+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ADMINISTRACJA

Administracja

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
tel. 58 669 03 64


Kierownik administracyjny: Sylwia Nowicka
s.nowicka@sp20gdynia.pl

Kamila Mąka
k.maka@sp20gdynia.pl

Intendent: Justyna Mordasiewicz
j.mordasiewicz@sp20gdynia.pl

Inspektor Ochrony Danych: Aleksandra Nodzyńska
iod.edu@gdynia.pl

 

Sekretariat

Katarzyna Sobiepan
dwudziestka@sp20gdynia.pl

tel. +48 58 629 39 30
fax. +48 58 669 03 19

Sekretariat przyjmuje interesantów w:
poniedziałek, czwartek, piątek –  w godz. 8.00-15.00
wtorek – 7.30 – 14.30
środa – 9.00 – 17.00
wakacyjne godziny interesantów od 9-14 

Duplikaty świadectw i legitymacji

Pielęgniarka

Ewa Witowska
poniedziałek – środa 8.00-15.30
czwartek – piątek 11.00-14.30
tel. (58) 629 39 30 wew. 36

Administrator eDziennika

Administrator e-dziennika
librus@sp20gdynia.pl

RODO w Szkole

Już od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO – chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i wyjaśnić jak przetwarzamy Państwa dane. W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje, które znajdują się poniżej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Kto jest administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 20?

Administratorem danych osobowych jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni

Dane kontaktowe Administratora:

 • adres korespondencyjny: ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia
 • adres poczty elektronicznej: dwudziestka@sp20gdynia.pl
 • numer telefonu: 058 629-39-30

W Szkole Podstawowej nr 20 został powołany Inspektor Ochrony Danych Aleksandra Nodzyńska, z  którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod.edu@gdynia.pl

 1. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 20?

Dane osobowe uzyskane od rodziców / prawnych opiekunów oraz od kandydatów do szkoły w procesie rekrutacji i w trakcie trwania edukacji wykorzystujemy w następujących celach :

 • do procesu rekrutacji,
 • do procesu edukacyjnego ( ocenianie klasyfikowanie, promowanie do klasy programowo wyższej),
 • ubezpieczenia ( w sytuacji pisemnej zgody rodziców / prawnych opiekunów),
 • przechowywania danych do celów archiwizacyjnych,
 • do celów sprawozdawczości, które nakładają na nas przepisy ustawy Prawo Oświatowe.

Dane osobowe uzyskane od kandydatów do pracy w procesie rekrutacji i przy zawieraniu umów oraz od pracowników w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 • do procesu rekrutacji,
 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy o pracę w czasie trwania zatrudnienia,
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem pracy,
 • przechowywania danych osobowych dla celów archiwizacyjnych,
 • do celów sprawozdawczości wynikających z przepisów prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są czynności związane z wykonywaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikające z przepisów Kodeksu Prawa, o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela oraz może być nią zgoda osoby, której dane dotyczą.

 1. Czy jest konieczność podawania nam swoich danych?

Podanie danych osobowych w celu zapisania dziecka do szkoły jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r., Dz.U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650)

Podanie danych osobowych w celu zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów:

 • Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Dz.U. z 2018r. poz.917),
 • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Ustawa z dnia 13 października 1998r. Dz.U.1998 nr 137 poz. 887 z późn.zm.),
 • Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2017r. poz.1189 i 2203),
 • Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Dz.U. z 2017r. poz. 459).

Konsekwencją niepodania danych wskazanych w Kodeksie Pracy jest wstrzymanie postępowania rekrutacyjnego.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Dane związane ze stosunkiem pracy są przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach Kodeksu Pracy i archiwizowane przez okres 50 lat od daty ustania zatrudnienia.

Dane przetwarzane w celach marketingowych są przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą , w zależności, co nastąpi pierwsze.

 1. Jakie są prawa wobec Szkoły Podstawowej nr 20 w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie – nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Komu udostępniamy dane osobowe?
 • Dane osobowe udostępniamy podmiotom zewnętrznym wykonującym obowiązek prawny wynikający z Ustawy Prawo Oświatowe (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Dz.U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650), Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Ustawa z dnia 13 października 1998r. Dz.U.1998 nr 137 poz. 887 z późn.zm.), Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2017r. poz.1189 i 2203 z późn. zmianami), Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Dz.U. z 2018r. poz.917) oraz aktów wykonawczych, partnerom Szkoły Podstawowej nr 20 wykonującym na jej rzecz zadania na podstawie osobnych umów i upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może się zwrócić do Inspektora Danych Osobowych Szkoły Podstawowej nr 20 z prośbą o udzielenie informacji.

 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sp20gdynia.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-21.

Deklaracja została podana przeglądowi i aktualizacji dnia 21.03.2023r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu 58 629 39 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

81-575 Gdynia, ul. Starodowrcowa 36
tel: +48 58 629 39 30
e-mail: dwudziestka@sp20gdynia.pl
strona internetowa: http://sp20gdynia.pl/

Wygląd strony

 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • elementy graficzne i zdjęcia w większości mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada windę i toaletę dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznymępności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych

osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
Dane te obejmują m.in.:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;

Oznacza to, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej  może wydawać zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań. 

Działania podjęte przez szkoły na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są

uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.