+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni jest samorządną reprezentacją rodziców uczniów uczęszczających do szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024
Przewodniczący Rady Rodziców: Aleksandra Korbeń
Wiceprzewodnicząca: Karolina Urbańska
Skarbnik: Marcin Tyborski
kontakt: rr@sp20gdynia.pl
numer konta: 50 1090 1102 0000 0001 4499 0632

Regulamin Rady Rodziców - rok szk. 2023/2024

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 20 w Gdyni
 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni,
 5. Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy/oddziału,
 6. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,
 7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, i skarbnika rady rodziców,
 8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców,
 9. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców,
 10. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,
 11. Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły.
 12. Przedstawiciel Rady Klasowej – należy przez to rozumieć przedstawiciela Rady Klasowej wskazanego przez zebranie klasowe do reprezentowania danej klasy w Radzie Rodziców.

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady

 § 2

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
 4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 5. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,
 6. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 7. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

 § 3

 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe.
 2. Na pierwszym Zebraniu Klasowym zwołanym przez Dyrektora, we wrześniu, wybiera spośród siebie, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Klasową, składającą się z co najmniej 3 osób – przewodniczącego Trójki Klasowej, wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.
 3. Kandydatów do Rady Klasowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym. Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym należy dołączyć
  jej pisemną zgodę.
 4. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 5. Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga Zebranie Klasowe.
 6. W skład Rady Raodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wskazanym przez Zebranie Klasowe.
 7. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego Zebrania Klasowego w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 2 – 8.
 9. Celem zachowania równości i proporcjonalności składu Rady Rodziców jeden rodzic może być przedstawicielem tylko jednej Rady klasowej.

§ 4 

 

Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym Rada wybiera w głosowaniu tajnym Prezydium Rady Rodziców.

W skład Prezydium wchodzą:

 1. Przewodniczący
 2. Zastępca Przewodniczącego
 3. Skarbnik
 4. Dopuscza się możliwość powołana komisji rewizyjnej wybieranej w głosowaniu jawnym na dowolnym zebraniu Rady Rodziców.

 § 5

 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Zebrania zwyczajne Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady
  lub na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku szkolnego.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady, drogą mailową na wskazane adresy e-mail oraz poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej Szkoły, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
 5. Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych określają te organy.
 6. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
 7. Zebrania Rady są protokołowane. Rady Klasowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.
 8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

 

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

 § 6

Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora
  oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły, projektów eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły
 3. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,
 4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania,
 5. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
 6. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich
  o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego
  i dyplomowanego,
 7. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju,
 8. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli,
 9. występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
 10. wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
 11. wybór przedstawicieli Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
 12. uchwalanie corocznego planu finansowego wpływów i wydatków i jego zmian,
 13. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
 14. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

 § 7

 1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami,
  z wyłączeniem spraw wymienionych w § 6 ust.3 – 14.
 2. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
  1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
  2. realizacja preliminarza Rady,
  3. wykonywanie uchwał Rady,
  4. nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,
  5. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.
 3. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
 4. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: zwoływanie posiedzeń Rady i ich prowadzenie, reprezentowanie Rady na zewnątrz
 5. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należy: wykonywanie obowiązków Przewodniczącego podczas jego nieobecności oraz bieżąca pomoc w kwestii działań rady rodziców.
 6. Do zadań Skarbnika należy gospodarowanie finansami gromadzonymi przez radę.
 7. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj Członkowie Prezydium.

 § 8

 1. Komisja Rewizyjna, o ile zostanie powołana, jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 3. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium
  pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
 4. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 5. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Prezydium Rady,
 6. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
 7. Po zakończeniu kontroli komisja rewizyjna sporządza protokół, z którym zapoznaje Radę Rodziców. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium, Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

 § 9

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§ 10

 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 3. Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokołująca
  i Przewodniczący.
 4. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej, o ile taka została wcześniej powołana.

 

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 § 11

 1. Źródłem funduszy Rady są:
  1. dobrowolne składki rodziców Szkoły,
  2. darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
  3. dotacje,
  4. dochody z innych źródeł.
  5. Fundusze, o których mowa w pkt. a, b, c i d mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami.
 2. Fundusze o których mowa powyżej mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły , w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego , profilaktycznego i opieki nad uczniami.
 3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Wychowawcy klas
  4. Rady Klasowe
  5. Rada Szkoły
  6. Samorząd Uczniowski.
 4. Rada Rodziców posiada rachunek bankowy.
 5. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady oraz Skarbnika.

 § 12

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny plan pracy oraz roczny plan finansowy wpływów i wydatków.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

 § 13

Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 § 14

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

  

Rozdział VI

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 § 15

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia,
po zasięgnięciu opinii  przedstawicieli Rad Klasowych.

 § 16

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia ……………………. .

 § 17

Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści
„Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20
ul. Starodworcowa 36
81-575 Gdynia”

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………………………………….

 

Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2023/2024 - propozycje do wyboru

Inter Risk oferta tutaj