+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl
l

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Muzyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – MUZYKA

FORMY PRACY PODLEGAJĄCE OCENIE

 1. Śpiewanie
 2. Granie na fletach prostych.
 3. Sprawdziany pisemne.( kartkówki)
 4. Prace dodatkowe / karta pracy

SPOSOBY OCENIANIA

Sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo (odpowiednia ilość punktów wskaże ocenę cyfrową):

ocena celująca             95%- 100 %

ocena bardzo dobra     85%- 94%

ocena dobra                70% -84%

ocena dostateczna       50% – 69%

ocena dopuszczająca -30% -49%

ocena niedostateczna  0% – 29%

KRYTERIA OCEN ZE ŚPIEWU

Ocena celująca :

 • uczeń bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym, rytmicznym, dykcyjnym, artykulacyjnym, dynamicznym, we właściwym tempie i z prawidłową interpretacją słów i melodii;

Ocena bardzo dobra :

 • uczeń bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym;

Ocena dobra :

 • uczeń śpiewa dobrze śpiewa rytmicznie, ale z błędami intonacyjnymi;;

Ocena dostateczna

uczeń popełnia dużo błędów intonacyjnych i rytmicznych podczas śpiewania

Ocena dopuszczająca :

 • uczeń potrafi zaśpiewać piosenkę tylko przy pomocy nauczyciela

Ocena niedostateczna :

 • uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w sytuacji, gdy mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do śpiewani

RYTERIA OCENY Z GRY NA FLECIE PROSTYM

Ocena celująca :

–  uczeń .posiada umiejętność swobodnej gry na flecie bez błędów, nie tylko w obrębie oktawy razkreślnej,zna także chwyty ze znakami chromatycznymi.

Ocena bardzo dobra :

uczeń potrafi bezbłędnie zagrać na flecie  całe melodie grane w czasie lekcji muzyki;

Ocena dobra :

 • uczeń potrafi zagrać na flecie całe melodie grane na lekcji popełniając jedynie drobne błędy rytmiczne i intonacyjne;

Ocena dostateczna :

 • uczeń próbuje grać na flecie proste melodie przy pomocy nauczyciela, w grze robi błędy, gra nierytmicznie;

Ocena dopuszczająca :

–  uczeń gra na flecie jedynie pojedyncze dźwięki

Ocena niedostateczna :

 • uczeń nie opanował chwytów na flet prosty

PRACE DODATKOWE

Ocena obejmuje prace wykonywane przez uczniów mające na celu poszerzenie wiadomości.  np. informacje o życiu i twórczości kompozytorów, historii tańców towarzyskich, budowie instrumentów.

 SYSTEM NOTOWANIA BIEŻĄCYCH POSTĘPÓW UCZNIA.

Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymanej ocenie. Stopień zostaje wpisany do dziennika   elektronicznego. Rodzice mogą sprawdzić oceny ucznia na zebraniu klasowym, w dzienniku elektronicznym lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Decydujący wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny cząstkowe z gry na flecie prostym, sprawdzianów, kartkówek, karty pracy.

 

Oceny za  prace dodatkowe i śpiew mogą podnieść ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień. W sytuacji, gdy oceny te będą rażąco niskie mogą obniżyć ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień.

Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia.

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

 1. Nieobecność na sprawdzianie lub chęć poprawy oceny należy zgłosić nauczycielowi w celu ustalenia terminu.
 2. Poprawa oceny następuje w formie ustnej lub w formie pisemnej w obecności klasy.
 3. Poprawie podlega ocena dostateczna i niższe.
 4. Uczeń może tylko raz podejść do poprawy danego materiału.
 5. Najwyższa uzyskana ocena z poprawy to bardzo dobry

W CIĄGU PÓŁROCZA UCZEŃ MOZE  BYĆ RAZ NIEPRZYGOTOWANY DO ZAJĘĆ

 Kolejne nieprzygotowanie skutkuje poinformowaniem rodziców przez komunikator zewnętrzny w e- dzienniku.

Podczas oceniania brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i sumienne wywiązywanie się z obowiązków .

JOANNNA POLAK 

Historia

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII ( klasy IV-VIII )

 1. Uczeń jest oceniany w skali 1-6.
 2. Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
 • prace klasowe
 • kartkówki,
 • prace domowe,
 • odpowiedź
 • zeszyt (klasa 4)
 1. Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:
 • sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne i testy:
 • ocena niedostateczna 0 – 29%
 • ocena dopuszczająca 30 – 49%
 • ocena dostateczna 50 – 69%
 • ocena dobra     70 – 84%
 • ocena bardzo dobra 85 – 94%
 • ocena celująca 95 -100%
 • sprawdziany są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane co najmniej

     z tygodniowym wyprzedzeniem,

 • kartkówki i testy nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane,
 • po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany na pierwszej lekcji po powrocie (o takiej nieobecności powinien poinformować nauczyciela).
 • nieobecność na pracy pisemnej nie zwalnia ucznia z obowiązku jej napisania w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż 2  tygodnie od momentu powrotu do szkoły, jeżeli uczeń w ciągu tych dwóch tygodni nie napisze sprawdzianu to otrzymuje ocenę niedostateczną
 • ocena pracy domowej:

 

Kompletność [wstęp,  rozwinięcie ,podsumowanie i

ocena ]

Wizualność [jakość zapisu, estetyka pracy] :

Błędy [ortograficzne, językowe,, merytoryczne]

Celujący:

wszystko

bardzo staranny

brak

Bardzo dobry:

wszystko

staranny

pojedyncze

Dobry:

pojedyncze braki

nie zawsze staranny

pojedyncze

Dostateczny:

liczne braki

niestaranny

liczne

Dopuszczający:

bardzo liczne braki

bardzo niestaranny

bardzo liczne

 

 • zaległa praca domowa musi być wykonana na następną lekcję, a adnotacja o jej braku musi być podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
 • praca długoterminowa powinna być oddana w określonym terminie, praca oddana z opóźnieniem obniża ocenę o jeden stopień, a nieoddana w ciągu tygodnia oznacza ocenę niedostateczną i nie można tej oceny poprawić.
 • Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.
 1. Zasady poprawiania ocen:
 • ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić,
 • poprawiać można tylko raz ocenę ze sprawdzianu,
 • sprawdziany poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania wyników sprawdzianu i brana jest pod uwagę ocena z poprawy,
 1. Sposoby notowania bieżących postępów ucznia:
 • uczeń jest informowany ustnie o każdej otrzymanej ocenie,
 • rodzice (prawni opiekunowie) zawsze mają prawo do wglądu w prace ucznia na wywiadówkach lub w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.
 1. Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia: średnia ważona
 • prace klasowe 4
 • kartkówki 3
 • prace domowe 1
 • odpowiedź 1
 • zeszyt 1

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza .Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych

Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne

1. Zadaniem oceny z wychowania fizycznego jest:
– motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej
– uświadamianie uczniom mocnych i słabych stron
– uwzględnianie możliwości i wkładanej pracy w osiągane wyniki
– uwzględnianie postępów umiejętności ucznia

2.Zajęcia wychowania fizycznego obejmują:
– zajęcia ogólne,
– pływanie

3.Sposób oceniania:

3.1 Zajęcia ogólne:

Na zajęciach ogólnych z wychowania fizycznego ocenie podlega:

3.1.1 Aktywność: rozumiana jako przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku oraz zasad FAIR PLAY

Ocena aktywności odbywa się pod koniec każdego miesiąca i jest oceną nie podlegającą poprawie.

3.1.2 Rozgrzewka: uczniowie samodzielnie przygotowują zestaw ćwiczeń rozgrzewających lub doskonalących w zależności od zadanego zakresy.

Ocenie podlega: dobór ćwiczeń, prezentacja, nazewnictwo, oraz prawidłowa kolejność ćwiczeń (ćwiczenia w truchcie, ćwiczenia w marszu, ćwiczenia w pozycji stojącej, ćwiczenia w siadzie). Ocena rozgrzewki odbywa się raz w semestrze.

3.1.3 Sprawdziany z umiejętności: oceniane są zaangażowanie, wiedza i umiejętności techniczne wykonywanych zadań ruchowych.

skala ocen od 6 do 1.

3.1.4. Ocena dodatkowa: Uczeń otrzymuje ocenę za: udział w zawodach sportowych, szkolnych lub między szkolnych; dodatkowe zadania wyznaczone przez nauczyciela.

Poprawianie i zaliczanie zaległych sprawdzianów umiejętności odbywa się w terminach wyznaczonych przez nauczyciela pod koniec semestru.

3.2. Pływanie:

Na zajęciach z pływania ocenie podlega:
– Aktywność: rozumiana jako przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku oraz zasad FAIR PLAY
– Ocena aktywności odbywa się raz na semestr.

4. Z wychowania fizycznego uczeń może uzyskać ocenę:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Jest aktywny na lekcji. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportowa (pomaga słabszym i mniej sprawnym). Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą. Systematycznie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia na pływalni, wykonuję elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą.

Regularnie uczęszczał na pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno–sportowe lub reprezentował szkołę w zawodach sportowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Jest aktywny na lekcji. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).

Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową (pomaga słabszym i mniej sprawnym). Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą. Systematycznie uczęszcza na  obowiązkowe zajęcia na pływalni, wykonuję elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą. Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy). Jest aktywny na lekcji. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ). Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomaga słabszym i mniej sprawnym). Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą. Systematycznie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia na pływalni, wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dostateczną lub dobrą. Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego). Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną. Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną. Niesystematycznie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia na pływalni, wykonuję elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dostateczną lub dobrą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często nie jest przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju sportowego ). Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć. Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. Niesystematycznie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia na pływalni, wykonuję elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dopuszczającą i dostateczną

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: bez usprawiedliwienia opuszcza zajęci z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.

Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru.
Uczeń, który reprezentuje szkołę w zawodach międzyszkolnych, działa na rzecz rozwoju kultury fizycznej w szkole otrzymuje jednorazowo ocenę cząstkową celującą z wychowania fizycznego.
Dla uczniów z dysfunkcjami formy umiejętności będą dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu poradni PPP, bądź innej poradni specjalistycznej.

 

Przyroda
 1. Uczeń oceniany jest według skali ocen 1 – 6.
 2. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:
  – praca na lekcjach – zaangażowanie w realizację zadań, samodzielność, wyczerpanie tematu, estetyka wykonanych prac, współpraca w grupie, wypowiedzi ustne długie (obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów) lub krótkie wypowiedzi podczas lekcji, przygotowanie do lekcji.
  – sprawdziany (prace klasowe, testy) – prace klasowe przewiduje się po każdym bloku tematycznym; są one zapowiadane tydzień wcześniej.
  – kartkówki – kartkówek i testów diagnostycznych nauczyciel nie zapowiada. Kartkówki obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów.
  – zadania dodatkowe – prace dodatkowe do wykonania w domu, projekty, prace plastyczne, diagnozy, inna aktywność ucznia.
 3. Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:

Sprawdziany i kartkówki:

 • ocena celująca – 100 – 95%
 • ocena bardzo dobra – 94- 85 %
 • ocena dobra –  84- 70 %
 • ocena dostateczna – 69 – 50 %
 • ocena dopuszczająca –  49- 30 %
 • ocena niedostateczna – 29 % i poniżej  punktów możliwych do zdobycia.

Praca na lekcji i zadania dodatkowe:

 • ocena celująca – temat wyczerpany, oryginalne ujęcie tematu, współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela. Wysoka estetyka, spójność, logiczność.
 • ocena bardzo dobra – temat wyczerpany, dobra współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela; praca spójna, logiczna, estetyka prawidłowa
 • ocena dobra –  niewielkie braki, prawidłowa współpraca w grupie, niewielka pomoc nauczyciela; praca nieco chaotyczna
 • ocena dostateczna – brak istotnego elementu, problemy ze współpracą w grupie, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, niedociągnięcia estetyczne
 • ocena dopuszczająca –  braki w pracy, brak współpracy z grupą, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, często nielogiczna, nieestetyczna
 • ocena niedostateczna – brak wykonania pracy; rażące braki w pracy, brak współpracy z grupą, brak współpracy z nauczycielem nauczyciela; praca niespójna, nielogiczna, nieestetyczna

Uczeń może poprawić wynik pracy klasowej (podsumowującej dany dział) i jest on ostateczny. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub niezadowalającą go ma prawo poprawić ocenę z tej pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Nieobecność na pracy klasowej nie zwalnia ucznia od obowiązku napisania jej w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia powrotu do szkoły, chyba, że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Jeśli uczeń nie zaliczy materiału w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.

To uczeń zgłasza do nauczyciela chęć poprawy oceny lub napisania zaległej pracy.

 1. Kryteria ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotu przyroda:

Decydujący wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny cząstkowe z pracy na lekcji i sprawdzianów.
Oceny za zadania i kartkówki mogą podnieść ocenę półroczną  i ocenę roczną o jeden stopień. W sytuacji, gdy oceny  te będą rażąco niskie  mogą obniżyć ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień.
Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia oraz jego możliwości i starania.
Ocena roczna uwzględnia oba półrocza.

 

Religia

Ocenie podlegają:

– Zeszyt ćwiczeń (systematyczność prowadzenia). Za wykonaną poprawnie pracę domową uczeń otrzymuje „+’’, za 6 plusów- ocena celująca. Brak ćwiczeń lub zadania domowego należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją; niezgłoszenie skutkuje „-‘’. Za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

– Aktywność na lekcji i inne formy zaangażowania związane z przedmiotem – Za 3 „+’’ ocena bardzo dobra

– Prace dodatkowe – uczeń ma możliwość zdobyć ocenę celującą za pracę  np. plakat, prezentacja multimedialna, udział w konkursie.

