+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni jest samorządną reprezentacją rodziców uczniów uczęszczających do szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Przewodniczący Rady Rodziców: Aleksandra Korbeń
Zastępca przewodniczącego: Karolina Urbańska
Skarbnik: Arkadiusz Zapędowski
kontakt: rr@sp20gdynia.pl

______________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE RADY RODZICÓW

W dniu 20 marca 2019 roku odbyły się obrady Rada Rodziców SP 20, w związku z powyższym  przekazujemy  następujące informacje dotyczące przebiegu zebrania oraz aktualnego stanowiska Rady Rodziców dotyczącego powstałego konfliktu.

W dniu 20.03.2019r. na w/w zebraniu rezygnację z pełnionej funkcji złożył dotychczasowy Przewodniczący Krzysztof Piwnicki.

Pragniemy podkreślić, że Rada Rodziców w pełni docenia zaangażowanie dotychczasowego Przewodniczącego RR SP20 Pana Krzysztofa Piwnickiego, poświęcony przez niego czas i wszystkie podjęte przez niego konstruktywne inicjatywy, w które osobiście się zaangażował, takie jak przygotowanie listu to rodziców z podziękowaniami i prośbą o wparcie dla RR, przygotowanie filmu na temat działalności RR w naszej szkole, przygotowanie filmików z udziałem znanych Gdynian w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na rondzie, przygotowanie banerów i słupka z łańcuchem w/w akcji „Bezpieczne Rondo” etc.  Za czas i bezinteresowną pracę dla dobra naszych dzieci, szkoły i nas jako wspólnoty serdecznie panu Krzysztofowi Piwnickiemu dziękujemy.

Rada Rodziców uznała jednak, iż podejmowane przez w/w  w ostatnim czasie działania oraz zbyt emocjonalne wypowiedzi na facebookowym Forum Rady Rodziców SP 20, którego jest Administratorem, nabrały charakteru nielicującego z wzajemnym szacunkiem, zaufaniem i bezkonfliktową konstruktywną współpracą.

Wobec powyższego Rada Rodziców pragnie wyjaśnić, iż ostatnie działania pana Piwnickiego oraz jego wypowiedzi, w tym te kierowane również pod adresem Dyrektor szkoły Pani Marty Szymańskiej, były prywatną opinią pana Piwnickiego, która w żaden sposób nie była uzgadniania ani nie reprezentuje opinii Rady Rodziców jako gremium.

Takie stanowisko RR SP20 zostało przedstawione Panu Krzysztofowi Piwnickiemu podczas obrad. 

Pragniemy państwa poinformować, że na zebraniu RR SP 20 w dniu 20 marca 2019 obecni byli przedstawiciele 30 oddziałów klasowych, w tym dwa oddziały klasowe reprezentowane były przez Pana Krzysztofa Piwnickiego. Po złożeniu rezygnacji i opuszczeniu przez pana Krzysztofa sali, obrady były kontynuowane przez pozostałych 28 przedstawicieli oddziałów klasowych.  W trakcie obrad, w związku z zaistniałą sytuacją w/w przedstawiciele 28 oddziałów klasowych podjęli jednogłośnie uchwałę o natychmiastowym zamknięciu Forum Rodziców SP 20 na facebooku prowadzonego przez Pana Krzysztofa Piwnickiego. W nawiązaniu do w/w RR będzie zwracać się do Pana Krzysztofa Piwnickiego z prośbą o niezwłoczne wykonanie powyższej uchwały lub też przekazanie kontroli na w/w forum RR w celu zrealizowania postanowień tej uchwały.

Rada Rodziców ma nadzieję, iż zaistniała sytuacja została wyjaśniona, a dalsza praca będzie przebiegać w przyjaznej atmosferze i pozwoli się skupić na zapewnieniu jak najbardziej komfortowych warunków nauki dla naszych dzieci.

Wszystkie niezbędne informacje jakie będziemy mieli do przekazania będą ukazywać się na stronie internetowej SP 20 w zakładce Rada Rodziców, a wszelką korespondencję prosimy o kierowanie na maila Rady Rodziców rr@sp20gdynia.pl

Pełen protokół z obrad RR zostanie wkrótce zamieszczony na stronie szkoły w zakładce RR.

_____________________________________________________________________________________________________________

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI

§ 1. Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców uczniów. uczęszczających do szkoły.
 2. Do kompetencji RR należy:
 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki.
 • Udzielanie Pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
 • Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły.
 • Ustalanie dobrowolnych składek na Radę Rodziców.
 • Ustalanie planu finansowego na dany rok.

      3. Rada Rodziców ma prawo wyrażania opinii o:

 • Bieżącej działalności szkoły.
 • Projekcie planu finansowego szkoły.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia, lub wychowania szkoły.
 • Podejmowanych działaniach doskonalących pracę szkoły.
 • Jakości pracy pracowników.
 • Pracy nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu zawodowego.
 • W spornych sprawach między organami.
 • Reprezentowaniu szkoły na zewnątrz.

§ 2. Rady Klasowe

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu klasy.
 2. Przedstawiciela klasy do Rady Rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku, najpóźniej do końca września danego roku. Każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Przedstawiciela klasy do Rady Rodziców wybiera się w glosowaniu tajnym.
 4. Przedstawiciel klasy do Rady Rodziców pełni funkcję przewodniczącego rady klasowej (zwanej trójką klasową) w skład której w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybiera się zastępcę, przewodniczącego i skarbnika.
 5. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 6. Rada Rodziców nie będzie mogła działać, jeżeli chociaż jeden oddział nie wyłoni swego reprezentanta.
 7. Wybory do Rady Rodziców odbywają się niezależnie od frekwencji
 8. Zadaniem Rad Klasowych jest:
 • Współdziałanie z rodzicami i włączanie ich do realizacji wytyczonych zadań, zgodnie z własnym planem pracy.
 • Współdziałanie z Radą Rodziców w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
 • Zwoływanie zebrań rodziców w uzasadnionych przypadkach.
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności w zakresie problemów klasy przed rodzicami uczniów w danej klasie.

      9. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.
     10. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
     11. Ustępująca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej.
     12. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera prezydium w składzie:

 • Przewodniczący
 • Zastępca
 • Skarbnik

§ 3. Komisja Rewizyjna

 1. Rada Rodziców na pierwszym swoim zebraniu powinna wyłonić komisję rewizyjną (co najmniej dwóch członków).
 2. Komisja Rewizyjna powinna raz w roku sprawdzić wykonanie planu finansowo gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców szkoły z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków.
 3. Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności Rady Rodziców na żądanie Dyrektora Szkoły.
 4. O wynikach przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna informuje każdorazowo na piśmie Radę Rodziców i Dyrektora Szkoły.
 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.

§ 4. Zakres kompetencji funkcyjnych członków Rady Rodziców

 1. Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest:
 2. Opracowanie planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny.
 3. Dokonanie podziału zadań i obowiązków po miedzy członków Rady Rodziców.
 4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
 5. Reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.
 6. Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy Rady Rodziców stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.
 7. Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się skarbnicy.
 8. Rada Rodziców prowadzi własną rachunkowość według przepisów regulujących sposób prowadzenia rachunkowości. Za właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiedzialny jest skarbnik.
 9. Rada Rodziców może zlecić w celu lepszej organizacji pracy na podstawie pisemnego upoważnienia przyjmowanie wpłat i prowadzenie księgi rachunkowej pracownikowi szkoły za jego zgodą.
 10. Nadzór nad prawidłowością gospodarki finansowej sprawuje skarbnik Rady Rodziców.

§ 5. Podejmowanie uchwał

 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały są protokołowane.
 4. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, dyrektor zawiesza ja i w ciągu siedmiu dni przedstawia sprawę do arbitrażu, do decyzji władz sprawujących bezpośredni nadzór nad szkołą.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Rady Rodziców w podejmowaniu ważnych dla szkoły, dzieci i młodzieży uchwał – kompetencje zebrania Rady Rodziców ceduje się na prezydium Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców składasprawozdanie na zebraniu Rad Klasowych dwa razy w roku.

 

 

data opublikowania: 17.02.2019 r.

 

Wpłaty na Radę Rodziców - rok szk. 2018/2019

Wpłat składek na Radę Rodziców można dokonywać u skarbnika klasowego lub przelewem na konto. Składka wynosi 100 zł (20 zł miesięcznie) za semestr za pierwsze dziecko, za drugie dziecko 50 zł, za trzecie i każde następne 0 zł.
Uwaga! Nowy numer konta Rady Rodziców – Bank Pocztowy: 59 1320 1120 7500 0655 2000 0001

Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020 - propozycje do wyboru

Rada Rodziców przedstawia propozycje ubezpieczenia dziecka.
Poniżej szczegółowe informacje ubezpieczeniowe. Zachęcamy do zapoznania się się z wariantami ubezpieczenia i podjęcie decyzji na pierwszym spotkaniu we wrześniu 2019 r.

 

Sprawozdania ze spotkań Rady Rodziców - rok szk. 2018/2019

PROTOKÓŁ NR PRRSP20/G/6/2018/1019 z dnia 24.04.2019 roku
z posiedzenia RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.

W dniu 24.04.2019  o godz.18.00 odbyło się spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni.

W spotkaniu udział wzięło dwudziestu jeden przedstawicieli klas na 32 oddziały szkolne (nie uczestniczyli przedstawiciele klas II B, 3A, 3B, 4B, 4C, 4E, 6B, 7B, 8A, 8B, 8C). Obradom przewodniczyła Pani  Aleksandra Korbeń  – przewodnicząca RR SP. 20 oraz pozostali członkowie Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 1. Karolina Urbańska – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP 20 w Gdyni.
 2. Arkadiusz Zapędowski – skarbnik Rady Rodziców SP 20 w Gdyni.

W spotkaniu udział wzięli również:

 1. Pani Marta Szymańska Dyrektor SP 20 w Gdyni
 2. Pani Małgorzata Gabryelewicz vice dyrektor SP 20 w Gdyni
 3. Pani Iwona Nitychoruk vice dyrektor SP 20 w Gdyni

Zebranie odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Przywitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzona została lista obecności.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Magdalena Anuszek, Edyta Wiśniewska.
 5. Ustalenie kworum.
 6. Przedstawienie oraz przyjęcie sprawozdania z obrad Rady Rodziców z dnia 20.03.2019.
 7. Przedstawienie nowego Regulaminu Rady Rodziców obowiązującego od września  roku szkolnego 2019/2020.
 8. Większością głosów (1 głos przeciw) podjęto decyzje o zdjęciu banerów z płotu SP 20 na okres letni. Banery zawieszone zostaną ponownie na początku roku szkolnego wrzesień 2019/2020 w celu przypomnienia rodzicom zasad zachowania na pętli.
 9. Pani Dyrektor Marta Szymańska poinformowała, iż w dniu 24.04.2019 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą budowlaną ELSIK, a Gdyńskim Centrum Sportu dotycząca budowy obiektu sportowego – boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni
 1. Omówienie planu festynu z okazji Dnia Dziecka, który ma się odbyć w  dniu 08.06.2019  w godzinach od 10.00 do 14.00. w SP 20. Ustalono dofinansowanie w/w festynu ze środków Rady Rodziców w wysokości 6.000 zł. Pieniądze przeznaczone będą na wynajem dmuchańców, wynajem fotobudki + dodatkowe rzeczy organizacyjne. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o przekazanie rodzicom informacji o  potrzebach związanych z festynem ( zał. nr 1)
 2. Omówienie przez Panią Dyrektor planowanych  konkursów rodzinnych. (zał. nr 2)
 3. Wolne wnioski.
 4. Ustalenie kolejnego spotkania Rady Rodziców SP 20 na dzień 29.05.2019 r., na godz. 17.30.
 5. Zakończenie obrad.

