+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

PEDAGOG SZKOLNY

Rok szkolny 2017/2018

Pedagog szkolny – mgr Dominika Marantowicz

e-mail: d.marantowicz@sp20gdynia.pl

Godziny pracy

PONIEDZIAŁEK – 10.35–16.35
WTOREK – 9.00–13.00
ŚRODA – 8.30–13.30
CZWARTEK – 8.30–13.30
PIĄTEK – 9.00–13.00

Zadania Pedagoga Szkolnego
  • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
  • współpracuje z rodzinami uczniów.
  • dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
  • współuczestniczy w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły.
  • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom mającym szczególnie trudną sytuację materialną.
  • opiniuje wprowadzane innowacje pedagogiczne.
  • w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala szczegółowy zakres i formy pomocy, określając je w corocznym planie pracy.
  • opracowuje procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia i nadzoruje ich przestrzeganie

Pedagog odpowiada za rozpoznawanie potrzeb uczniów, koordynowanie pracą zespołów analizujących i określających potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami i obowiązującym w szkole systemem organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

Pedagog współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

Opis na podstawie Statutu Szkoły