+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

REKRUTACJA DO KLASY I

Zapraszamy do naszej szkoły : tutaj

Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klas I

w roku szkolnym 2023/2024

odbędzie się 29 sierpnia 2023r.

o godzinie 18.00.

 Serdecznie zapraszamy

  Nauczyciele i Dyrekcja szkoły.

 

 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 prowadzonych przez Gminę Gdynia

Zgodnie z harmonogramem od 20.03.2023 r. do 20.04.2023 r. do godziny 15.00 zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły pok. nr 13.

 w godzinach:

7.30 – 15.30  wtorek, czwartek i piątek,

8.00 – 16.00  poniedziałek

9.00 – 17.00  środa

Dokumenty należy pobrać, wypełnić i wydrukować bezpośrednio ze strony (do pobrania niżej) lub pobrać druki w portierni szkoły (budynek główny) od 15.03.2023r.

Przy wypełnianiu dokumentów należy pamiętać: o podpisach obojga rodziców (opiekunów prawnych), o wypełnieniu druków komputerowo lub drukowanymi literami, dołączeniu wszystkich wymaganych załączników potwierdzających spełnianie kryteriów.

W przypadku braku kompletności lub wykryciu błędów formalnych w dostarczonej dokumentacji pracownik szkoły skontaktuje się z Państwem mailowo lub telefonicznie.

Rodzice dzieci z rejonu Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni wypełniają i składają w wyznaczonym terminie:
1. Zgłoszenie dziecka do I klasy rejonowej szkoły podstawowej
2. Oświadczenie – adres zamieszkania (obowiązkowe) i zameldowania (nieobowiązkowe).
3. Potwierdzenie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni wypełniają i składają w wyznaczonym terminie:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
2. Oświadczenie – adres zamieszkania (obowiązkowe) i zameldowania (nieobowiązkowe)
3. Oświadczenie dotyczące: rodzeństwa w SP20, samotnego wychowywania, wielodzietności, przedszkola w obwodzie szkoły (jeżeli dotyczy)
4. Pozostałe dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów (jeżeli dotyczy)
5. Dla dzieci spoza rejonu: Potwierdzenie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kolejne dokumenty (potwierdzenie woli zapisu, karta zapisu do świetlicy, karta zapisu na obiady, deklaracje o uczestnictwie w religii/etyce, udział w programie mleko/warzywa i owoce w szkole, ankiety od wychowawców oraz spis wyprawki szkolnej) dostępne będą na naszej stronie internetowej oraz w wersji papierowej od dnia 10.05.2023r. – do pobrania i złożenia tylko przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Wszelkie pytania odnośnie rekrutacji prosimy kierować na maila dwudziestka@sp20gdynia.pl, chętnie służymy Państwu pomocą.


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni wg Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 5987/2023/VIII/O z dnia 01.2023r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20 marca 2023r. do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

od 06 czerwca 2023r. do 20 czerwca 2023r. do godz. 15.00

2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

10 maja 2023r.
o godz. 12.00

05 lipca 2023r.
o godz. 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 15 maja 2023r.

do 10 lipca 2023r.

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

17 maja 2023r.
o godz. 12.00

12 lipca 2023r.
o godz. 12.00

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

X

31 sierpnia 2023r.
o godz. 12.00

 1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
 • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
 • niepełnosprawność kandydata– 30 pkt,
 • samotne wychowywaniekandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
 • wielodzietnośćrodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą– 30 pkt,
 • miejsce pracyco najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt,
 • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 10 pkt.

  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek,

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r., nr 127,poz.721 z późn.zm.),

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.332 z późn. zm.),

7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składny jest wniosek.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia określa Uchwała nr XV/334/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.12.2015 r.RODO – rekrutacja, klauzula informacyjna


 WYKAZ ULIC  OBWODU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 GDYNIA ul. Starodworcowa 36
Obowiązujący na podstawie Uchwały nr X/314/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających swą siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni.

 1. Borówca
 2. Chlebowa
 3. Goska
 4. Gołębiowo
 5. Jelenia
 6. Jana Siega
 7. Kaczeńcowa
  8. Kamienna
  9. Kręta
  10. Krośniąt
  11. Lesoka
  12. Łosiowa
  13. Mała
  14. Maszopów
  15. Nad Potokiem
  16. Nowodworcowa
  17. Osowa
  18. Orna
  19. Podleśna
  20. Radosna
  21. Remusa
  22. Sarnia
  23. Siewna
  24. Solna
  25. Sopocka
  26. Starodworcowa
  27. Stolemów
  28. Szczęśliwa
  29. Wesoła
  30. Wielkopolska (od numeru 301)
  31. Wschodnia
  32. Źródło Marii
  33. Żuławska