 

Prezydium Rady Rodziców SP 20

Przewodnicząca:                                V-przewodnicząca:                                            Skarbnik:

Aleksandra Korbeń                             Karolina Urbańska                                 Arkadiusz Zapędowski

 ______________________________________________________________________________________________________________________

PROTOKÓŁ i uchwały z dnia 20.03.2019 r.
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.

Protokół spotkania Rady Rodziców

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

PROTOKÓŁ i uchwały z dnia 22.01.2019 r.
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.

Protokół spotkania Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców nr 23 z dnia 20 marca 2019 r.

Uchwała Rady Rodziców nr 24 z dnia 20 marca 2019 r.

Uchwała Rady Rodziców nr 25 z dnia 20 marca 2019 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________

PROTOKÓŁ nr  PRRSP20/G/3/2018/2019 z dnia 11.12.2018 r.
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.

W dniu 11.12.2018 r odbyło się czwarte w roku szkolnym 2018 / 2019 spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 20
im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni.

W spotkaniu udział wzięło dwudziestu siedmiu przedstawicieli klas (lista obecności zał.nr 1) co stanowi liczbę wystarczającą do podejmowania uchwał. Obradom przewodniczył Krzysztof Piwnicki – przewodniczący RR SP. 20 oraz pozostali członkowie Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 1. Aleksandra Korbeń – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP 20 w Gdyni.
 2. Arkadiusz Zapędowski – skarbnik Rady Rodziców SP. 20 w Gdyni.

Zaproszeni goście:

 1. Pani Marta Szymańska Dyrektor SP 20 w Gdyni
 2. Pani Małgorzata Gabryelewicz vice dyrektor SP 20 w Gdyni
 3. Pani Iwona Nitychoruk vice dyrektor SP 20 w Gdyni

