+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 20, 81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 36.
Telefon/e-mail
tel.: (0 58) 6293930
internet: www.sp20gdynia.pl
e-mail: dwudziestka@sp20gdynia.pl

Godziny urzędowania 8.00 – 15.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

 Przedmiot zamówienia: „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów/produktów spożywczych – 2021 rok”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych (z podziałem na dziesięć pakietów) do siedziby Zamawiającego środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285, 1493).

Podział zamówienia na części:

PAKIET 1       Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – CPV: 15.30.00.00-1

PAKIET 2       Jaja –                                                                                                CPV: 03.14.25.00-3

PAKIET 3       Ryby świeże, mrożone oraz przetworzone –                            CPV: 15.20.00.00-0

PAKIET 4       Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne –                     CPV: 15.10.00.00-9

PAKIET 5       Mrożone owoce i warzywa                                                          CPV: 15.33.11.70-9

PAKIET 6       Produkty mleczarskie –                                                              CPV: 15.50.00.00-3

PAKIET 7       Artykuły spożywcze suche i inne –                                           CPV: 15.80.00.00-6

PAKIET 8       Ziemniaki –                                                                                  CPV: 15.31.00.00-4

PAKIET9        Dania gotowe, garmażeryjne –                                                CPV: 15.89.43.00-4

PAKIET 10     Pieczywo –                                                                                   CPV: 15.81.00.00-9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

– SIWZ – do pobrania ze strony internetowej szkoły
– Załączniki – do pobrania ze strony internetowej szkoły:
1-10) formularz ofertowo – cenowy (opis przedmiotu zamówienia)/ wykaz wykonanych dostaw
11) oświadczenie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp
12) oświadczenie o braku lub przynależności do grupy kapitałowej
3) projekt umowy

 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający  niedopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Wykonawca winien złożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 ustawy.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć:
– osobiście do dnia 03.12.2020r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36, w pokoju Administracji Szkoły (godz. 8.00 – 15.00)
– poprzez usługę firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do siedziby Zamawiającego, tj.: Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia do dnia 03.12.2020r.  do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.12.2020r., o godz. 11.00w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36.

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i ich znaczeniem –   Cena  – znaczenie 60 % i Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy (od 1-4 godzin) – znaczenie 40 %.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najkorzystniejszą sumą punktów kryterium ceny i czasu realizacji zamówienia uzupełniającego. Oferent maksymalnie może uzyskać 100 %.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi wg następującego wzoru:

Lpc = (C min  ÷  Co) x  60 pkt

gdzie:

C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Co  – cena oferty badanej

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny maksymalną ilość 60 punktów (1 pkt = 1%).

Ocena ofert w Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy nastąpi wg następującego wzoru:

Lpcz= (Cz min  ÷  Czo) x  40 pkt

gdzie:

Cz min – najkrótszy czas spośród ofert nieodrzuconych

Czo  – czas oferty badanej

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy maksymalną ilość 40 punktów (1 pkt = 1%)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
w Gdyni
mgr Marta Szymańska

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 oświadczenia do SIWZ
Załącznik nr 12 oświadczenia do SIWZ
Załącznik nr 13 projekt umowy do SIWZ