+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl
l

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Muzyka

FORMY PRACY PODLEGAJĄCE OCENIE
– Śpiewanie
– Granie na fletach prostych
– Sprawdziany pisemne (kartkówki)
– Prace dodatkowe

SPOSOBY OCENIANIA
Sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo (odpowiednia ilość punktów wskaże ocenę cyfrową):
ocena celująca 95%-100 %
ocena bardzo dobra 85%-94%
ocena dobra 70% -84%
ocena dostateczna 50%-69%
ocena dopuszczająca 30%-49%
ocena niedostateczna 0%-29%

KRYTERIA OCEN ZE ŚPIEWU
Ocena celująca:
uczeń bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym, rytmicznym, dykcyjnym, artykulacyjnym, dynamicznym, we właściwym tempie i z prawidłową interpretacją słów i melodii;
Ocena bardzo dobra:
uczeń bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym;
Ocena dobra:
uczeń śpiewa dobrze śpiewa rytmicznie, ale z błędami intonacyjnymi;;
Ocena dostateczna:
uczeń popełnia dużo błędów intonacyjnych i rytmicznych podczas śpiewania
Ocena dopuszczająca:
uczeń potrafi zaśpiewać piosenkę tylko przy pomocy nauczyciela
Ocena niedostateczna:
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w sytuacji, gdy mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do śpiewani

RYTERIA OCENY Z GRY NA FLECIE PROSTYM
Ocena celująca:
– uczeń posiada umiejętność swobodnej gry na flecie bez błędów, nie tylko w obrębie oktawy razkreślnej,zna także chwyty ze znakami chromatycznymi.
Ocena bardzo dobra:
uczeń potrafi bezbłędnie zagrać na flecie całe melodie grane w czasie lekcji muzyki;
Ocena dobra:
– uczeń potrafi zagrać na flecie całe melodie grane na lekcji popełniając jedynie drobne błędy rytmiczne i intonacyjne;
Ocena dostateczna:
uczeń próbuje grać na flecie proste melodie przy pomocy nauczyciela, w grze robi błędy, gra nierytmicznie;
Ocena dopuszczająca:
– uczeń gra na flecie jedynie pojedyncze dźwięki
Ocena niedostateczna:
uczeń nie opanował chwytów na flet prosty

PRACE DODATKOWE
Ocena obejmuje prace wykonywane przez uczniów mające na celu poszerzenie wiadomości. np. informacje o życiu i twórczości kompozytorów, historii tańców towarzyskich, budowie instrumentów.

SYSTEM NOTOWANIA BIEŻĄCYCH POSTĘPÓW UCZNIA.
Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymanej ocenie. Stopień zostaje wpisany do dziennika elektronicznego. Rodzice mogą sprawdzić oceny ucznia na zebraniu klasowym, w dzienniku elektronicznym lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.
Decydujący wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny cząstkowe z gry na flecie prostym, sprawdzianów, kartkówek.
Oceny za prace dodatkowe i śpiew mogą podnieść ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień. W sytuacji, gdy oceny te będą rażąco niskie mogą obniżyć ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień. Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia.

ZASADY POPRAWIANIA OCEN
1. Nieobecność na sprawdzianie lub chęć poprawy oceny należy zgłosić nauczycielowi w celu ustalenia terminu.
Poprawa oceny następuje w formie ustnej lub w formie pisemnej w obecności klasy.
Poprawie podlega ocena dostateczna i niższe.
Uczeń może tylko raz podejść do poprawy danego materiału.
Najwyższa uzyskana ocena z poprawy to bardzo dobry
W CIĄGU PÓŁROCZA UCZEŃ MOZE BYĆ RAZ NIEPRZYGOTOWANY DO ZAJĘĆ.

Informatyka
 1. formy podlegające ocenie:
  – umiejętność posługiwania się komputerem z elementami wiedzy (dopuszcza się sprawdzanie elementów wiedzy w formie pisemnej)
 2. zasady oceniania:
  – 
  ocena za formy pracy ucznia wyrażona jest stopniem w skali od 1 do 6 (celujący, bdb, db, dst, dop, ndst)
  – ocena śródroczna i roczna wyrażona jest stopniem w skali 1 do 6 (celujący, bdb, db, dst, dop, ndst)
  – na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.
 3. wymagania na poszczególne oceny, czyli techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:
  – umiejętność posługiwania się komputerem z elementami wiedzy:
  celujący: Zadanie wykonane w całości, zgodnie z poleceniem, samodzielnie, bezbłędnie, w wyznaczonym czasie. Bezbłędna znajomość i zastosowanie słownictwa z zakresu przedmiotu i bezbłędna wiedza z zakresu omówionych na lekcjach treści lub wiedza i umiejętności wykraczające ponad zakres omówiony na lekcji.
  bdb: Zadanie wykonane w całości, zgodnie z poleceniem, samodzielnie, z pojedynczymi, drobnymi błędami, w wyznaczonym czasie. Pojedyncze błędy w znajomości i zastosowaniu słownictwa z zakresu przedmiotu i pojedyncze braki w wiedzy z zakresu omówionych na lekcjach treści.
  db: Zadanie wykonane w całości, zgodnie z poleceniem, samodzielnie lub ze sporadyczną pomocą, z nielicznymi błędami, w wyznaczonym czasie lub z opóźnieniem. Nieliczne błędy w znajomości i zastosowaniu słownictwa z zakresu przedmiotu i nieliczne braki w wiedzy z zakresu omówionych na lekcji treści.
  dst: Zadanie wykonane w całości lub części, samodzielnie lub z pomocą, z błędami, w wyznaczonym czasie lub z opóźnieniem. Znaczące błędy w znajomości i zastosowaniu słownictwa z zakresu przedmiotu i znaczące braki w wiedzy z zakresu omówionych na lekcji treści.
  dop: Zadanie wykonane w całości lub części, samodzielnie lub ze znaczną pomocą, z licznymi błędami, w wyznaczonym czasie lub z opóźnieniem. Liczne błędy w znajomości i zastosowaniu słownictwa z zakresu przedmiotu i duże braki w wiedzy z zakresu omówionych na lekcjach treści.
  ndst: Zadanie wykonane w części, samodzielnie lub z dużą pomocą, z bardzo licznymi błędami, w wyznaczonym czasie lub z opóźnieniem lub zadanie niewykonane. Bardzo liczne błędy w znajomości i zastosowaniu słownictwa z zakresu przedmiotu i bardzo duże braki w wiedzy z zakresu omówionych na lekcjach treści lub uczeń nie podejmuje pracy
  elementy wiedzy – forma pisemna:
  cel – 100%-95%
  bdb – 94%-85%
  db – 84%-70%
  dst – 69%-50%
  dop – 49%-30%
  ndst – 29%-0%
  – ocenę uczeń może poprawić po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy poprawy. Poprawić można ocenę dst, dop i ndst. Uczeń poprawia ocenę tylko raz.
  – nieobecny uczeń wykonuje zadanie/pisze pracę pisemną w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, możliwie jak najszybciej po powrocie do szkoły.
 1. Sposoby notowania bieżących postępów ucznia
  – ocena wpisana jest do dziennika, uczeń jest poinformowany o otrzymanej ocenie.

 

Biologia

Uczeń oceniany jest według skali ocen 1 – 6.

  1. Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
   A/ sprawdziany (prace klasowe, testy, praca projektowo – badawcza) – prace klasowe, testy zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace projektowo – badawcze wykonywane ściśle według instrukcji podanej przez nauczyciela
   B/ kartkówki – kartkówek i testów diagnostycznych nauczyciel nie zapowiada. Kartkówki obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów;
   C/ zadania dodatkowe – prace dodatkowe do wykonania w domu, projekty, prace plastyczne, prowadzenie zeszytu ćwiczeń, inna aktywność ucznia;
   D/ praca na lekcjach – zaangażowanie w realizację zadań, samodzielność, wyczerpanie tematu, estetyka wykonanych prac, współpraca w grupie, wypowiedzi ustne długie (obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów) lub krótkie wypowiedzi podczas lekcji, przygotowanie do lekcji.
  2. Obowiązujące progi procentowe przy ocenianiu pracy pisemnych:
   Progi procentowe
   Ocena
   95 – 100% celujący
   85 – 94% bardzo dobry
   70 – 84% dobry
   50 – 69% dostateczny
   30 – 49% dopuszczający
   0 – 29% niedostateczny

  3. Uczeń ma prawo do jednokrotnego nieprzygotowania do lekcji w semestrze.

  4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny sprawdzianu/pracy klasowej w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników pracy klasowej. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną. Uczeń traci prawo do poprawy oceny, gdy w trakcie pisania korzystał ze ściąg i innych niedozwolonych pomocy lub nie zgłosił się na poprawę w wyznaczonym terminie (obecność nieusprawiedliwiona).

  5. Uczeń złapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.

  6. Warunkiem umożliwiającym uzyskanie wyższej niż przewidywana okresowa, roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z biologii jest:
   a) proporcjonalnie niższa liczba ocen w porównaniu z pozostałymi uczniami w klasie spowodowana długotrwałą chorobą (nieobecność usprawiedliwiona)
   b) uzyskanie przynajmniej 50% ocen cząstkowych wartości oceny, o którą uczeń się ubiega (w tym obowiązkowo ze sprawdzianów).

  7. Wyższej oceny niż przewidywana nie może uzyskać uczeń, jeżeli nie napisał zaległej pracy kontrolnej w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.

   • Praca klasowa, sprawdzian (z zadanej partii materiału, w przypadkach losowych uczeń ma możliwość odpowiedzi ustnej), praca projektowo – badawcza (wykonana zgodnie z podaną instrukcją), a także sukcesy w konkursach międzyszkolnych (1, 2, 3 miejsce oraz wyróżnienia) – 40%
   • Krótkie formy sprawdzania wiedzy (kartkówki, odpowiedzi ustne) – 30%
   • Praca na lekcji, aktywność – 20%
   • Prace dodatkowe (prace domowe, referaty, prezentacje, lapbooki, plakaty, diagnozy) – 10%
   • Ocena śródroczna, roczna lub końcowa ucznia jest obliczana na podstawie średniej ważonej. Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:

   Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.

Fizyka

Uczeń jest oceniany w skali 1-6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:

– prace klasowe,
– kartkówki,
– testy,
– przygotowanie ucznia do lekcji (w tym zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe, wykonywanie doświadczeń, praca indywidualna i grupowa, aktywność (max 1 ocena w semestrze), odpowiedzi ustne), regularne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz prace dla chętnych (max 1 w semestrze, w I oddane do końca listopada, a w II do końca kwietnia)

Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:

prace klasowych, krótkie sprawdziany, odpowiedzi ustne i testy:
ocena niedostateczna – 0 – 29%
ocena dopuszczająca – 30 – 49%
ocena dostateczna – 50 – 69%
ocena dobra – 70 – 84%
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena celująca – 95 – 100%

– prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
– krótkie sprawdziany i testy nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane,
– po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany na pierwszej lekcji po powrocie,
– nieobecność na pracy pisemnej nie zwalnia ucznia z obowiązku jej napisania w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu powrotu do szkoły.
– Uczeń nieprzygotowanie do lekcji (tj. brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak pomocy potrzebnych do lekcji) zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.
– Za każde nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje minus, trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną i każde następne nieprzygotowanie również oznacza ocenę niedostateczną.
– za pracę na lekcji i osiągnięcia cząstkowe uczeń może być nagrodzony plusem zapisywanym przez nauczyciela w zeszycie (sześć  plusów jest równoważne ocenie celującej).
– zaległa praca domowa musi być wykonana na następną lekcję, a adnotacja o jej braku musi być podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
– praca długoterminowa powinna być oddana w określonym terminie, za każdy dzień spóźnienia ocena obniżana jest o jeden stopień, a praca oddana po 5-ciu dniach roboczych oznacza ocenę niedostateczną i nie można tej oceny poprawić.
– Uczeń, który nie prowadzi lub nie posiada zeszytu lub zeszytu ćwiczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
– Uczeń złapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.

Zasady poprawiania ocen:

– ocenę niedostateczna z pracy klasowej/sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić,
– poprawiać można tylko oceny z prac klasowych,
– prace klasowe poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników pracy klasowej i brana jest pod uwagę ocena z poprawy,

Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia:

prace klasowe stanowią 40% oceny,
kartkówki 30% oceny,
niezapowiedziane testy stanowią 15% oceny,
przygotowanie ucznia do lekcji oraz prace domowe stanowi 15% oceny.

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.

 

Historia

Uczeń jest oceniany w skali 1-6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:

– prace klasowe
– kartkówki
– testy diagnozujące
– prace domowe
– odpowiedź ustna
– zeszyt (klasa 4)

Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne i testy:
ocena niedostateczna – 0 – 29%
ocena dopuszczająca – 30 – 49%
ocena dostateczna – 50 – 69%
ocena dobra – 70 – 84%
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena celująca – 95 -100%

– Sprawdziany są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki i testy nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane, po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany na pierwszej lekcji po powrocie (o takiej nieobecności powinien poinformować nauczyciela).

– Nieobecność na pracy pisemnej nie zwalnia ucznia z obowiązku jej napisania w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż 2  tygodnie od momentu powrotu do szkoły, jeżeli uczeń w ciągu tych dwóch tygodni nie napisze sprawdzianu to otrzymuje ocenę niedostateczną.

ocena pracy domowej:

celujący: praca kompletna (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie i ocena), bardzo staranne pismo, brak błędów ortograficznych i merytorycznych oraz językowych
bardzo dobry: praca kompletna (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie i ocena), staranne pismo, pojedyncze błędy ortograficzne i językowe, brak błędów merytorycznych
dobry: pojedyncze braki w zapisie , nie zawsze staranne pismo, pojedyncze błędy ortograficzne, językowe i merytoryczne
dostateczny: liczne braki, niestaranny zapis, liczne błędy ortograficzne, językowe i merytoryczne
dopuszczający: bardzo liczne braki, bardzo niestaranne pismo, bardzo liczne błędy ortograficzne, językowe i merytoryczne

– zaległa praca domowa musi być wykonana na następną lekcję, a adnotacja o jej braku musi być podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

– praca długoterminowa powinna być oddana w określonym terminie, praca oddana z opóźnieniem obniża ocenę o jeden stopień, a nieoddana w ciągu tygodnia oznacza ocenę niedostateczną i nie można tej oceny poprawić.

– Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.

Zasady poprawiania ocen:

Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić, poprawiać można tylko raz ocenę ze sprawdzianu. Sprawdziany poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników sprawdzianu i brana jest pod uwagę ocena z poprawy.

Sposoby notowania bieżących postępów ucznia:

– uczeń jest informowany ustnie o każdej otrzymanej ocenie,
– rodzice (prawni opiekunowie) zawsze mają prawo do wglądu w prace ucznia na wywiadówkach lub w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.

Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia:

– prace klasowe stanowią 40% oceny,
– kartkówki stanowią 30% oceny,
– testy stanowią 10% oceny,
– prace domowe stanowią 10% oceny
– odpowiedź ustna stanowi 10% oceny.

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

*W trakcie nauczania zdalnego w klasach VI i VF ocenie nie będzie podlegać praca klasowa i w związku z tym ulega zmianie technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia:

– kartkówki stanowią 40% oceny
– testy diagnozujące stanowią 20% oceny
– prace domowe stanowią 20% oceny
– odpowiedź ustna stanowi 20% ocen

*W trakcie nauczania zdalnego w klasach IV, VII i VIII ocenie nie będą  podlegać zeszyty i testy diagnozujące i w związku z tym ulega zmianie technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia:

– prace klasowe  stanowią 40% oceny
– kartkówki stanowią 30% oceny
– prace domowe stanowią  20% oceny
– odpowiedź ustna stanowi 10% oceny

Wiedza o społeczeństwie

Uczeń jest oceniany w skali 1-6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:

– prace klasowe
– kartkówki,
– prace domowe,
– odpowiedź ustna

Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne i testy:

ocena niedostateczna – 0 – 29%
ocena dopuszczająca – 30 – 49%
ocena dostateczna – 50 – 69%
ocena dobra – 70 – 84%
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena celująca – 95 -100%

– sprawdziany są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
– kartkówki i testy nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane,
– po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany na pierwszej lekcji po powrocie (o takiej nieobecności powinien poinformować nauczyciela).
– nieobecność na pracy pisemnej nie zwalnia ucznia z obowiązku jej napisania w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu powrotu do szkoły, jeżeli uczeń w ciągu tych dwóch tygodni nie napisze sprawdzianu to otrzymuje ocenę niedostateczną

ocena pracy domowej:

– zaległa praca domowa musi być wykonana na następną lekcję, a adnotacja o jej braku musi być podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
– praca długoterminowa powinna być oddana w określonym terminie, praca oddana z opóźnieniem obniża ocenę o jeden stopień, a nieoddana w ciągu tygodnia oznacza ocenę niedostateczną i nie można tej oceny poprawić.
– Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.

Zasady poprawiania ocen:

– ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić,
– poprawiać można tylko raz ocenę ze sprawdzianu,
– sprawdziany poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników sprawdzianu i brana jest pod uwagę ocena z poprawy

Sposoby notowania bieżących postępów ucznia:

– uczeń jest informowany ustnie o każdej otrzymanej ocenie,
– rodzice (prawni opiekunowie) zawsze mają prawo do wglądu w prace ucznia na wywiadówkach lub w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.

Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia:

– prace klasowe stanowią 40% oceny,
– kartkówki stanowią 30% oceny,
– prace domowe stanowią  15% oceny
– odpowiedź ustna stanowi 15% oceny.

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza .Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowychego i drugiego półrocza. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Język polski kl. 4-6

Oceniane formy:

 1. czytanie(technika) – 5%
 2. zeszyt lub projekt – 10%
 3. wypowiedzi ustne – 10%
 • na zadany temat
 • nauka o języku
 • recytacje
 1. prace domowe – 10%
 • stylistyczne
 • inne
 1. kartkówki – 25%
 • bieżące
 • dyktanda
 • lektura
 • czytanie ze zrozumieniem
 1. prace klasowe – 40%
 • praca stylistyczna
 • sprawdzian gramatyczny
 • testy międzyprzedmiotowe
 • Wymienione wyżej formy pracy ucznia oceniane będą w skali 1-6
 • Uczniowie nie są uprzedzani jedynie o testach badających umiejętność czytania ze zrozumieniem. O pozostałych sprawdzianach winni uzyskać informacje w tygodniu poprzedzającym sprawdzian.
 • Ocena końcoworoczna jest oceną za cały rok pracy ucznia.

 Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania.:

 1. Prac stylistyczna

Zrozumienie tematu                                    1 pkt 
Właściwa forma                                            1 pkt
Kompozycja pracy                                        1 pkt
Tekst logiczny i uporządkowany               1 pkt
Styl, poprawność językowa                        2 pkt
Zgodność z zasadami ortografii                2 pkt
Zgodność z zasadami interpunkcji           1 pkt
Estetyka pracy                                              1 pkt

                                       Razem             10 pkt

 • 10 pkt – cel
 • 9 pkt –   bdb
 • 7-8 pkt – db
 • 5-6 pkt – dst
 • 3-4 pkt – dop
 • 0-2 pkt – ndst
 1.   Testy gramatyczne i badające umiejętność czytania ze zrozumieniem

powyżej 95 % – cel
powyżej 85% – bdb
powyżej 70% – db
powyżej 50% – dst
powyżej 30% – dop

 1. Dyktanda i wypowiedzi ustne z nauki o języku (zawieszone w okresie nauczania zdalnego)
 • 0 bł. – cel
 • 1 bł. – bdb
 • 2 – 3 bł. – db
 • 4 – 5 bł. – dst
 • 6 bł. – dop
 • 7 bł. i więcej – ndst

 Trzy błędy interpunkcyjne liczone są jako jeden błąd ortograficzny. Powyższe kryteria nie obowiązują w przypadku powtórnego pisania dyktanda.

 1. Technika czytania
 • cel – Uczeń czyta płynnie z odpowiednią intonacją i ekspresją odpowiednią do treści.
 • bdb – Uczeń czyta płynnie, w dobrym tempie z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych,  brak ekspresji emocjonalnej.
 • db – Uczeń czyta w tempie wolniejszym, bo popełnia nieliczne pomyłki w wyrazach nieznanych, wielosylabowych, uwzględnia znaki interpunkcyjne, brak ekspresji emocjonalnej.
 • dst – Uczeń popełnia liczne pomyłki, najczęściej przez siebie korygowane i sporadycznie nie uwzględnia znaków interpunkcyjnych, co spowalnia znacznie tempo czytania, brak ekspresji emocjonalnej.
 • dop – Uczeń czyta bardzo wolno, często myli się, nie zawsze poprawia pomyłki, nie uwzględnia znaków interpunkcyjnych, potrzebuje pomocy nauczyciela.
 • ndst – Uczeń czyta sylabizując, nie poprawia pomyłek, wyrazy nieznane czyta z pomocą nauczyciela.
 1. Recytacje (zawieszone na okres nauczania zdalnego)

Uczeń:

 • Opanowany tekst recytuje z właściwą intonacją i ekspresją emocjonalną – cel;
 • Opanowany tekst recytuje z właściwą intonacją, bez ekspresji emocjonalnej – bdb;
 • Opanował tekst pamięciowo – db;
 • W opanowanym tekście popełnia nieliczne pomyłki – dst;
 • W opanowanym tekście popełnia liczne pomyłki, korzysta ze wsparcia nauczyciela – dop;
 • Nie opanował tekstu pamięciowo – ndst
 1. Zeszyt lub projekt
 • cel – Zeszyt prowadzony estetycznie, pismo czytelne, graficznie uporządkowane, brak błędów ortograficznych, nie ma braków; w przypadku projektu – analogicznie, brane są jednak dodatkowo pod uwagę efekt ogólny i wkład twórczy
 • bdb – Zeszyt prowadzony starannie, pismo czytelne, graficznie uporządkowane, pojedyncze błędy ortograficzne, sporadyczne braki; w przypadku projektu – analogicznie, brane są jednak dodatkowo pod uwagę efekt ogólny i wkład twórczy
 • db – Zeszyt prowadzony starannie, czytelny i uporządkowany zapis, nieliczne błędy ortograficzne, nieliczne braki; w przypadku projektu analogicznie, przy czym dodatkowo brany pod uwagę jest efekt ogólny
 • dst – Zeszyt niestaranny pod względem estetyki pisma i grafiki, częste błędy ortograficzne, częste braki ; w przypadku projektu – analogicznie
 • dop – Zeszyt niestaranny, pismo miejscami nieczytelne i graficznie nieuporządkowane, liczne i powtarzające się błędy ortograficzne, nagminne braki; w przypadku projektu analogicznie
 • ndst – Zeszyt prowadzony wybiórczo i niestarannie. W przypadku projektu – praca nie została oddana.
 1. Wypowiedzi ustne na wcześniej zadany temat.
 • cel – Wypowiedź wyczerpująca temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Brak powtórzeń. Przewaga zdań złożonych. Bogate, oryginalne słownictwo. W pełni wykorzystany zasób słów opracowanych na lekcji. Brak pomocy nauczyciela.
 • bdb– Wypowiedź wyczerpująca temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Brak powtórzeń. Przewaga zdań złożonych. Bogactwo słownictwa wynika z materiału opracowanego na lekcji. Brak pomocy nauczyciela.
 • db – Wypowiedź na temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Występują nieliczne powtórzenia. Przewaga zdań pojedynczych rozwiniętych. Głównie słownictwo dawno utrwalone, nieliczne przypadki wykorzystania słownictwa opracowanego na lekcji. Niewielka pomoc nauczyciela.
 • dst – Wypowiedź na temat. Brak jakiegoś elementu budowy, częściowo zachwiana logika międzyzdaniowa. Występują liczne powtórzenia. Przewaga zdań pojedynczych słabo rozwiniętych. Brak słownictwa opracowanego na lekcji, oparcie się na słownictwie dawno utrwalonym. Niewielka pomoc nauczyciela.
 • dop – Wypowiedź  tematycznie chaotyczna. Budowa zachwiana. Częsty brak logiki międzyzdaniowej. Liczne powtórzenia. Zdania krótkie. Słownictwo ubogie, dawno utrwalone. Duże wsparcie nauczyciela.
 • ndst – Wypowiedź nie na temat mimo pomocy nauczyciela. Brak odpowiedzi.

Zasady poprawiania ocen:

 • Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Zaległą prace domową można poprawić poprzez jej odrobienie na następną lekcję.
 • Nieobecność na stylistycznej pracy klasowej i teście podsumowującym nie zwalnia ucznia z obowiązku ich napisania w przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, chyba że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Ocen z tych prac nie poprawia się.
 • Jeżeli uczeń nie napisze w/w prac we wskazanym przez nauczyciela terminie, otrzymuje ocenę ndst.
 • Wszystkie prace klasowe uczniowie otrzymują do wglądu w klasie, wpisują ocenę do zeszytu, a rodzice mogą zapoznać się z nimi na indywidualnych spotkaniach z nauczycielem. Ocenione kartkówki uczniowie wklejają do zeszytu, a rodzice po zapoznaniu się z pracą dziecka, potwierdzają to własnoręcznym podpisem.
 • W sytuacjach wyjątkowych decyzje będą ustalane indywidualnie z uwzględnieniem interesu ucznia.
 • Nie poprawia się kartkówek z wyjątkiem dyktanda.
 • Uczeń może poprawiać tylko ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną.

 

Chemia

Uczeń oceniany jest według skali ocen 1 – 6.

Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:

 1. praca na lekcjach – zaangażowanie w realizację zadań, samodzielność, wyczerpanie tematu, estetyka wykonanych prac, współpraca w grupie, wypowiedzi ustne długie (obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów) lub krótkie wypowiedzi podczas lekcji, przygotowanie do lekcji.
 2. sprawdziany (prace klasowe, kartkówki, testy diagnozujące) – prace klasowe przewiduje się po każdym bloku tematycznym, są one zapowiadane tydzień wcześniej. Kartkówek i testów diagnostycznych nauczyciel nie zapowiada. Kartkówki obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów.
 3. zadania domowe – prace dodatkowe do wykonania w domu, projekty, prace plastyczne, inna aktywność ucznia.

Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:

Sprawdziany :

– ocena celująca – 100  – 95%
– ocena bardzo dobra – 94- 85 %
– ocena dobra  –  84- 70 %
– ocena dostateczna  – 69 – 50 %
– ocena dopuszczająca  –  49- 30 %
– ocena niedostateczna  – 29 % i poniżej  punktów możliwych do zdobycia.

Praca na lekcji i zadania domowe:

ocena celująca – temat wyczerpany, oryginalne ujęcie tematu, współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela. Wysoka estetyka, spójność, logiczność.
ocena bardzo dobra – temat wyczerpany, dobra współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela; praca spójna, logiczna, estetyka prawidłowa
ocena dobra  –  niewielkie braki, prawidłowa współpraca w grupie, niewielka pomoc nauczyciela; praca nieco chaotyczna
ocena dostateczna  – brak istotnego elementu, problemy ze współpracą w grupie, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, niedociągnięcia estetyczne
ocena dopuszczająca  –  braki w pracy, brak współpracy z grupą, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, często nielogiczna, nieestetyczna
ocena niedostateczna  – brak wykonania pracy; rażące braki w pracy, brak współpracy z grupą, brak współpracy z nauczycielem,  praca niespójna, nielogiczna, nieestetyczna

Uczeń może poprawić wynik pracy klasowej (podsumowującej dany dział) i jest on ostateczny. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub niezadowalającą go ma prawo poprawić ocenę z tej pracy klasowej w terminie  dwóch tygodni od otrzymania oceny lub wyznaczonym przez nauczyciela.

Nieobecność na pracy klasowej nie zwalnia ucznia od obowiązku napisania jej w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia powrotu do szkoły, chyba, że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Jeśli uczeń nie zaliczy materiału w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.

To uczeń zgłasza do nauczyciela chęć poprawy oceny lub napisania zaległej pracy.

Kartkówki i testy diagnozujące nie podlegają poprawie.

Uczeń ma możliwość jednorazowego w półroczu zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (obejmuje brak pracy domowej, nie opanowania materiału z dwóch ostatnich lekcji; nie dotyczy testów diagnozujących i zapowiedzianych sprawdzianów). Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji.

Kryteria ocen śródrocznych i rocznych  z przedmiotu przyroda:

Decydujący wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny cząstkowe ze sprawdzianów i pracy na lekcji.

Oceny za zadania domowe mogą podnieść ocenę półroczną  i ocenę roczną o jeden stopień. W sytuacji, gdy oceny  te będą rażąco niskie  mogą obniżyć ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień.

Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia oraz jego możliwości i starania.

Ocena roczna uwzględnia oba półrocza.

 

Wychowanie fizyczne

1. Zadaniem oceny z wychowania fizycznego jest:
– motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej
– uświadamianie uczniom mocnych i słabych stron
– uwzględnianie możliwości i wkładanej pracy w osiągane wyniki
– uwzględnianie postępów umiejętności ucznia

2.Zajęcia wychowania fizycznego obejmują:
– zajęcia ogólne,
– pływanie

3.Sposób oceniania:

3.1 Zajęcia ogólne:

Na zajęciach ogólnych z wychowania fizycznego ocenie podlega:

3.1.1 Aktywność: rozumiana jako przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku oraz zasad FAIR PLAY

Ocena aktywności odbywa się pod koniec każdego miesiąca i jest oceną nie podlegającą poprawie.

3.1.2 Rozgrzewka: uczniowie samodzielnie przygotowują zestaw ćwiczeń rozgrzewających lub doskonalących w zależności od zadanego zakresy.

Ocenie podlega: dobór ćwiczeń, prezentacja, nazewnictwo, oraz prawidłowa kolejność ćwiczeń (ćwiczenia w truchcie, ćwiczenia w marszu, ćwiczenia w pozycji stojącej, ćwiczenia w siadzie). Ocena rozgrzewki odbywa się raz w semestrze.

3.1.3 Sprawdziany z umiejętności: oceniane są zaangażowanie, wiedza i umiejętności techniczne wykonywanych zadań ruchowych.

skala ocen od 6 do 1.