Zebranie odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Przywitanie i otwarcie zebrania.
 2. Wybór protokolanta w osobie Pana Arkadiusza Zapędowskiego.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Magdalena Anuszek, Edyta Wiśniewska.
 4. Ustalenie kworum.
 5. Przyjęcie harmonogramu zebrania.
 6. Uchwała nr URRSP20/G/13/2018/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Rady Rodziców nr PRRSP20/G/2/2018/2019 z dnia 27.11.2018 r. (zał. nr 2).
 7. Spotkanie, niemal w całości, poświęcone było sprawom odnoszącym się do zagadnień edukacyjno/wychowawczych. Zgromadzeni członkowie RR przedstawili Pani Dyrektor Marcie Szymańskiej, oraz jej zastępczyniom, spostrzeżenia, uwagi oraz sugestie dotyczące jakości nauczania, problemów personalnych, wychowawczych, edukacyjnych itp. przekazanych przez rodziców uczniów uczęszczających do SP 20 w Gdyni. Poruszano następujące tematy:
  1. udostępniania rodzicom prac klasowych uczniów,
  2. zajęć na basenie (podział na grupy, czas trwania zajęć, kwestia kadry instruktorskiej itp.),
  3. egzekwowania od uczniów wiedzy nie omawianej w trakcie lekcji z powodu absencji nauczyciela lub nazbyt rozbudowanej podstawy programowej,
  4. wykorzystywania przez nauczycieli możliwości komunikowania się z rodzicami po przez przekazywanie informacji o zadaniach domowych, ocenach, pracach dodatkowych, zachowaniu uczniów , w e-dzienniku,
  5. komunikacji mailowej w relacji rodzic – nauczyciel,
  6. możliwości poprawy ocen przez uczniów np. po przez dobrowolne prace dodatkowe,
  7. wykorzystania tablic multimedialnych w procesie edukacyjnym,
  8. postawy nauczycieli w relacjach z rodzicami i uczniami,
  9. przystosowania sali fizycznej i chemicznej do potrzeb podstawy programowej oraz oczekiwań rodziców i uczniów,
  10. podejścia do procesu nauczania w klasach niższych nauczycieli, którzy do tej pory pracowali z młodzieżą starszą,
  11. komasacji prac związanych ze sprawdzaniem znajomości lektur wśród uczniów,
  12. wykorzystywania przez nauczycieli pomocy naukowych w procesie dydaktyczno/edukacyjnym,
  13. widoczności w nowej części szkoły na hol w którym oczekujący rodzice są identyfikowani przez dzieci.
 8. Pani Dyrektor odniosła się do każdego z poruszanych zagadnień z należytą pieczołowitością i atencją. Wyjaśniła w sposób wyczerpujący zaistniałe wątpliwości oraz zadeklarowała podjąć działań wyjaśniających w celu rozwiązania zgłaszanych problemów. Pani Dyrektor podkreśliła też, że po wcześniejszych sygnałach, jakie otrzymała od RR oraz osób indywidualnych, podjęła już działania, których istotą jest niwelacja zgłaszanych problemów po przez: hospitacje w klasach, spotkania z nauczycielami, weryfikację pracy grup przedmiotowych itp. Pani Dyrektor zapewniła też, że działania te będzie kontynuować z należną pieczołowitością i starannością. Zachęciła także do dalszego przekazywania uwag i spostrzeżeń ze strony RR podkreślając, iż właściwa współpraca Dyrekcji i RR jest jednym z fundamentów prawidłowego funkcjonowania szkoły. Prezydium RR w osobie Pana Krzysztofa Piwnickiego podziękowało Pani Dyrektor, oraz jej zespołowi, za poświęcony czas oraz zaangażowanie w rozwiązywanie kwestii bieżących a także za zrozumienie intencji RR. Podkreślił również, iż przekazane uwagi i spostrzeżenia wynikają z wspólnego poczucia odpowiedzialności za edukację dzieci podkreślając również, że jedynie wspólne działania RR i Dyrekcji mogą przynieść zamierzony efekt w postaci podnoszenia jakości szkolenia w SP 20.
 9. W sprawie udostępniania sprawdzianów ustalono, że od początku drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele zostaną zobowiązani do przekazywania prac klasowych (sprawdzianów) uczniom. RR zadeklarowała, że uczniowie zostaną dopilnowani przez rodziców, by przekazane im sprawdziany, po podpisaniu przez rodzica zostały zwrócone na kolejnej lekcji nauczycielowi danego przedmiotu. Ustalono też, że w wypadku zagubienia pracy klasowej przez ucznia lub niedostarczenia go nauczycielowi przedmiotu w wyznaczonym terminie z innych powodów, rodzice nie będą rościć pretensji wobec szkoły, która zobowiązana jest do przechowywania tychże prac.
 10. Uchwała nr URRSP20/G/14/2018/2019 w sprawie powołania fundacji, której celem będzie pozyskiwanie funduszy na rzecz szkoły i podnoszenia jakości edukacji (zał. nr 3).
 11. Pan Krzysztof Piwnicki zrelacjonował akcję „Mikołaj” podkreślając ogromne zaangażowanie i pomoc w jej przeprowadzeniu okazane przez Samorząd Szkolny oraz pozostałych uczniów biorących udział w w/w przedsięwzięciu.
 12. Uchwała nr URRSP20/G/15/2018/2019 w sprawie tablic informacyjnych RR (zał. nr 4).
 13. Uchwała nr URRSP20/G/16/2018/2019 w sprawie listo świątecznego do rodziców uczniów SP 20 (zał. 5).
 14. Wolne wnioski
 15. Ustalenie kolejnego terminu spotkania na dzień 22.01.2019 r.
 16. Zakończenie obrad

Prezydium Rady Rodziców SP 20

Vice przewodnicząca RR                     Skarbnik RR                            Przewodniczący Rady Rodziców

Aleksandra Korbeń                     Arkadiusz Zapędowski                             Krzysztof Piwnicki

 

 

 


PROTOKÓŁ nr  PRRSP20/G/2/2018/2019 z dniu 27.11.2018 r
 Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
 Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.

 

W dniu 27.11.2018 r odbyło się trzecie w roku szkolnym 2018 / 2019 spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 20
im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni.

W spotkaniu udział wzięło dwudziestu siedmiu przedstawicieli klas (lista obecności zał.nr 1) co stanowi liczbę wystarczającą do podejmowania uchwał. Obradom przewodniczył Krzysztof Piwnicki – przewodniczący RR SP. 20 oraz pozostali członkowie Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 1. Aleksandra Korbeń – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP 20 w Gdyni.
 2. Arkadiusz Zapędowski – skarbnik Rady Rodziców SP. 20 w Gdyni.

Zebranie odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Przywitanie i otwarcie zebrania.
 2. Wybór protokolanta..
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Izabela Gwiazdowska, Magdalena Anuszek
 4. Ustalenie kworum.
 5. Przyjęcie harmonogramu zebrania.
 6. Z powodu nieobecności Pana Sławka Januszewskiego RR podjęła decyzję o przekazaniu podziękowań odchodzącemu Prezydium RR w innym dogodnym terminie.
 7. Uchwała nr URRSP20/G/7/2018/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Rady Rodziców nr PRRSP20/G/1/2018/2019 z dnia 25.10.2018 r. (zał. nr 2).
 8. Uchwała nr URRSP20/8/2018/2019 w sprawie zasad reprezentowania klas i transparentności działań RR (zał. nr 3).
 9. Omówienie finansów RR w oparciu o zestawienie finansowe z dnia 27.11.2018 r (zał. nr 4).
 10. Omówienie przez Panią Dyrektor Martę Szymańską: kwestii subwencji oświatowych, dodatkowych funduszy z rezerwy oświatowej na pomoce naukowe, działań Dyrekcji szkoły w celu pozyskania środków na prace związane z utworzenie pracowni chemicznej i fizycznej.
 11. Deklaracja członków Rady Dzielnicy w osobach Pani Aleksandry Korbeń i Pana Krzysztofa Piwnickiego w sprawie wyasygnowania z budżetu RD środków na dofinansowanie adaptacji dwóch sali lekcyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć z chemii i fizyki, w wypadku braku wystarczających środków na przeprowadzenie tego remontu.
 12. Deklaracja przedstawiciela klasy IV wsparcia w przeprowadzeniu oceny stanu parkietu w sali gimnastycznej oraz wyceny cyklinowania.
 13. Deklaracja w/w członków Rady Dzielnicy w sprawie wyasygnowania, w razie potrzeby, kwoty potrzebnej na wykonanie oświetlenia zewnętrznego z południowej strony budynku szkoły.
 14. Uchwała nr URRSP20/G/9/2018/2019 w sprawie zwiększenia ilości wpłat na Radę Rodziców oraz zasad ich zbierania (zał. nr 5).
 15. Uchwała nr URRSP20/G/10/2018/2019 w sprawie zmiany zasad zakupu kalendarzy adwentowych (zał. nr 6).
 16. Uchwała nr URRSP20/G/11/2018/2019 w sprawie wyasygnowania z budżetu RR kwoty 2000 pln na akcję zima (zakup ciepłej odzieży dla dzieci potrzebujących z naszej szkoły), (zał. nr 7)
 17. Uchwała nr URRSP20/G/12/2018/2019 w sprawie umieszczenia na stronie RR banerów reklamowych sponsorów oraz listy darczyńców z opisem formy pomocy (zał. nr 8)
 18. Wolne wnioski
 19. Ustalenie kolejnego terminu spotkania na dzień 11.12.2018 r
 20. Zakończenie obrad

Prezydium Rady Rodziców SP 20

Przewodniczący                              V-przewodnicząca                              Skarbnik

Krzysztof Piwnicki                           Aleksandra Korbeń                   Arkadiusz Zapędowski

 

 


PROTOKÓŁ nr  PRRSP20/G/1/2018/2019 z dniu 25.10.2018 r.
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni

W dniu 25.10.2018 r odbyło się drugie w roku szkolnym 2018 / 2019 spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 20
im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni.

W spotkaniu udział wzięło dwudziestu czterech przedstawicieli klas (lista obecności zał.nr 1) co stanowi liczbę wystarczającą do podejmowania uchwał. Obradom przewodniczył Krzysztof Piwnicki – przewodniczący RR SP. 20 oraz pozostali członkowie Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 1. Aleksandra Korbeń – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP 20 w Gdyni
 2. Arkadiusz Zapędowski – skarbnik Rady Rodziców SP. 20 w Gdyni

Zebranie odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Przywitanie i otwarcie zebrania
 2. Wybór protokolanta w osobie Pana Arkadiusza Zapędowskiego
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie:
 4. Katarzyna Kołecka Ewa Groth   c. Edyta Wiśniewska
 5. Ustalenie kworum
 6. Przyjęcie harmonogramu zebrania
 7. Uchwała nr URRSP20/G/1/2018/2019 w sprawie zmiany składu Prezydium Rady Rodziców SP20 w Gdyni (zał. nr 2).
 8. Przedstawienie się nowego Prezydium Rady Rodziców SP 20.
 9. Prezentacja Samorządu Uczniowskiego SP 20 w Gdyni i przedstawienie planów działalności.
 10. Uchwała nr URRSP20/G/2/2018/2019 o przyjęciu sprawozdania finansowego za II semestr roku szkolnego 2017/2018 (zał. nr 3)
 11. Omówienie stanu finansów Rady Rodziców
 12. Uchwała nr URRSP20/G/3/2018/2019 w sprawie wydatków stałych Rady Rodziców (zał. nr 4)
 13. Omówienie palących potrzeb zgłaszanych przez Dyrekcję Szkoły
 • Montaż żaluzji w salach lekcyjnych
 • Cyklinowanie sali gimnastycznej
 • Malowanie sal i korytarzy szkolnych
 • Zakup 15 kompletów szachów na zajęcia szachowe
 • Przystosowanie i wyposażenie sal: fizycznej i chemicznej
 1. Zapoznanie się z potrzebami biblioteki szkolnej.
 2. Uchwała nr URRSP20/G/4/2018/2019 o zbiórce książek do biblioteki szkolnej (zał. nr 5).
 3. Omówienie uczestnictwa w Paradzie Niepodległości.
 4. Uchwała nr URRSP20/G/5/2018/2019 w sprawie wydatków na zakup rzeczy potrzebnych na Paradę Niepodległości (zał. nr 6).
 5. Uchwała nr URRSP20/G/6/2018/2019 w sprawie bieżących wydatków Rady Rodziców (zał. nr 7)
 1. Omówienie kwestii podziękowań za akcję „Przygarnij myszkę” oraz zaangażowanie w stworzenie nowej Sali komputerowej.
 2. Wolne wnioski
 3. Ustalenie kolejnego terminu spotkania na dzień 27.11.2018 r
 4. Zakończenie obrad

Prezydium Rady Rodziców SP 20

Przewodniczący                              V-przewodnicząca                              Skarbnik

Krzysztof Piwnicki.                           Aleksandra Korbeń                   Arkadiusz Zapędowski

 

AKTUALNOŚCI

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.