+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

REKRUTACJA DO KLASY I

Dokumenty rekrutacyjne, do pobrania, zamieszczone są na końcu artykułu.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019 prowadzonych przez Gminę Gdynia

 1.  Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 20 przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i oświadczenia o zamieszkaniu.
 2. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 30 marca 2018 r., zgodnie z harmonogramem ustalonym w Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 30 marca 2018 r.
do 27 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00
od 28 maja 2018 r.
do 05 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 21 maja 2018 r.o godz. 12.00 9 czerwca 2018 r. o godz.12.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych 25 maja 2018 r. o godz. 12.00 28 czerwca 2018 r. o godz.12.00
6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami x 30 sierpnia 2018 r. o godz.12.00

 

 1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,

2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,

3) niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,

5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt,

7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt,

8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek,

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.),

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.),

7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.


WYKAZ ULIC  OBWODU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 GDYNIA ul. Starodworcowa 36
Obowiązujący od 01.09.2017r.

 1. Borówca
 2. Chlebowa
 3. Goska
 4. Jelenia
 5. Kaczeńcowa
 6. Kamienna
 7. Kielnieńska
 8. Jana Siega
 9. Kręta
 10. Krośniąt
 11. Lesoka
 12. Łosiowa
 13. Mała
 14. Maszopów
 15. Nad Potokiem
 16. Nowodworcowa
 17. Orna
 18. Radosna
 19. Remusa
 20. Sarnia
 21. Siewna
 22. Solna
 23. Sopocka
 24. Starodworcowa
 25. Stolemów
 26. Szczęśliwa
 27. Wesoła
 28. Wielkopolska (od numeru 301)
 29. Wschodnia
 30. Źródło Marii
 31. Żuławska

dokumenty rekrutacyjne do pobrania: