pomocą n-la buduje proste zdania (przy wypowiedzi popełnia błędy);
– z pomocą n-la reaguje na proste polecenia;
– zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne;
– rozróżnia niektóre dźwięki;
– rozumie sens prostych słów, często z pomocą słownika;
– w miarę swoich możliwości estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

NIEDOSTATECZNA

uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej na poziomie minimalnym; popełnia rażące błędy językowe; jego baza leksykalna uniemożliwia porozumiewanie,      a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności; nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.

Religia

Ocenie podlegają:

– Zeszyt ćwiczeń (systematyczność prowadzenia). Za wykonaną poprawnie pracę domową uczeń otrzymuje „+’’, za 6 plusów- ocena celująca. Brak ćwiczeń lub zadania domowego należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją; niezgłoszenie skutkuje „-‘’. Za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

– Aktywność na lekcji i inne formy zaangażowania związane z przedmiotem – Za 3 „+’’ ocena bardzo dobra

– Prace dodatkowe – uczeń ma możliwość zdobyć ocenę celującą za pracę  np. plakat, prezentacja multimedialna, udział w konkursie.

– Sprawdziany (bez wcześniejszej zapowiedzi obejmować będą materiał z ostatniej lub bieżącej lekcji, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem- określony zakres materiału)

– Wiedza z poznanych tematów ( odpowiedzi ustne)

Prace pisemne i wypowiedzi ustne będą oceniane w skali od 1 – 6.

Geografia

Uczeń oceniany jest według skali ocen 1 – 6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
– praca na lekcjach – zaangażowanie w realizację zadań, samodzielność, wyczerpanie tematu, praca w grupie, wypowiedzi ustne, przygotowanie do lekcji.
– sprawdziany (prace klasowe, testy) – przewiduje się po każdym bloku tematycznym, są one zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
– kartkówki – kartkówek nauczyciel nie zapowiada. Kartkówki obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów, nie podlegają one poprawie.
– zadania domowe – prace dodatkowe do wykonania w domu, projekty.

Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:

Sprawdziany i kartkówki:

ocena celująca – 95 – 100 %
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena dobra – 70 – 84 %
ocena dostateczna – 50 – 69 %
ocena dopuszczająca – 30 – 49 %
ocena niedostateczna – poniżej 30 % punktów możliwych do zdobycia.

Praca na lekcji i zadania dodatkowe:

ocena celująca – temat wyczerpany, oryginalne ujęcie tematu, współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela. Wysoka estetyka, spójność, logiczność.
ocena bardzo dobra – temat wyczerpany, dobra współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela; praca spójna, logiczna, estetyka prawidłowa.
ocena dobra – niewielkie braki, prawidłowa współpraca w grupie, niewielka pomoc nauczyciela; praca nieco chaotyczna.
ocena dostateczna – brak istotnego elementu, problemy ze współpracą w grupie, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, niedociągnięcia estetyczne.
ocena dopuszczająca – braki w pracy, brak współpracy z grupą, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, często nielogiczna, nieestetyczna.
ocena niedostateczna – brak wykonania pracy; rażące braki w pracy, brak współpracy z grupą, brak współpracy z nauczycielem nauczyciela; praca niespójna, nielogiczna, nieestetyczna.

Uczeń może poprawić wynik pracy klasowej (podsumowującej dany dział) i jest on ostateczny. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub niezadowalającą go, ma prawo poprawić ocenę z tej pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Nieobecność na pracy klasowej nie zwalnia ucznia od obowiązku napisania jej w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia powrotu do szkoły, chyba, że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Jeśli uczeń nie zaliczy materiału w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
To uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy oceny lub napisania zaległej pracy.

Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną za brak pracy domowej ma możliwość poprawy tej oceny. Ten fakt zgłasza nauczycielowi w ciągu tygodnia od uzyskania
tej oceny. Dostaje wtedy wyznaczone kolejne zadanie i termin na jego realizację.

Uczeń raz w półroczu ma możliwość jednorazowego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (ten fakt zgłasza nauczycielowi natychmiast po wejściu do sali).

Kryteria ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotu geografia:
Decydujący wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny cząstkowe ze sprawdzianów, kartkówek i pracy na lekcji.

Oceny za zadania i kartkówki mogą podnieść ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień. W sytuacji, gdy oceny te będą rażąco niskie mogą obniżyć ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień.
Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia oraz jego możliwości i starania.
Ocena roczna jest oceną wystawianą na podstawie caloksztaltu pracy w I i II półroczu.

Technika

FORMY PRACY PODLEGAJĄCE OCENIE

– Prace techniczne (dopuszcza się sprawdzanie elementów wiedzy w formie pisemnej)
– Sprawdziany pisemne dotyczące wiedzy z zakresu karty rowerowej w klasie V

 ZASADY OCENIANIA

– ocena za formy pracy ucznia wyrażona jest stopniem w skali od 1 do 6 (celujący, bdb, db, dst, dop, ndst)
– ocena śródroczna i roczna wyrażona jest stopniem w skali 1 do 6 (celujący, bdb, db, dst, dop, ndst)
Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.

 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, CZYLI TECHNIKI POMIARU OSIĄGNIĘĆ I KRYTERIA OCENIANIA

 Prace techniczne

Ocena celująca – praca wykonana zgodnie z założeniami wstępnymi  z uwzględnieniem uzdolnień ucznia, wyróżniająca się oryginalnością  i niekonwencjonalnym rozwiązaniem twórczym.
Ocena bardzo dobra – praca staranna wykonana zgodnie z założeniami wstępnymi.
Ocena dobra – praca wykonana poprawnie, zgodnie z założeniami, lecz mało staranna, niewykończona.
Ocena dostateczna – praca nie uwzględnia wszystkich założeń wstępnych, nieskończona. 
Ocena dopuszczająca – praca wykonana poniżej umiejętności ucznia danej klasy – niestaranna, nieskończona.
Ocena niedostateczna – uczeń nie wykonał pracy.

 Sprawdziany pisemne (dotyczy wiedzy z zakresu karty rowerowej w klasie V) i elementy wiedzy w formie pisemnej oceniane są punktowo (odpowiednia ilość punktów wskaże ocenę cyfrową):
cel – 100%-95%
bdb – 94%-85%
db – 84%-70%
dst – 69%-50%
dop – 49%-30%
ndst – 29%-0%

– Ocenę uczeń może poprawić po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy poprawy. Poprawić można ocenę dst, dop i ndst. Uczeń poprawia ocenę tylko raz.
– Nieobecny uczeń wykonuje zadanie/pisze pracę pisemną w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, możliwie jak najszybciej po powrocie do szkoły.
– W ciągu półrocza uczeń może być dwa razy nieprzygotowany do zajęć. Kolejne trzecie nieprzygotowanie skutkuje wpisem uwagi do e-dziennika.

 SPOSOBY NOTOWANIA BIEŻĄCYCH POSTĘPÓW UCZNIA

– ocena wpisana jest do dziennika, uczeń jest poinformowany o otrzymanej ocenie

Podczas oceniania brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i sumienne wywiązywanie się z obowiązków.

Język polski klasy 7-8

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

PRACE KLASOWE: 45%
– pisemna praca stylistyczna,
– test,
– sprawdzian gramatyczny.

KARTKÓWKI: 25%
– czytanie ze zrozumieniem,
– kartkówki sprawdzające bieżącą wiedzę,
– dyktanda.

WYPOWIEDŹ USTNA: 10%
– odpowiedź dłuższa kilkuzdaniowa (treści literackie i językowe),
– kultura żywego słowa (recytacja, scenki, dramy, prezentacje teatralne).

PRACE DOMOWE:
– dłuższe formy wypowiedzi pisemnej – 10%

FORMY DODATKOWE (prace nadobowiązkowe):  10%
– projekty,
– udział w konkursach polonistycznych, artystycznych,
– prezentacje/referaty.

Wymienione wyżej formy pracy ucznia oceniane będą w skali 1-6

Uczniowie nie są uprzedzani jedynie o testach przedmiotowych. O pozostałych sprawdzianach winni uzyskać informacje na tydzień przed planowaną pracą klasową.
Ocena końcoworoczna jest oceną za cały rok pracy ucznia.

Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:
Testy, sprawdziany gramatyczne, prace stylistyczne, czytanie ze zrozumieniem, kartkówki sprawdzające bieżącą wiedzę:

Powyżej 95%- celujący
powyżej 85%- bardzo dobry
powyżej 70%- dobry
powyżej 50%- dostateczny
powyżej 30 %- dopuszczający

Dyktanda
0 bł. – cel Trzy błędy interpunkcyjne liczone są jako jeden błąd ortograficzny.
1 bł. – bdb Powyższe kryteria nie obowiązują w przypadku powtórnego pisania dyktanda.
2 – 3 bł. – db
4 – 5 bł. – dst
6 bł. – dop
7 bł. i więcej – ndst

Praca stylistyczna:
Praca jest samodzielna – 3p.
Praca jest na temat;

Praca potwierdza znajomość przez ucznia głównych wyznaczników wymaganej formy wypowiedzi.

Uczeń musi w tej kategorii uzyskać 3 punkty, by praca była punktowana w pozostałych kategoriach. Niedopuszczenie do dalszego punktowania jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej za pracę.

TEMAT – 5p.
– tekst jest w całości na temat;
– dobór przykładów i informacji jest trafny i celowy;
– temat jest dostatecznie rozwinięty;

Widoczna jest oryginalność myśli, plastyczność wyobraźni, trafność sądu. Brak „mówienia o niczym”, płytkości myśli, obiegowych opinii;
Praca poprawna pod względem rzeczowym i logicznym (dopuszczalny 1 błąd).

KOMPOZYCJA: – 4p.
– kompozycja jest trójdzielna;
– występują akapity jako spójne całości myślowe;
– tekst jest logicznie uporządkowany, nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia tych samych zagadnień.
– istnieją logiczne nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy.

JĘZYK I STYL: – 5p.

ZAPIS: – 3p.
Ortografia jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy w pracach pisanych w klasie i 1 błąd w pracach domowych). Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy). Pismo jest czytelne, praca estetyczna.

Recytacje (drama, scenki, prezentacje teatralne)

Uczeń:

– właściwa intonacja, ekspresja emocjonalna (ruch, gest, mimika, zaangażowanie, oprawa teatralna) – cel
– właściwa intonacja, bez ekspresji emocjonalnej(brak jednego elementu) – bdb
– tekst opanowany pamięciowo (brak dwóch elementów) – db
– w opanowanym tekście występują nieliczne pomyłki (brak trzech elementów) – dst
– wopanowanym tekście występują liczne pomyłki, korzysta ze wsparcia nauczyciela( brak czterech elementów) – dop
– nieznajomość tekstu (brak elementów teatralnych) – ndst

Wypowiedzi ustne

cel – Wypowiedź wyczerpująca temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Brak powtórzeń. Przewaga zdań złożonych. Bogate, oryginalne słownictwo. W pełni wykorzystany zasób słów opracowanych na lekcji. Brak pomocy nauczyciela.

bdb – Wypowiedź wyczerpująca temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Brak powtórzeń. Przewaga zdań złożonych. Bogactwo słownictwa wynika z materiału opracowanego na lekcji. Brak pomocy nauczyciela.

db – Wypowiedź na temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Występują nieliczne powtórzenia. Przewaga zdań pojedynczych rozwiniętych. Głównie słownictwo dawno utrwalone, nieliczne przypadki wykorzystania słownictwa opracowanego na lekcji. Niewielka pomoc nauczyciela.

dst – Wypowiedź na temat. Brak jakiegoś elementu budowy, częściowo zachwiana logika międzyzdaniowa. Występują liczne powtórzenia. Przewaga zdań pojedynczych słabo rozwiniętych. Brak słownictwa opracowanego na lekcji, oparcie się na słownictwie dawno utrwalonym. Niewielka pomoc nauczyciela.

dop – Wypowiedź  tematycznie chaotyczna. Budowa zachwiana. Częsty brak logiki międzyzdaniowej. Liczne powtórzenia. Zdania krótkie. Słownictwo ubogie, dawno utrwalone. Duże wsparcie nauczyciela.

ndst – Wypowiedź nie na temat mimo pomocy nauczyciela. Brak odpowiedzi.

Zasady poprawiania ocen:

Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną. Zaległą prace domową można poprawić poprzez jej odrobienie na następną lekcję.

Nieobecność na stylistycznej pracy klasowej i teście podsumowującym nie zwalnia ucznia z obowiązku ich napisania w przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, chyba że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Ocen z tych prac nie poprawia się.

Jeżeli uczeń nie napisze w/w prac we wskazanym przez nauczyciela terminie, otrzymuje ocenę ndst.

Wszystkie prace klasowe uczniowie otrzymują do wglądu w klasie, wpisują ocenę do zeszytu, a rodzice mogą zapoznać się z nimi na indywidualnych spotkaniach z nauczycielem.

W sytuacjach wyjątkowych decyzje będą ustalane indywidualnie z uwzględnieniem interesu ucznia.

Nie poprawia się kartkówek.