– Sprawdziany (bez wcześniejszej zapowiedzi obejmować będą materiał z ostatniej lub bieżącej lekcji, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem- określony zakres materiału)

– Wiedza z poznanych tematów ( odpowiedzi ustne)

Prace pisemne i wypowiedzi ustne będą oceniane w skali od 1 – 6.

Geografia

Uczeń oceniany jest według skali ocen 1 – 6.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
– praca na lekcjach – zaangażowanie w realizację zadań, samodzielność, wyczerpanie tematu, praca w grupie, wypowiedzi ustne, przygotowanie do lekcji.
– sprawdziany (prace klasowe, testy) – przewiduje się po każdym bloku tematycznym, są one zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
– kartkówki – kartkówek nauczyciel nie zapowiada. Kartkówki obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów, nie podlegają one poprawie.
– zadania domowe – prace dodatkowe do wykonania w domu, projekty.

Techniki pomiaru osiągnięć i kryteria oceniania:

Sprawdziany i kartkówki:

ocena celująca – 95 – 100 %
ocena bardzo dobra – 85 – 94%
ocena dobra – 70 – 84 %
ocena dostateczna – 50 – 69 %
ocena dopuszczająca – 30 – 49 %
ocena niedostateczna – poniżej 30 % punktów możliwych do zdobycia.

Praca na lekcji i zadania dodatkowe:

ocena celująca – temat wyczerpany, oryginalne ujęcie tematu, współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela. Wysoka estetyka, spójność, logiczność.
ocena bardzo dobra – temat wyczerpany, dobra współpraca w grupie, brak pomocy nauczyciela; praca spójna, logiczna, estetyka prawidłowa.
ocena dobra – niewielkie braki, prawidłowa współpraca w grupie, niewielka pomoc nauczyciela; praca nieco chaotyczna.
ocena dostateczna – brak istotnego elementu, problemy ze współpracą w grupie, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, niedociągnięcia estetyczne.
ocena dopuszczająca – braki w pracy, brak współpracy z grupą, znaczna pomoc nauczyciela; praca niespójna, często nielogiczna, nieestetyczna.
ocena niedostateczna – brak wykonania pracy; rażące braki w pracy, brak współpracy z grupą, brak współpracy z nauczycielem nauczyciela; praca niespójna, nielogiczna, nieestetyczna.

Uczeń może poprawić wynik pracy klasowej (podsumowującej dany dział) i jest on ostateczny. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub niezadowalającą go, ma prawo poprawić ocenę z tej pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Nieobecność na pracy klasowej nie zwalnia ucznia od obowiązku napisania jej w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia powrotu do szkoły, chyba, że wspólne ustalenia nauczyciela i ucznia będą inne. Jeśli uczeń nie zaliczy materiału w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
To uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy oceny lub napisania zaległej pracy.

Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną za brak pracy domowej ma możliwość poprawy tej oceny. Ten fakt zgłasza nauczycielowi w ciągu tygodnia od uzyskania
tej oceny. Dostaje wtedy wyznaczone kolejne zadanie i termin na jego realizację.

Uczeń raz w półroczu ma możliwość jednorazowego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (ten fakt zgłasza nauczycielowi natychmiast po wejściu do sali).

Kryteria ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotu geografia:
Decydujący wpływ na ocenę półroczną i roczną mają oceny cząstkowe ze sprawdzianów, kartkówek i pracy na lekcji.

Oceny za zadania i kartkówki mogą podnieść ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień. W sytuacji, gdy oceny te będą rażąco niskie mogą obniżyć ocenę półroczną i ocenę roczną o jeden stopień.
Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia oraz jego możliwości i starania.
Ocena roczna jest oceną wystawianą na podstawie caloksztaltu pracy w I i II półroczu.

Technika

Przedmiotowy system oceniania przedmiot: technika

FORMY PRACY PODLEGAJĄCE OCENIE

– umiejętność wykonywania prac technicznych

 • sprawdziany,
 • testy,
 • kartkówki

SPOSOBY OCENIANIA

Sprawdziany, wiadomości oceniane są punktowo (odpowiednia ilość punktów wskaże ocenę cyfrową):

ocena celująca          95% – 100 %

ocena bardzo dobra  – 85% – 94%

ocena dobra             – 70% – 84%

ocena dostateczna    –  50% – 69%

ocena dopuszczająca – 30% – 49%

ocena niedostateczna – 0% – 29% 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

– ocena za prace techniczne nie podlega poprawie,

 • nieobecność na pracy klasowej (kartkówce) nie zwalnia ucznia z obowiązku napisania jej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

– poprawie podlega ocena dostateczna i niższe

 • najwyższa uzyskana ocena z poprawy to bardzo dobry

KRYTERIA OCEN UMIEJĘTNOSCI

Ocena celująca

– uczeń samodzielnie wykonuje prace techniczne

– wykonuje prace zgodnie z planem (instrukcją wykonania)

– zawsze kończy pracę na lekcji

– pomaga kolegom

– praca zawsze wykonana jest starannie, estetycznie, czysto.

