+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

REKRUTACJA DO KLASY I

Dokumenty rekrutacyjne, do pobrania, poniżej.

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez Gminę Gdynia

 

Zgodnie z harmonogramem od 29.03.2021 r. do 23.04.2021 r. do godziny 15.00 zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w portierni szkoły (budynek główny) przez okienko podawcze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00. Dokumenty można pobrać, wypełnić i wydrukować bezpośrednio ze strony (do pobrania niżej) lub pobrać druki w portierni szkoły (budynek główny) od 22.03.2021r. Przy wypełnianiu dokumentów należy pamiętać: o podpisach obojga rodziców (opiekunów prawnych), o wypełnieniu druków komputerowo lub drukowanymi literami, dołączeniu wszystkich wymaganych załączników potwierdzających spełnianie kryteriów.
Przyjęcie i poprawność dokumentów potwierdzone zostaną mailowo przez pracownika szkoły. W przypadku braku kompletności lub wykryciu błędów formalnych w dostarczonej dokumentacji pracownik szkoły skontaktuje się z Państwem mailowo lub telefonicznie.

Rodzice dzieci z rejonu Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni wypełniają i składają w wyznaczonym terminie:
1. Zgłoszenie dziecka do I klasy rejonowej szkoły podstawowej
2. Oświadczenie – adres zamieszkania (obowiązkowe) i zameldowania (nieobowiązkowe)

Rodzice dzieci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni wypełniają i składają w wyznaczonym terminie:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
2. Oświadczenie – adres zamieszkania (obowiązkowe) i zameldowania (nieobowiązkowe)
3. Oświadczenie dotyczące: rodzeństwa w SP20, samotnego wychowywania, wielodzietności, przedszkola w obwodzie szkoły (jeżeli dotyczy)
4. Pozostałe dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów (jeżeli dotyczy)
5. Dla dzieci spoza rejonu: Potwierdzenie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kolejne dokumenty (potwierdzenie woli zapisu, karta zapisu do świetlicy, karta zapisu na obiady, deklaracje o uczestnictwie w religii/etyce, udział w programie mleko/warzywa i owoce w szkole, ankiety od wychowawców oraz spis wyprawki szkolnej) dostępne będą na naszej stronie internetowej oraz w wersji papierowej od dnia 23.05.2021r. – do pobrania i złożenia tylko przez rodziców dzieci zakwalifikowanych

Wszelkie pytania odnośnie rekrutacji prosimy kierować na maila dwudziestka@sp20gdynia.pl, chętnie służymy Państwu pomocą.

dokumenty rekrutacyjne:

______________________________________________

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni wg Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 3250//VIII/O z dnia 26.01.2021 r.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu
uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 29 marca 2021 r. do
23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00
od 7 czerwca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
2Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych26 maja 2021 r.
o godz. 12.00
6 lipca 2021 r.
o godz. 12.00
3Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 26 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.
od 6 lipca 2021 r.
do 12 lipca 2021 r.
4Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych2 czerwca 2021 r.
o godz. 12.00
16 lipca 2021 r.
o godz. 12.00
5Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscamix31 lipca 2021 r.
o godz. 12.00

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

   • kandydat, którego rodzeństwouczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
   • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
   • niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,
   • samotne wychowywaniekandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
   • wielodzietnośćrodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt,
   • miejsce pracyco najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt,
   • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkołypodstawowej, do której składany jest wniosek – 10 pkt.

   Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

   1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek,

   2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,

   3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(tekst jednolity: Dz.U. z 2011r., nr 127,poz.721 z późn.zm.),

   4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

   5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

   6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.332 z późn. zm.),

   7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

   8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składny jest wniosek.

   Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia określa Uchwała nr XV/334/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.12.2015 r.

   

  RODO – rekrutacja, klauzula informacyjna

   


   WYKAZ ULIC  OBWODU
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 GDYNIA ul. Starodworcowa 36
  Obowiązujący na podstawie Uchwały nr X/314/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r.
  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
  oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  mających swą siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni.

   

  1. Borówca
  2. Chlebowa
  3. Goska
  4. Gołębiowo
  5. Jelenia
  6. Jana Siega
  7. Kaczeńcowa
   8. Kamienna
   9. Kręta
   10. Krośniąt
   11. Lesoka
   12. Łosiowa
   13. Mała
   14. Maszopów
   15. Nad Potokiem
   16. Nowodworcowa
   17. Osowa
   18. Orna
   19. Podleśna
   20. Radosna
   21. Remusa
   22. Sarnia
   23. Siewna
   24. Solna
   25. Sopocka
   26. Starodworcowa
   27. Stolemów
   28. Szczęśliwa
   29. Wesoła
   30. Wielkopolska (od numeru 301)
   31. Wschodnia
   32. Źródło Marii
   33. Żuławska