+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

PEDAGOG SZKOLNY

Rok szkolny 2018/2019

Pedagog szkolny

mgr Marianna Prochowska, wspiera klasy IV-VIII
e-mail: m.prochowska@sp20gdynia.pl

mgr Monika Płaneta-Fijołek, wspiera kl. I-III
e-mail: m.planeta-fijolek@sp20gdynia.pl

 

Godziny pracy
  • Marianna Prochowska

poniedziałek 8.30-14.00
wtorek 11.50-17.00
środa 9.45-13.00
czwartek 7.10-14.00
piątek 9.45-13.00

  • Monika Płaneta-Fijołek

wtorek 8.00 – 14.00
czwartek 10.30-16.30

Zadania Pedagoga Szkolnego
  • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
  • współpracuje z rodzinami uczniów.
  • dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
  • współuczestniczy w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły.
  • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom mającym szczególnie trudną sytuację materialną.
  • opiniuje wprowadzane innowacje pedagogiczne.
  • w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala szczegółowy zakres i formy pomocy, określając je w corocznym planie pracy.
  • opracowuje procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, przedstawia Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia i nadzoruje ich przestrzeganie

Pedagog odpowiada za rozpoznawanie potrzeb uczniów, koordynowanie pracą zespołów analizujących i określających potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami i obowiązującym w szkole systemem organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

Pedagog współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

Opis na podstawie Statutu Szkoły