+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

OBIADY

Regulamin płatności za obiady oraz korzystania ze stołówki szkolnej w SP20
 1. Przyjmowanie kart zgłoszenia na następny rok szkolny odbywa się od 15 maja do 15 czerwca bieżącego roku. Karty obiadowe należy dostarczyć do pokoju administracji pok. 14 oraz wpisać się do ewidencji. W przypadku wolnych miejsc, dopuszcza się przyjmowanie kart po terminie.
 2. Możliwości lokalowo – organizacyjne szkoły ograniczają liczbę wydawanych obiadów i w związku z tym pierwszeństwo korzystania ze stołówki szkolnej mają uczniowie klas młodszych i dzieci z chorobami przewlekłymi.
  Opłaty wnoszone są z góry od 20-go do 27-go  dnia, każdego miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc. Wyjątek stanowi  WRZESIEŃ – opłacamy wyłącznie w pierwszych dwóch dniach pracujących września oraz  STYCZEŃ – opłacamy wyłącznie w pierwszych dwóch dniach pracujących stycznia. Dokładne informacje dotyczące kwoty oraz daty wpłat określa harmonogram, który jest podany do wiadomości na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej szkoły sp20gdynia.pl.
  W związku z zamknięciem roku finansowego nie ma możliwości wpłat w grudniu za miesiąc styczeń. Wpłaty przelewem zrobione w grudniu za styczeń będą w miarę możliwości zwracane na konto nadawcy lub trafią na konto Gminy Miasta Gdyni.
 3. Kwota wpłaty uzależniona jest od ilości dni obiadowych w danym miesiącu. Koszt jednego obiadu wynika z kalkulacji przeprowadzanej corocznie na podstawie rozstrzygniętego przetargu (koszt obiadu w 2024r. – 6,00 zł). Istnieje możliwość wybrania poszczególnych dni żywieniowych (np. same wtorki, bez piątków itp.).
 4. W przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym miesiącu . Przelewy, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną zwrócone każdorazowo nadawcy.
 5. Pierwsze trzy dni robocze września oraz stycznia są dniami bez obiadów.
 6. Uprzejmie informujemy, że odpłatność za obiady w szkole odbywa się wyłącznie bezgotówkowo. Prosimy o wpłaty za obiady w formie przelewu konto nr:
  Bank PKO BP  34 1440 1026 0000 0000 1255 6837
 7. Za prawidłowo dokonaną wpłatę za obiady uznaje się kwotę należności określonej przez szkołę w harmonogramie płatności, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:
  – imię i nazwisko dziecka,
  – klasa
  – określenie za jaki miesiąc – w sytuacji,  gdy nie jest to pełna wpłata, konieczne jest podanie dni, w których dziecka nie będzie na obiedzie (np. bez piątków)  lub których dni dotyczy płatność (np. same wtorki).
 8. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik szkoły – intendent. Przelewy bez konsultacji z intendentem powinny być zrobione na pełną  kwotę podaną w harmonogramie. W celu dokonania odliczeń odpisów oraz potwierdzenia kwoty do zapłaty po odliczeniach, konieczny jest kontakt telefoniczny: 58 669 03 64 lub e-mailowy j.mordasiewicz@sp20gdynia.pl
 9. Nadpłaty na koniec roku kalendarzowego oraz szkolnego zwracane są przelewem na konto .
 10. Odwołanie posiłków następuje poprzez wysłanie wiadomości  SMS  na numer  telefonu służbowego: 573 006 705  lub telefoniczne od poniedziałku do piątku w dniu poprzedzającym odwoływany obiad do godziny 14.00, pod numerem telefonu 58 669 03 64 Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (odpis – Jan Nowak, kl. VIII A,  24-28.09.2018r., Piotr Nowak).
  Nieobecności uczniów na obiedzie związane z wycieczkami zgłaszają wychowawcy klas.
 11. W związku z zamknięciem roku finansowego w miesiącach grudniu i czerwcu rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłaszać odpisy do dnia 10-go grudnia/czerwca. Jeżeli 10 grudnia/czerwca  wypadnie w dzień wolny (sobota, niedziela) zgłoszenia należy dokonać w piątek przed w/w dniem.
 12. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć  oświadczenie o rezygnacji z posiłków e-mailem j.mordasiewicz@sp20gdynia.pl lub osobiście przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma  nastąpić rezygnacja.
 13. Uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
 14. Rodzice uczniów, którzy znajdują się w udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej, bądź rodzinnej, mogą zgłosić się z wnioskiem o wsparcie do pedagoga szkolnego.
 15. Koszty posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pokrywane są ze środków otrzymywanych z:
  – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  – funduszy od sponsorów.
 16. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole.
 17. Wydawanie posiłków odbywa się w godzinach: od 11.30 do 13.50.
 18. Przed stołówką oraz na stronie internetowej szkoły zamieszczony jest tygodniowy jadłospis. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 19. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają kierownik stołówki, nauczyciel dyżurujący lub wychowawcy świetlicy.
 20. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 21. Po spożyciu obiadu niezwłocznie należy ustąpić miejsca innym, a brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 22. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu do intendenta.
 23. W stołówce obowiązuje obuwie zamienne. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków poza stołówką.
 24. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
 25. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły.
Odwołanie obiadów - rok szk. 2023/2024

Odwołanie posiłków następuje poprzez wysłanie wiadomości  SMS  na numer  telefonu służbowego:  573-006-705  lub telefoniczne od poniedziałku do piątku w dniu poprzedzającym odwoływany obiad do godziny 14.00 pod numerem telefonu 58 669 03 64 Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (odpis – Jan Nowak, kl. VIII A,  24-28.09.2018r., Piotr Nowak).

 

Jadłospis - rok szk. 2023/2024

Jadłospis 17.06.2024 – 21.06.2024 pobierz  tutaj

Jak realizujemy rozporządzenie MZ w naszej placówce

 

Zgłoszenie na obiady na rok szkolny 2024/2025

Zgłoszenia na obiad na rok szkolny 2024/2025 należy składać w  administracji w terminie 15.05.2024 – 15.06.2024  prosimy o niewysyłanie zdjęć tylko przynoszenie wypełnionych podpisanych dokumentów.

Karta zgłoszenia na obiady w roku szkolnym 2024/2025