Ocena bardzo dobra

– samodzielnie wykonuje prace techniczne,

– wykonuje prace zgodnie z planem (instrukcją wykonania)

– zawsze kończy pracę na lekcji,

– praca zwykle wykonana jest starannie, estetycznie, czysto

Ocena dobra

– uczeń wykonuje prace  z niewielką pomocą nauczyciela

– stara się wykonywać prace zgodnie z instrukcją,

 • prawie zawsze kończy pracę  na lekcji,
 • stara się aby praca była estetyczna i  czysta,

 

Ocena dostateczna

– uczeń wykonuje pracę z pomocą nauczyciela,

– nie przestrzega kolejności wykonywania pracy zawartej w planie (instrukcji)

– rzadko kończy  pracę na lekcji,

– prace wykonane są mało starannie i mało estetycznie.

Ocena dopuszczająca

– wymaga dużej pomocy nauczyciela przy  wykonywaniu pracy,

– popełnia liczne błędy podczas wykonywanej pracy,

– nie stosuje się do instrukcji podczas wykonywania pracy,

– nie kończy pracy na lekcji,

– wykonanie pracy jest niestaranne.

Ocena niedostateczna

– nie potrafi wykonać samodzielnie pracy

 • uczeń jest często nieprzygotowany do lekcji

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

 1. Nieobecność na sprawdzianie, kartkówce lub chęć poprawy oceny należy zgłosić nauczycielowi w celu ustalenia terminu.
 2. Poprawa oceny następuje w formie pisemnej.
 3. Poprawie podlega ocena dostateczna i niższe.
 4. Uczeń może tylko raz podejść do poprawy danego materiału.
 5. Najwyższa uzyskana ocena z poprawy to bardzo dobry

SPOSOBY NOTOWANIA BIEŻĄCYCH POSTĘPÓW UCZNIA

ocena wpisywana jest do zeszytu

– ocena za sprawdzian (kartkówki) wpisywana jest do e-dziennika, uczeń otrzymuje pracę do wglądu na lekcji, rodzic może zapoznać się z nią podczas spotkań z nauczycielem.

W CIĄGU PÓŁROCZA UCZEŃ MOZE  BYĆ RAZ NIEPRZYGOTOWANY DO ZAJĘĆ

Kolejne nieprzygotowania będą  przekazywane   rodzicom przez komunikator zewnętrzny w e- dzienniku co będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

Podczas oceniania brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i sumienne wywiązywanie się z obowiązków .

JOANNNA POLAK 

Etyka klasy IV-VIII

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:

– przygotowanie do lekcji/ prace domowe,
– praca podczas lekcji,
– systematyczne prowadzenie skoroszytu.

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć (brak skoroszytu lub pracy domowej) trzy razy w ciągu roku. Musi  zawsze ten fakt, zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

Zasady oceniania:
– ocena za formy pracy ucznia wyrażona jest stopniem w skali od 1 do 6 (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny),
– ocena śródroczna i roczna wyrażona jest stopniem w skali 1 do 6 (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny),
– na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.

Sposoby notowania bieżących postępów ucznia
– ocena wpisana jest do dziennika, uczeń jest informowany o otrzymanej ocenie.

Podstawowe  kompetencje do osiągnięcia, których dąży uczeń:

 • wrażliwość na elementarne wartości etyczne,
 • otwartość na potrzeby innych i wszelkich istot żywych,
 • szanowanie i akceptowanie inności i odmienności osób,
 • świadomość, że przyroda jest dobrem, które należy chronić,
 • umiejętność podejmowania właściwych decyzji w oparciu o posiadaną wiedzę wyniesioną z lekcji etyki,
 • nieunikanie odpowiedzialności za swoje decyzje, czyny i ich następstwa,
 • rozwój samoświadomości moralnej,
 • rozwój umiejętności współdziałania,
 • rozwój umiejętności dyskutowania,
 • samokształcenie – umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji oraz rzetelnego i odpowiedzialnego korzystania z wiedzy.