+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

REKRUTACJA DO KLASY I

Dokumenty rekrutacyjne, do pobrania, zamieszczone są na końcu artykułu.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Gdynia

W tym roku rekrutacja do publicznych szkół podstawowych startuje 25 marca. Rekrutacja obejmuję zapisy do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych. A także szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego lub szkół podstawowych z klasami dwujęzycznymi.

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 marca 2019 r. do  26 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 od  3 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 24 maja 2019 r.
o godz.12.00
26 czerwca 2019r.
o godz.12.00
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 24 maja 2019 r.
do 28 maja 2019 r.
od 26 czerwca 2019 r.
do 28 czerwca 2019 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 31 maja 2019 r.
o godz. 12.00
3 lipca 2019 r.
o godz.12.00
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami x 30 sierpnia 2019 r.
o godz.12.00
 1.  Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
  1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
  2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
  3)  niepełnosprawność kandydata30 pkt,
  4) amotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
  5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
  6)  objęcie kandydata pieczą zastępczą30 pkt,
  7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt,
  8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek,

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.   Terminy przeprowadzenia ww. postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających ustalone zostały Zarządzeniem Nr 371/2019/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

 


WYKAZ ULIC  OBWODU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 GDYNIA ul. Starodworcowa 36
Obowiązujący od 01.09.2017r.

 1. Borówca
 2. Chlebowa
 3. Goska
 4. Gołębiowo
 5. Jelenia
 6. Kaczeńcowa
 7. Jana Siega
 8. Kręta
 9. Krośniąt
 10. Lesoka
 11. Łosiowa
 12. Mała
 13. Maszopów
 14. Nad Potokiem
 15. Nowodworcowa
 16. Osowa
 17. Orna
 18. Podleśna
 19. Radosna
 20. Remusa
 21. Sarnia
 22. Siewna
 23. Solna
 24. Sopocka
 25. Starodworcowa
 26. Stolemów
 27. Szczęśliwa
 28. Wesoła
 29. Wielkopolska (od numeru 301)
 30. Wschodnia
 31. Źródło Marii
 32. Żuławska

Rodzice dzieci z rejonu Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni wypełniają i składają w wyznaczonym terminie:

 1. Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej
 2. Oświadczenie – adres zamieszkania i zameldowania
 3. Ankieta dla rodziców uczniów klas I
 4. Potwierdzenie woli zapisu – po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Rodzice dzieci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni wypełniają i składają w wyznaczonym terminie:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
 2. Oświadczenie – adres zamieszkania i zameldowania
 3. Oświadczenie dotyczące: rodzeństwa, samotnego wychowywania, wielodzietności (jeżeli dotyczy)
 4. Ankieta dla rodziców uczniów klas I
 5. Potwierdzenie woli zapisu – po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ( w przypadku zakwalifikowania się dziecka do szkoły)

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania. Pliki w formacie edytowalnym z uwagi na konieczność wypełnienia za pomocą komputera: