+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 20, 81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 36.
Telefon/e-mail
tel.: (0 58) 6293930, internet: www.sp20gdynia.pl, e-mail: dwudziestka@sp20gdynia.pl
Godziny urzędowania 8.00– 15.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
Przedmiot zamówienia: „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów/produktów spożywczych – 2020 rok”
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Sukcesywne (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych (z podziałem na dziesięć pakietów) do siedziby Zamawiającego środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019r. poz. 1252).
2. Podział zamówienia na części:
PAKIET 1 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – CPV: 15.30.00.00-1
PAKIET 2 Jaja – CPV: 03.14.25.00-3
PAKIET 3 Ryby świeże, mrożone oraz przetworzone – CPV: 15.20.00.00-0
PAKIET 4 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – CPV: 15.10.00.00-9
PAKIET 5 Mrożone owoce i warzywa CPV: 15.33.11.70-9
PAKIET 6 Produkty mleczarskie – CPV: 15.50.00.00-3
PAKIET 7 Artykuły spożywcze suche i inne – CPV: 15.80.00.00-6
PAKIET 8 Ziemniaki – CPV: 15.31.00.00-4
PAKIET 9 Dania gotowe, garmażeryjne – CPV: 15.89.43.00-4
PAKIET 10 Pieczywo – CPV: 15.81.00.00-9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
– SIWZ – do pobrania ze strony internetowej szkoły
– Załączniki – do pobrania ze strony internetowej szkoły:
1-10) formularz ofertowo–cenowy (opis przedmiotu zamówienia)/ wykaz wykonanych
dostaw
11) oświadczenie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp
12) oświadczenie o braku lub przynależności do grupy kapitałowej
13) projekt umowy
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Wykonawca winien złożyć:
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 ustawy.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2019r., do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36, w pokoju Administracji Szkoły.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.12.2019r., o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i ich znaczeniem – Cena – znaczenie 60 % i Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy (od 1-4 godzin) – znaczenie 40 %.

1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najkorzystniejszą sumą punktów kryterium
ceny i czasu realizacji zamówienia uzupełniającego. Oferent maksymalnie może uzyskać 100%.

2. Ocena ofert w kryterium cena nastąpi wg następującego wzoru:
Lp c = (C min ÷ Co) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Co – cena oferty badanej
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny maksymalną ilość 60 punktów (1 pkt = 1%).
Ocena ofert w Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy nastąpi wg następującego
wzoru:
Lp cz = (Cz min ÷ Czo) x 40 pkt
gdzie:
Cz min – najkrótszy czas spośród ofert nieodrzuconych
Czo – czas oferty badanej
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium czas realizacji zamówienia złożonego w dniu
dostawy maksymalną ilość 40 punktów (1 pkt = 1%)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni
Mgr Marta Szymańska

Załączniki: