+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

REKRUTACJA DO KLASY I

Dokumenty rekrutacyjne, do pobrania, poniżej.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Gdynia

Zgodnie z harmonogramem od 06.05.2020r. do 29.05.2020r. do godziny 15.00 zapraszamy do składania dokumentów w formie skanów lub zdjęć na adres mailowy rekrutacja@sp20gdynia.pl
Dla tych z Państwa, którzy nie mają możliwości wysłania dokumentów rekrutacyjnych online przygotowaliśmy od poniedziałku 27.04.2020r. możliwość pobrania dokumentów w wersji papierowej w przedsionku nowego skrzydła  naszej szkoły (dwa pojemniki: jeden z kompletem dokumentów dla dzieci z rejonu naszej szkoły, drugi z kompletem dokumentów dla dzieci spoza rejonu naszej szkoły). Dokumenty w wersji papierowej należy składać w zamkniętych kopertach przez uchylone okienko do kantorka w przedsionku nowego skrzydła szkoły od dnia 06.05.2020r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Rodzice dzieci z rejonu Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni wypełniają i składają w wyznaczonym terminie:
1.    Zgłoszenie dziecka do I klasy rejonowej szkoły podstawowej
2.    Oświadczenie – adres zamieszkania (obowiązkowe) i zameldowania (nieobowiązkowe)

Rodzice dzieci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni wypełniają i składają w wyznaczonym terminie:
1.    Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
2.    Oświadczenie – adres zamieszkania (obowiązkowe) i zameldowania (nieobowiązkowe)
3.    Oświadczenie dotyczące: rodzeństwa w SP20, samotnego wychowywania, wielodzietności, przedszkola w obwodzie
        szkoły (jeżeli dotyczy)
4.    Pozostałe dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów (jeżeli dotyczy)
5.    Dla dzieci spoza rejonu: Potwierdzenie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kolejne dokumenty (potwierdzenie woli zapisu, karta zapisu do świetlicy, karta zapisu na obiady, deklaracje o uczestnictwie w religii/etyce, udział w programie mleko/warzywa i owoce w szkole, ankiety od wychowawców oraz spis wyprawki szkolnej) dostępne będą na naszej stronie internetowej oraz w wersji papierowej od dnia 05.06.2020r. – do pobrania i złożenia tylko przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Wszelkie pytania odnośnie rekrutacji prosimy kierować na maila rekrutacja@sp20gdynia.plchętnie służymy Państwu pomocą.

dokumenty rekrutacyjne:

______________________________________________

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni wg Załącznika do Zarządzenia nr 1916/2020/VIII/O z dnia 31.01.2020
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 maja 2020 r. do  29 maja 2020 r. do godz. 15.00 od  18 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 5 czerwca 2020 r.
o godz. 12.00
10 lipca 2020 r.
o godz. 12.00
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 5 czerwca 2020 r.
do 15 czerwca 2020 r.
od 10 lipca 2020 r.
do 17 lipca 2020 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 17 czerwca 2020 r.
o godz. 12.00
21 lipca 2020 r.
o godz. 12.00
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami x 31 sierpnia 2020 r.
o godz. 12.00
 1.  Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
  1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
  2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
  3)  niepełnosprawność kandydata30 pkt,
  4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
  5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
  6)  objęcie kandydata pieczą zastępczą30 pkt,
  7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt,
  8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek,

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składny jest wniosek.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia określa Uchwała nr XV/334/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.12.2015 r.

RODO – rekrutacja, klauzula informacyjna


WYKAZ ULIC  OBWODU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 GDYNIA ul. Starodworcowa 36
Obowiązujący od 01.09.2017r.

 1. Borówca
 2. Chlebowa
 3. Goska
 4. Gołębiowo
 5. Jelenia
 6. Jana Siega
 7. Kaczeńcowa
  8. Kamienna
  9. Kręta
  10. Krośniąt
  11. Lesoka
  12. Łosiowa
  13. Mała
  14. Maszopów
  15. Nad Potokiem
  16. Nowodworcowa
  17. Osowa
  18. Orna
  19. Podleśna
  20. Radosna
  21. Remusa
  22. Sarnia
  23. Siewna
  24. Solna
  25. Sopocka
  26. Starodworcowa
  27. Stolemów
  28. Szczęśliwa
  29. Wesoła
  30. Wielkopolska (od numeru 301)
  31. Wschodnia
  32. Źródło Marii
  33. Żuławska