3.1.4. Ocena dodatkowa: Uczeń otrzymuje ocenę za: udział w zawodach sportowych, szkolnych lub między szkolnych; dodatkowe zadania wyznaczone przez nauczyciela.

Poprawianie i zaliczanie zaległych sprawdzianów umiejętności odbywa się w terminach wyznaczonych przez nauczyciela pod koniec semestru.

3.2. Pływanie:

Na zajęciach z pływania ocenie podlega:
– Aktywność: rozumiana jako przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku oraz zasad FAIR PLAY
– Ocena aktywności odbywa się raz na semestr.

4. Z wychowania fizycznego uczeń może uzyskać ocenę:

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Jest aktywny na lekcji. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportowa (pomaga słabszym i mniej sprawnym). Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą. Systematycznie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia na pływalni, wykonuję elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą.

Regularnie uczęszczał na pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno–sportowe lub reprezentował szkołę w zawodach sportowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Jest aktywny na lekcji. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomaga słabszym i mniej sprawnym). Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą. Systematycznie uczęszcza na  obowiązkowe zajęcia na pływalni, wykonuję elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą. Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Jest aktywny na lekcji. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ). Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomaga słabszym i mniej sprawnym). Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą. Systematycznie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia na pływalni, wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dostateczną lub dobrą. Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego). Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną. Niesystematycznie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia na pływalni, wykonuję elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dostateczną lub dobrą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często nie jest przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju sportowego ). Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć. Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. Niesystematycznie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia na pływalni, wykonuję elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dopuszczającą i dostateczną

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: bez usprawiedliwienia opuszcza zajęci z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru.
Uczeń, który reprezentuje szkołę w zawodach międzyszkolnych, działa na rzecz rozwoju kultury fizycznej w szkole otrzymuje jednorazowo ocenę cząstkową celującą z wychowania fizycznego.
Dla uczniów z dysfunkcjami formy umiejętności będą dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu poradni PPP, bądź innej poradni specjalistycznej.

 

Matematyka

Uczeń jest oceniany w skali 1-6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
– prace klasowe,
– kartkówki,
– testy,
– przygotowanie ucznia do lekcji (w tym zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe), regularne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.

Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:
– prace klasowych, krótkie sprawdziany, odpowiedzi ustne i testy:
ocena niedostateczna – 0 – 29%
ocena dopuszczająca – 30 – 49%
ocena dostateczna – 50 – 69%
ocena dobra – 70 – 84%
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena celująca – 95 – 100%

– prace klasowe, sprawdziany  są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
– krótkie sprawdziany i testy  nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane,
– po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany na pierwszej lekcji po powrocie,
– nieobecność na pracy pisemnej nie zwalnia ucznia z obowiązku jej napisania w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż  2  tygodnie od momentu powrotu do szkoły.
– uczeń nieprzygotowanie do lekcji (tj. brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak pomocy potrzebnych do lekcji – ołówek, gumka, linijka, długopis) zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Za każe nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje minus, trzy  minusy oznaczają ocenę niedostateczną i każde następne nieprzygotowanie również oznacza ocenę niedostateczną.
– za pracę na lekcji i osiągnięcia cząstkowe uczeń może być nagrodzony plusem zapisywanym przez nauczyciela w zeszycie (pięć plusów jest równoważne ocenie bardzo dobrej, uczeń który chce zdobyć ocenę celującą musi wykonać dodatkowe zadanie na lekcji).
– zaległa praca domowa musi być wykonana na następną lekcję, a adnotacja o jej braku musi być podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
– praca długoterminowa powinna być oddana w określonym terminie, za każdy dzień spóźnienia ocena obniżana jest o jeden stopień, a praca oddana po 5-ciu dniach roboczych oznacza ocenę niedostateczną i nie można tej oceny poprawić.
– uczeń, który nie prowadzi lub nie posiada zeszytu lub zeszytu ćwiczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
– uczeń złapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.

Zasady poprawiania ocen:
– ocenę niedostateczna z pracy klasowej/sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić,
– poprawiać można tylko oceny z prac klasowych,
– prace klasowe poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników pracy klasowej i brana jest pod uwagę ocena z poprawy.

 Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia:
– prace klasowe stanowią 40% oceny,
– kartkówki 30% oceny,
– niezapowiedziane testy stanowią 15% oceny,
– przygotowanie ucznia do lekcji oraz prace domowe stanowi 15% oceny.

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.

 

Przyroda
 1. Uczeń oceniany jest według skali ocen 1 – 6.
 2. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:
  – praca na lekcjach – zaangażowanie w realizację zadań, samodzielność, wyczerpanie tematu, estetyka wykonanych prac, współpraca w grupie, wypowiedzi ustne długie (obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów) lub krótkie wypowiedzi podczas lekcji, przygotowanie do lekcji.
  – sprawdziany (prace klasowe, testy) – prace klasowe przewiduje się po każdym bloku tematycznym; są one zapowiadane tydzień wcześniej.
  – kartkówki – kartkówek i testów diagnostycznych nauczyciel nie zapowiada. Kartkówki obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów.
  – zadania dodatkowe – prace dodatkowe do wykonania w domu, projekty, prace plastyczne, diagnozy, inna aktywność ucznia.
 3. Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:

Sprawdziany i kartkówki:

 • ocena celująca – 100 – 95%
 • ocena bardzo dobra – 94- 85 %
 • ocena dobra –  84- 70 %
 • ocena dostateczna – 69 – 50 %
 • ocena dopuszczająca –  49- 30 %
 • ocena niedostateczna – 29 % i poniżej  punktów możliwych do zdobycia.

Praca na lekcji i zadania dodatkowe:

 • ocena celująca – temat wyczerpany, oryginalne ujęcie tematu, współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela. Wysoka estetyka, spójność, logiczność.
 • ocena bardzo dobra – temat wyczerpany, dobra współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela; praca spójna, logiczna, estetyka prawidłowa
 • ocena dobra –  niewielkie braki, prawidłowa współpraca w grupie, niewielka pomoc nauczyciela; praca nieco chaotyczna
 • ocena dostateczna – brak istotnego elementu, problemy ze współpracą w grupie, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, niedociągnięcia estetyczne
 • ocena dopuszczająca –  braki w pracy, brak współpracy z grupą, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, często nielogiczna, nieestetyczna
 • ocena niedostateczna – brak wykonania pracy; rażące braki w pracy, brak współpracy z grupą, brak współpracy z nauczycielem nauczyciela; praca niespójna, nielogiczna, nieestetyczna

Uczeń może poprawić wynik pracy klasowej (podsumowującej dany dział) i jest on ostateczny. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub niezadowalającą go ma prawo poprawić ocenę z tej pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Nieobecność na pracy klasowej nie zwalnia ucznia od obowiązku napisania jej w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia powrotu do szkoły, chyba, że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Jeśli uczeń nie zaliczy materiału w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.

To uczeń zgłasza do nauczyciela chęć poprawy oceny lub napisania zaległej pracy.

 1. Kryteria ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotu przyroda:

Decydujący wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny cząstkowe z pracy na lekcji i sprawdzianów.
Oceny za zadania i kartkówki mogą podnieść ocenę półroczną  i ocenę roczną o jeden stopień. W sytuacji, gdy oceny  te będą rażąco niskie  mogą obniżyć ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień.
Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia oraz jego możliwości i starania.
Ocena roczna uwzględnia oba półrocza.

 

Język angielski i Język hiszpański

Oceny śródroczne i ocena końcowa z języka angielskiego i hiszpańskiego uwzględniają postępy ucznia w zakresie zdobywanej wiedzy oraz rozwijanych umiejętności jej zastosowania, obejmujących: gramatykę, słownictwo, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie oraz pisanie.

Ocenie podlegają następujące obszary:

 1. Testy językowe: sprawdzają słownictwo, gramatykę i inne funkcje językowe prezentowane w każdym cyklu podręcznika; są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem;
  na czas nauczania zdalnego testy językowe przeprowadzane będą na platformach edukacyjnych, a także zostaną zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;
 1. Testy sprawdzające sprawności językowe: sprawdzają sprawność rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, znajomość funkcji i środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej; mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane przez nauczyciela;
  na czas nauczania zdalnego testy sprawdzające sprawności językowe przybiorą formę kart pracy z poszczególnych umiejętności (rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, znajomość funkcji i środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej);
 1. Kartkówki: obejmują wiadomości z 1-2 ostatnich lekcji; mogą być zapowiedziane, niezapowiedziane przez nauczyciela lub dotyczyć bieżącej lekcji, co ma na celu sprawdzenie pracy ucznia;
  na czas nauczania zdalnego kartkówki przeprowadzane będą na platformach edukacyjnych; mogą być zapowiedziane, niezapowiedziane przez nauczyciela lub dotyczyć bieżącej lekcji;
 2. Prace domowe: oceniane są kilka razy w półroczu i mogą mieć różne formy (np. praca projektowa, przygotowanie wypowiedzi ustnej, prezentacji, plakatu, karta pracy, zeszyt ćwiczeń itp.); pod uwagę brana jest poprawność merytoryczna i estetyka pracy;
  na czas nauczania zdalnego formy pracy domowej pozostają bez zmian, natomiast będą wysyłane, przez uczniów, nauczycielowi drogą elektroniczną;
 1. Aktywność i praca na lekcji oraz aktywność pozalekcyjna: oceniana jest aktywność, wkład i efekt pracy, stopień zaangażowania i umiejętność prezentacji; oceniane są sukcesy w konkursach językowych i udział w akcjach tematycznych.
  Podczas nauczania zdalnego ocenie będą podlegać zaangażowanie i aktywność ucznia na lekcji; brak pracy na zajęciach on-line, które nie będzie uzasadnione (np. słabym łączem internetowym, brakiem sprzętu komputerowego) będzie skutkowało otrzymaniem minusa. Uzyskanie trzech minusów spowoduje otrzymanie oceny niedostatecznej (1).

Kryteria oceniania poszczególnych umiejętności:

Kryteria oceniania testów językowych, testów sprawdzających sprawności językowe oraz kartkówek:

95 – 100% – celujący

85 – 94% – bardzo dobry

70 – 84% – dobry

50 – 69% – dostateczny

30 – 49% – dopuszczający

0 – 29% – niedostateczny

Oceny z poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów mają różną wagę (wartość). Na ocenę śródroczną i roczną mają wpływ oceny cząstkowe w następującym stopniu:

– testy 40%
– testy umiejętności 20%
– kartkówki 20%
– aktywność i praca na lekcji 20%
– prace domowe 10%

Na czas nauczania zdalnego wagi (wartości) ocen pozostają bez zmian.

Kryteria oceniania pracy pisemnej:

Treść 4 pkt
Spójność i logika wypowiedzi 2 pkt
Zakres środków językowych 2 pkt
Poprawność środków językowych 2 pkt
Razem 10 pkt

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej:

Zgodność wypowiedzi z tematem 2 pkt
Poprawność językowa wypowiedzi 2 pkt (2 pkt poprawna i komunikatywna, 1 pkt komunikatywna)
Wymowa 2 pkt
Płynność wypowiedzi 2 pkt (z pomocą nauczyciela 1 pkt, bez pomocy 2 pkt)
Wykorzystanie struktur i słownictwa poznanego na lekcji 2 pkt
Razem 10 pkt

Osoba, która podczas jakiejkolwiek z form sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie korzystała z niedozwolonej pomocy (ściąganie) otrzyma ocenę niedostateczną (1) bez możliwości poprawy. Zabrania się kopiowania prac z Internetu. Konsekwencją jest otrzymanie oceny niedostatecznej (1) bez możliwości poprawy.

Zasady poprawiania ocen oraz trybu zgłaszania nieprzygotowań:

Obowiązkiem ucznia jest być przygotowanym do zajęć. Uczeń ma możliwość dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w czasie półrocza. Trzecie nieprzygotowanie do zajęć skutkuje oceną niedostateczną (1). Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji. Za nieprzygotowanie rozumie się: brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, pracy domowej, materiałów dodatkowych na zajęcia. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych  testów, kartkówek i testów umiejętności.
Na czas nauczania zdalnego niewysłanie w terminie prac zleconych przez nauczyciela jest jednoznaczne z wykorzystaniem nieprzygotowania. Nieprzygotowania, które uczeń zgłosił do tej pory (w szkole) są obowiązujące.

Uczeń może poprawić tylko wynik testu i jest on ostateczny. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej (1), dopuszczającej (2) oraz dostatecznej (3) przez 2 tygodnie od momentu oddania prac przez nauczyciela.
Podczas nauczania zdalnego uczeń ma możliwość poprawienia zdobytych ocen, a sposób i termin wskazuje nauczyciel.

Uczeń nieobecny na teście zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność, napisać test w przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, chyba, że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne.

Jeżeli uczeń nie napisze testu we wskazanym przez nauczyciela terminie otrzymuje ocenę niedostateczną (1) bez możliwości poprawy.
W sytuacjach wyjątkowych decyzje ustalane będą indywidualnie z uwzględnieniem interesu ucznia.
Uczeń ma obowiązek uzupełniać wszelkie braki wynikające z jego nieobecności.

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego:

CELUJĄCA

kryteria oceniania jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wiedza i umiejętności ucznia wykraczające poza program nauczania; ocenę celującą otrzymują laureaci konkursów wojewódzkich i olimpiad językowych.

BARDZO DOBRA

ocenę otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w programie nauczania, wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym, inicjuje proces samokształcenia.

Uczeń:
– płynnie czyta;
– płynnie mówi:
formułuje wypowiedzi na tematy z życia codziennego, udziela odpowiedzi, stawia pytania, sprawnie posługuje się słownictwem;
– rozumie i odtwarza usłyszane wiadomości;
– bezbłędnie formułuje wypowiedzi pisemne, zgodne z tematem, stosując bogate słownictwo;
– estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

DOBRA

ocenę otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wiadomości zawarte w programie nauczania, ale nie będzie to miało wpływu na poznanie dalszych treści kształcenia.

Uczeń:
– poprawne czyta i rozumie tekst;
– mówi z zastosowaniem prawidłowych zasad wymowy: formułuje proste wypowiedzi, podtrzymuje i kończy rozmowy na tematy z życia codziennego; rozumie sens prostych wypowiedzi;
– potrafi napisać krótki tekst, dyktando, stosując prawidłową pisownię i interpunkcję;
– estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

DOSTATECZNA

uczeń opanował treść i umiejętności ujęte w podstawie programowej, z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy.

Uczeń:
– poprawnie odczytuje tekst;
– poprawnie mówi z uwzględnieniem zasad wymowy, zapewniających właściwe zrozumienie (dopuszczalne błędy gramatyczne nie zakłócające rozumienia);
– właściwie reaguje językowo na prostą wypowiedź rozmówcy;
– potrafi odtworzyć wyuczone odpowiedzi posługując się częściowo poprawnym językiem;
– potrafi zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne;
– potrafi napisać krótki tekst, dyktando, popełniając błędy;
– estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

DOPUSZCZAJĄCA

uczeń opanował treści i umiejętności ujęte w podstawie programowej w stopniu minimalnym, z pomocą n-la rozwiązuje proste zadania.

Uczeń:
– czyta z pomocą n-la proste teksty;
– z pomocą n-la buduje proste zdania (przy wypowiedzi popełnia błędy);
– z pomocą n-la reaguje na proste polecenia;
– zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne;
– rozróżnia niektóre dźwięki;
– rozumie sens prostych słów, często z pomocą słownika;
– w miarę swoich możliwości estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

NIEDOSTATECZNA

uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej na poziomie minimalnym; popełnia rażące błędy językowe; jego baza leksykalna uniemożliwia porozumiewanie,      a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności; nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.

Religia

Ocenie podlegają:

– Zeszyt ćwiczeń (systematyczność prowadzenia). Za wykonaną poprawnie pracę domową uczeń otrzymuje „+’’, za 6 plusów- ocena celująca. Brak ćwiczeń lub zadania domowego należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją; niezgłoszenie skutkuje „-‘’. Za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

– Aktywność na lekcji i inne formy zaangażowania związane z przedmiotem – Za 3 „+’’ ocena bardzo dobra

– Prace dodatkowe – uczeń ma możliwość zdobyć ocenę celującą za pracę  np. plakat, prezentacja multimedialna, udział w konkursie.

– Sprawdziany (bez wcześniejszej zapowiedzi obejmować będą materiał z ostatniej lub bieżącej lekcji, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem- określony zakres materiału)

– Wiedza z poznanych tematów ( odpowiedzi ustne)

Prace pisemne i wypowiedzi ustne będą oceniane w skali od 1 – 6.

Geografia

Uczeń oceniany jest według skali ocen 1 – 6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
– praca na lekcjach – zaangażowanie w realizację zadań, samodzielność, wyczerpanie tematu, praca w grupie, wypowiedzi ustne, przygotowanie do lekcji.
– sprawdziany (prace klasowe, testy) – przewiduje się po każdym bloku tematycznym, są one zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
– kartkówki – kartkówek nauczyciel nie zapowiada. Kartkówki obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów, nie podlegają one poprawie.
– zadania domowe – prace dodatkowe do wykonania w domu, projekty.

Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:

Sprawdziany i kartkówki:

ocena celująca – 95 – 100 %
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena dobra – 70 – 84 %
ocena dostateczna – 50 – 69 %
ocena dopuszczająca – 30 – 49 %
ocena niedostateczna – poniżej 30 % punktów możliwych do zdobycia.

Praca na lekcji i zadania dodatkowe:

ocena celująca – temat wyczerpany, oryginalne ujęcie tematu, współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela. Wysoka estetyka, spójność, logiczność.
ocena bardzo dobra – temat wyczerpany, dobra współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela; praca spójna, logiczna, estetyka prawidłowa.
ocena dobra – niewielkie braki, prawidłowa współpraca w grupie, niewielka pomoc nauczyciela; praca nieco chaotyczna.
ocena dostateczna – brak istotnego elementu, problemy ze współpracą w grupie, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, niedociągnięcia estetyczne.
ocena dopuszczająca – braki w pracy, brak współpracy z grupą, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, często nielogiczna, nieestetyczna.
ocena niedostateczna – brak wykonania pracy; rażące braki w pracy, brak współpracy z grupą, brak współpracy z nauczycielem nauczyciela; praca niespójna, nielogiczna, nieestetyczna.

Uczeń może poprawić wynik pracy klasowej (podsumowującej dany dział) i jest on ostateczny. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub niezadowalającą go, ma prawo poprawić ocenę z tej pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Nieobecność na pracy klasowej nie zwalnia ucznia od obowiązku napisania jej w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia powrotu do szkoły, chyba, że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Jeśli uczeń nie zaliczy materiału w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
To uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy oceny lub napisania zaległej pracy.

Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną za brak pracy domowej ma możliwość poprawy tej oceny. Ten fakt zgłasza nauczycielowi w ciągu tygodnia od uzyskania
tej oceny. Dostaje wtedy wyznaczone kolejne zadanie i termin na jego realizację.

Uczeń raz w półroczu ma możliwość jednorazowego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (ten fakt zgłasza nauczycielowi natychmiast po wejściu do sali).

Kryteria ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotu geografia:
Decydujący wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny cząstkowe ze sprawdzianów, kartkówek i pracy na lekcji.

Oceny za zadania i kartkówki mogą podnieść ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień. W sytuacji, gdy oceny te będą rażąco niskie mogą obniżyć ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień.
Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia oraz jego możliwości i starania.
Ocena roczna jest oceną wystawianą na podstawie caloksztaltu pracy w I i II półroczu.

Technika

FORMY PRACY PODLEGAJĄCE OCENIE

– umiejętność wykonywania prac technicznych,
– sprawdziany,
– testy,
– kartkówki,

SPOSOBY OCENIANIA
Sprawdziany, wiadomości oceniane są punktowo (odpowiednia ilość punktów wskaże ocenę cyfrową):

ocena celująca          95% – 100 %
ocena bardzo dobra   85% – 94%
ocena dobra              70% – 84%
ocena dostateczna      50% – 69%
ocena dopuszczająca  30% – 49%
ocena niedostateczna  0% – 29% 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

– ocena za prace techniczne nie podlega poprawie,
– nieobecność na pracy klasowej (kartkówce) nie zwalnia ucznia z obowiązku napisania jej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,
– poprawie podlega ocena dostateczna i niższe
– najwyższa uzyskana ocena z poprawy to bardzo dobry

 KRYTERIA OCEN UMIEJĘTNOSCI

Ocena celująca
– uczeń samodzielnie wykonuje prace techniczne
– wykonuje prace zgodnie z planem (instrukcją wykonania)
– zawsze kończy pracę na lekcji
– pomaga kolegom
– praca zawsze wykonana jest starannie, estetycznie, czysto.

Ocena bardzo dobra
– samodzielnie wykonuje prace techniczne,
– wykonuje prace zgodnie z planem (instrukcją wykonania),
– zawsze kończy pracę na lekcji,
– praca zwykle wykonana jest starannie, estetycznie, czysto

Ocena dobra
– uczeń wykonuje prace  z niewielką pomocą nauczyciela,
– stara się wykonywać prace zgodnie z instrukcją,
– prawie zawsze kończy  pracę  na lekcji,
– stara się aby praca była estetyczna  i  czysta

Ocena dostateczna
– uczeń wykonuje pracę z pomocą nauczyciela,
– nie przestrzega kolejności wykonywania pracy zawartej w planie (instrukcji),
– rzadko kończy  pracę na lekcji,
– prace wykonane są mało starannie i mało estetycznie

Ocena dopuszczająca
– wymaga dużej pomocy nauczyciela przy  wykonywaniu pracy,
– popełnia liczne błędy podczas wykonywanej pracy,
– nie stosuje się do instrukcji podczas wykonywania pracy,
– nie kończy pracy na lekcji,
– wykonanie pracy jest niestaranne.

Ocena niedostateczna
– nie potrafi wykonać samodzielnie pracy
– uczeń jest często nieprzygotowany do lekcji

SPOSOBY NOTOWANIA BIEŻĄCYCH POSTĘPÓW UCZNIA

– ocena wpisywana jest do zeszytu
– ocena za sprawdzian (kartkówki) wpisywana jest do e-dziennika, uczeń otrzymuje pracę do wglądu na lekcji, rodzic może zapoznać się z nią podczas spotkań z nauczycielem.

W CIĄGU PÓŁROCZA UCZEŃ MOZE  BYĆ RAZ NIEPRZYGOTOWANY DO ZAJĘĆ

 Kolejne nieprzygotowanie skutkuje poinformowaniem rodziców przez komunikator zewnętrzny w e- dzienniku. W przypadku kolejnego nieprzygotowania uczeń otrzymuje uwagę, a następnie jedynkę. Podczas oceniania brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i sumienne wywiązywanie się z obowiązków.

Język polski klasy 7-8

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

PRACE KLASOWE: 45%
– pisemna praca stylistyczna,
– test,
– sprawdzian gramatyczny.

KARTKÓWKI: 25%
– czytanie ze zrozumieniem,
– kartkówki sprawdzające bieżącą wiedzę,
– dyktanda.

WYPOWIEDŹ USTNA: 10%
– odpowiedź dłuższa kilkuzdaniowa (treści literackie i językowe),
– kultura żywego słowa (recytacja, scenki, dramy, prezentacje teatralne).

PRACE DOMOWE:
– dłuższe formy wypowiedzi pisemnej – 10%

FORMY DODATKOWE (prace nadobowiązkowe):  10%
– projekty,
– udział w konkursach polonistycznych, artystycznych,
– prezentacje/referaty.

Wymienione wyżej formy pracy ucznia oceniane będą w skali 1-6

Uczniowie nie są uprzedzani jedynie o testach przedmiotowych. O pozostałych sprawdzianach winni uzyskać informacje na tydzień przed planowaną pracą klasową.
Ocena końcoworoczna jest oceną za cały rok pracy ucznia.

Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:
Testy, sprawdziany gramatyczne, prace stylistyczne, czytanie ze zrozumieniem, kartkówki sprawdzające bieżącą wiedzę:

Powyżej 95%- celujący
powyżej 85%- bardzo dobry
powyżej 70%- dobry
powyżej 50%- dostateczny
powyżej 30 %- dopuszczający

Dyktanda
0 bł. – cel Trzy błędy interpunkcyjne liczone są jako jeden błąd ortograficzny.
1 bł. – bdb Powyższe kryteria nie obowiązują w przypadku powtórnego pisania dyktanda.
2 – 3 bł. – db
4 – 5 bł. – dst
6 bł. – dop
7 bł. i więcej – ndst

Praca stylistyczna:
Praca jest samodzielna – 3p.
Praca jest na temat;

Praca potwierdza znajomość przez ucznia głównych wyznaczników wymaganej formy wypowiedzi.

Uczeń musi w tej kategorii uzyskać 3 punkty, by praca była punktowana w pozostałych kategoriach. Niedopuszczenie do dalszego punktowania jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej za pracę.

TEMAT – 5p.
– tekst jest w całości na temat;
– dobór przykładów i informacji jest trafny i celowy;
– temat jest dostatecznie rozwinięty;

Widoczna jest oryginalność myśli, plastyczność wyobraźni, trafność sądu. Brak „mówienia o niczym”, płytkości myśli, obiegowych opinii;
Praca poprawna pod względem rzeczowym i logicznym (dopuszczalny 1 błąd).

KOMPOZYCJA: – 4p.
– kompozycja jest trójdzielna;
– występują akapity jako spójne całości myślowe;
– tekst jest logicznie uporządkowany, nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia tych samych zagadnień.
– istnieją logiczne nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy.

JĘZYK I STYL: – 5p.

ZAPIS: – 3p.
Ortografia jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy w pracach pisanych w klasie i 1 błąd w pracach domowych). Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy). Pismo jest czytelne, praca estetyczna.

Recytacje (drama, scenki, prezentacje teatralne)

Uczeń:

– właściwa intonacja, ekspresja emocjonalna (ruch, gest, mimika, zaangażowanie, oprawa teatralna) – cel
– właściwa intonacja, bez ekspresji emocjonalnej(brak jednego elementu) – bdb
– tekst opanowany pamięciowo (brak dwóch elementów) – db
– w opanowanym tekście występują nieliczne pomyłki (brak trzech elementów) – dst
– wopanowanym tekście występują liczne pomyłki, korzysta ze wsparcia nauczyciela( brak czterech elementów) – dop
– nieznajomość tekstu (brak elementów teatralnych) – ndst

Wypowiedzi ustne

cel – Wypowiedź wyczerpująca temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Brak powtórzeń. Przewaga zdań złożonych. Bogate, oryginalne słownictwo. W pełni wykorzystany zasób słów opracowanych na lekcji. Brak pomocy nauczyciela.

bdb – Wypowiedź wyczerpująca temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Brak powtórzeń. Przewaga zdań złożonych. Bogactwo słownictwa wynika z materiału opracowanego na lekcji. Brak pomocy nauczyciela.

db – Wypowiedź na temat, prawidłowo zbudowana, spójna. Występują nieliczne powtórzenia. Przewaga zdań pojedynczych rozwiniętych. Głównie słownictwo dawno utrwalone, nieliczne przypadki wykorzystania słownictwa opracowanego na lekcji. Niewielka pomoc nauczyciela.

dst – Wypowiedź na temat. Brak jakiegoś elementu budowy, częściowo zachwiana logika międzyzdaniowa. Występują liczne powtórzenia. Przewaga zdań pojedynczych słabo rozwiniętych. Brak słownictwa opracowanego na lekcji, oparcie się na słownictwie dawno utrwalonym. Niewielka pomoc nauczyciela.

dop – Wypowiedź  tematycznie chaotyczna. Budowa zachwiana. Częsty brak logiki międzyzdaniowej. Liczne powtórzenia. Zdania krótkie. Słownictwo ubogie, dawno utrwalone. Duże wsparcie nauczyciela.

ndst – Wypowiedź nie na temat mimo pomocy nauczyciela. Brak odpowiedzi.

Zasady poprawiania ocen:

Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną. Zaległą prace domową można poprawić poprzez jej odrobienie na następną lekcję.

Nieobecność na stylistycznej pracy klasowej i teście podsumowującym nie zwalnia ucznia z obowiązku ich napisania w przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, chyba że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Ocen z tych prac nie poprawia się.

Jeżeli uczeń nie napisze w/w prac we wskazanym przez nauczyciela terminie, otrzymuje ocenę ndst.

Wszystkie prace klasowe uczniowie otrzymują do wglądu w klasie, wpisują ocenę do zeszytu, a rodzice mogą zapoznać się z nimi na indywidualnych spotkaniach z nauczycielem.

W sytuacjach wyjątkowych decyzje będą ustalane indywidualnie z uwzględnieniem interesu ucznia.

Nie poprawia się kartkówek.

Etyka klasy IV-VIII

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:

– przygotowanie do lekcji/ prace domowe,
– praca podczas lekcji,
– systematyczne prowadzenie skoroszytu.

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć (brak skoroszytu lub pracy domowej) trzy razy w ciągu roku. Musi  zawsze ten fakt, zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

Zasady oceniania:
– ocena za formy pracy ucznia wyrażona jest stopniem w skali od 1 do 6 (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny),
– ocena śródroczna i roczna wyrażona jest stopniem w skali 1 do 6 (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny),
– na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.

Sposoby notowania bieżących postępów ucznia
– ocena wpisana jest do dziennika, uczeń jest informowany o otrzymanej ocenie.

Podstawowe  kompetencje do osiągnięcia, których dąży uczeń:

 • wrażliwość na elementarne wartości etyczne,
 • otwartość na potrzeby innych i wszelkich istot żywych,
 • szanowanie i akceptowanie inności i odmienności osób,
 • świadomość, że przyroda jest dobrem, które należy chronić,
 • umiejętność podejmowania właściwych decyzji w oparciu o posiadaną wiedzę wyniesioną z lekcji etyki,
 • nieunikanie odpowiedzialności za swoje decyzje, czyny i ich następstwa,
 • rozwój samoświadomości moralnej,
 • rozwój umiejętności współdziałania,
 • rozwój umiejętności dyskutowania,
 • samokształcenie – umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji oraz rzetelnego i odpowiedzialnego korzystania z wiedzy.